Föregående sida

Haveri vid Roma flygfält 8/9 1944. S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Regnr: 3302

S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien. Flygvapennummer: 3302. Tillhörigt F 11 Kungl. Södermanlands flygflottilj. Haveri 1944-09-08 vid Roma flygplats. Märkning 11-5. Besättningen:

Flygförare korpral Sven-Olof Holmström

Flygspanare fänrik Ernst Iacobi

 
 

S 16A Caproni Ca 313 R.P.B./s.

F 11 Kungl Södermanlands flygflottilj.

Registreringsnummer: 3302.

Motortyp: Isotta Fraschini IF Delta RC 35.

Motornummer: 197, 202.

Förare och övrig besättning: Korpral Holmström ff, Fänrik Iacobi fs.

Orsak till haveri: Kollision under körning i mörker med träd.

Skadornas omfattning, Flygplan: Framkantfanér och två sprygelnäsor skadade å vänster vinge.

Skadornas omfattning, Motor: Inga.

Skadornas omfattning, Besättning: Inga.

Beräknad rep. kostn. för fpl och motor: 320:-

Undersökningsprotokoll D nr: 33:26/44

  

 

Protokoll

Hållet vid förhör angående materiel som skadats den 29/9 1944 vid Skavsta.

Fpl typ: S 16. reg. nr: 3302 flj nr: 5.

 

Närvarande:                       

Fänrik Penner     Förhörsledare

Fröken Ljungberg     Protokollförare

 

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Kollision under körning i mörker med träd.

  

 

Sergeant I. E. Norin

med anmälan.


Till Chefen för 1. Divisionen

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 3302/5 den 8/9 vid utkörning från fpl.värn under mörker kolliderade med ett träd, varvid följande skador uppstodo:  Framkantfanér och två sprygelnäsor skadade å vänster vinge.

Fältpost 80150 8/9 1944.
I. Norin.
Stnavdch.

 

 

Protokoll över förhör med anledning av kollision med fpl typ S 16. reg nr: 3302 flj nr 12.

Vid kompletterande förhör med fänrik Iacobi framkom följande: I. hade i uppgift att genomföra ett spaningsföretag från Roma flygplats. Starten skulle ske i mörker. Flygplanet var uppställt i värn och måste därför först köras ut på flygfältet. Händelseförloppet i övrigt överensstämmer helt med tidigare uppgifter. Om de två i korpral Holmströms redogörelse nämnda vaktposternas uppgifter kunde I. ej påminna sig något. Omedelbart efter kollisionen förde I. på order av kapten Kullenberg flygplanet åter till dess värn.
 

Uppläst och vidkänt:

E. Iacobi

Fänrik

 

Nyköping 11 januari 1945.
Bo Penner

Fänrik

  

 

Fänrik Iacobi anförde i huvudsak följande:

att han var kommenderad som fs i fpl 3302,

att han under utkörningen höll uppsikt åt höger,

att han tillsagt ff att ej köra för långt åt vänster genom passagen,

att han i övrigt icke hade något att anföra.

Uppläst och vidkänt

E. Iacobi

  

 

Korpral Holmström anförde i huvudsak följande:

att han var kommenderad som ff på fpl 3302,

att han skulle köra ut fpl på flygfältet kl 0315,

att det var fullständigt mörkt ute,

att fpl vid utkörningen måste passera mellan ett dike och ett träd,

att han körde fram till passagen,

att han där uppmärksammat två vaktposter,

att han förmodade, att dessa skulle dirigera fpl,

att han väntade på tecken från dessa,

att han då tecken uteblevo trodde det var klart att köra,

att han fortsatte utkörningen,

att han därvid kolliderade med trädet,

att han i övrigt icke hade något att anföra.

Uppläst och vidkänt.

Sven-Olof Holmström

Krp 767

Skavsta den 25/9

 

Bo Penner

Förhörsledare

 

U. Ljungberg

Protokollförare

 

Av förhör framgår, att skada föranletts av: bristande uppmärksamhet hos föraren.

 

Beslut:

Målet hänskjutes till krigsrätt för åtal.

 

Kasserat den 21/8 1945. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig