Föregående sida

Haveri vid Roma flygfält 8/9 1944. S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Regnr: 3311

S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien. Flygvapennummer: 3311. Tillhörigt F 11 Kungl. Södermanlands flygflottilj. Haveri den 8/9 1944 vid Roma. Märkning 11-12. Besättningen:

Flygförare korpral Sven-Olof Holmström

Flygspanare fänrik Ernst Iacobi

 
 

S 16A Caproni Ca 313 R.P.B./s.

F 11 Kungl Södermanlands flygflottilj.

Registreringsnummer: 3311.

Motortyp: Isotta Fraschini IF Delta RC 35.

Motornummer: 199, 115.

Förare och övrig besättning: Korpral Holmström ff, Fänrik Iacobi fs.

Orsak till haveri: Kollision under körning i mörker med transportabelt flodljus.

Skadornas omfattning, Flygplan: Höger propeller deformerad. Bränsletank och plåtar på flodljuset sönderslagna.

Skadornas omfattning, Motor: Inga.

Skadornas omfattning, Besättning: Inga.

Beräknad rep. kostn. för fpl och motor: 908:-

Undersökningsprotokoll D nr: 33:23/44.

  

 

KUNGL. SÖDERMANLANDS
FLYGFLOTTILJ

FLOTTILJEXP AVD VI
Ank 26/10 1944 Nr 33:25
FLYGVAPNET
Inkom den 27/1 43
Tn Nr Hav 1:26

 

Protokoll

Hållet vid förhör angående materiel som skadats den 29/9 1944 vid Skavsta.

 

Fpl typ: S 16.                      reg nr: 3311                        flj nr: 12.

 

Närvarande:                       

Fänrik Penner     Förhörsledare

Fröken Ljungberg     Protokollförare

 

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Kollision under körning i mörker med transportabelt flodljus.

Materielskadornas omfattning:
C. Å annan materiel: Höger propeller deformerad.

 

Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:

C. Annan materiel                500:-

     Reparation av flodljuset  408:29
                               Summa  908:29 Kr.

Nyköping den 12/1 1945

Birger Schyberg

Depåchef

/Arne Almé

  

  

Sergeant I. E. Norin

med anmälan.                                             

 

Till Chefen för 1. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 3311/12 den 29/9 kolliderade med div:s transportabla flodljus vid utkörning till startlinjen, varvid följande skador uppstodo:

Å fpl: Höger propeller nr 2816/3953, bladen krökta och sargade i framkanten.

Flodljus: 1. Plåtbeklädnaden över motorn bortsliten.
              2. Plåtbeklädnaden över manöverhuset för strålkastaren deformerad.

              3. Bensintanken bortsliten och sönderslagen.

              4. Oljemanometern sönderslagen.

              5. Låda för reservdelar delvis trasig.
 
Fältpost 80150 8/9 1044
I. Norin

Stnavdch

 

 

Protokoll över förhör med anledning av kollision med fpl typ S 16. reg nr: 3311 flj nr: 12.

Vid kompletterande förhör med fänrik Iacobi framkom följande:
I. hade i uppgift att genomföra ett spaningsföretag från Roma flygplats. Vid utkörningen kolliderade flygplanet med ett träd. Därefter kommenderades I:s besättning att genomföra företaget med ett annat flygplan, med vilket de kolliderade med ett transportabelt flodljus. Uppgifterna om händelseförloppet överensstämmer med tidigare givna. I övrigt framkom att som TL var furir 113-26-39 Johnsson kommenderad. Vid startlinjen uppehöll sig ingen personal. Om motorn i flodljusaggregatet hålles i gång kan varnings-lampan lysa även om flodljuset ej lyser.

Uppläst och vidkänt:

E. Iacobi

Fänrik

 

Nyköping 11 januari 1945.

Bo Penner

Fänrik

  

 

Fänrik Iacobi anförde i huvudsak följande:

att han var kommenderad som fs i fpl 3311,

att han vid utkörningen ej kunnat upptäcka flodljuset,

att flodljuset ej var försedd med varningslampa,

att ingen TL fanns vid startlinjen,

att han i övrigt icke hade något att anföra.

Uppläst och vidkänt.

E.Iacobi.

 

 

Korpral Holmström anförde i huvudsak följande:

att han var kommenderad som ff på fpl 3311,

att kl var 0335 var der fullständigt mörkt ute,

att han hade kört ut fpl på flygfältet,

att han skulle köra bort till startplatsen,

att en lyktrad blivit utställd för att ange startriktningen (skiss bifogas),

att han före uppställningen till start ämnade passera lyktraden och kontrollera startriktningen och dess utsträckning.

att han vid utkörningen ej hade sett flodljuset,

att flodljusets varningslampa ej var tänd,

att ingen TL fanns ute vid startlinjen,

att han vid passerandet av lyktraden kolliderade med flodljuset,

att han i övrigt icke hade något att anföra.

Uppläst och vidkänt

Sven-Olof Holmström

Krp 767

  

 

Av förhör framgår, att skada föranletts av:

att flodljusets varningslampa ej varit tänd.

 

Skavsta den 29/9 1944.

P O Penner

Förhörsledare  

U. Ljungberg

Protokollförare

  

 

Beslut:

Målet hänskjutes till krigsrättför åtal.

Nyköping den 12/1 1945

Birger Schyberg

Depåchef

/Arne Almé

 
Kasserat den 15/3 1945.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig