Föregående sida

Nödlandning vid Gotska Sandön 20/6 1945. S 12. Typ: Heinkel He 114B-1. Regnr: 4006

S 12. Typ: Heinkel He 114B-1. Tillverkare: Ernst Heinkel Flugzeugwerke A.G., Rostock, Tyskland. Flygvapennummer: 4006. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj. Nödlandning den 20/6 1945 omkring 60’ sydväst Gotska Sandön. Märkning 2-36. Besättningen flygförare aspirant Andersson, flygspanare aspirant Wijkström oskadad. Orsak till nödlandning: Magnetfel. Skador motor: Magnetskada. Den 22/6 1948 kasserad p. g. a. ålder. Gångtid: 415 timmar.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUNGL. ROSLAGENS FLYGFLOTTILJ

Flottiljexpeditionen avd VI

Ank 10/7 1945     N:r 3:22.

 

Protokoll

 

FLYGVAPNET

Inkom den 3/8 1945.

Tl. Nr Hav 28:2.

 

Hållet vid förhör angående materiel som skadats den 20/6 1945 vid 3/F2.

 

Fpl typ S 12 reg nr 4006 flj nr 36.

 

Närvarande                         Löjtnant Almström                                   Förhörsledare

                                           Fänrik Liliebäck                                       Protokollförare

                                           Fli 3. Hansson                                          Flottiljingenjör

 

Undersökningsnämnd tillsatt genom CF2.                   

 

Förhöret föranlett av (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Fpl nödlandat, 20/6 kl 0945 omkr 60´SW Gotska Sandön, på grund av motorstopp.

Landningen utförd utan skador på mtrl eller personal.

 

Skada å personal Ingen.

 

Materielskadornas omfattning
A Å fpl typ S 12 reg nr 4006   Tillverkningsår 1941.

    Total gångtid 412t.

 

B Å motorn typ BMW 132 K  nr 56963.

    Tillverkningsår 1940.

    Total gångtid 409 tim.

 

Hägernäs den 2/7 1945
A. Holmer

Tjf depåchef  / K E Nordbäck

 
 
 

Avskrift.

Fplm Anderberg med anmälan.

                                                                                                      Tillhör F2 Avd VI  Nr 3:22/45

 

Tillhör Chefen för 3.div.

 

Härmed får jag vördsamt anmäla att den 29/6 1945 nödlandade fpl, typ S 12 4006 ute till havs på grund av motorstörningar. Vid framkomsten till averisten gjorde förfrågan huru störningarna uppträtt, f f svarade att motorn helt plötsligt börjat arbeta ojämnt samt helt avstanna. Tryck varvtal samt temperaturer fanns inget att anmärka på under flygningen vilken varat ca 50 min. Okulärbesiktning gjordes på motorn vid platsen för haveriet varvid inget anmärkningsvärt stod att upptäcka, två startförsök gjordes utan resultat varefter fpl bogserades till Visby för närmare kontroll. Kortslutning av magneten misstänktes, varför Avd VI företog magnetbyte. Motorn startade sedan normalt varefter flygning till Hägernäs företogs, ff var då ljt. Neej.

Hägernäs den 6/7 1945
A. Anderberg
Flygplansmästare.

 

Vidimeras: E. Andersson

 
 
 

Teknisk rapport med anledning av nödlandning med fpl S 12 nr 4006.

 

Omedelbart efter det att fpl inbogserats till Visby övertogs den tekniska undersökningen av mig.

Efter en ytlig besiktning och förhör av bl.a. fplm Anderberg fick jag det intrycket att felet måste ligga någonstans i tändsystemet och satte omedelbart igång med att tillsammans med fplm A. och fplmek undersöka startkontakten, summern och för övrigt hela magnetsystemet.
 
Jag kunde därvid konstatera att magneten ej gav gnistor trots att kontaktströmbrytaren stod på kontakt. Tre startförsök gjordes utan resultat, ej en enda tändning kunde höras.

 

Jag rekvirerade därefter provutrustning från F2 och överlät till sigm Zäll att kontrollera samtliga ledningar till start- och tändningssystemet.

 

Sigm Zäll konstaterade kortslutning i magnetsystemet och vi voro båda av den uppfattningen att kortslutningen måste ligga i själva magneten ty vi kunde ej upptäcka något fel på ledningarna eller magnetströmbrytaren.

 

Magnetströmbrytaren kontrollerades och befanns u.a., varför en ny magnet rekvirerades från F2. Samtidigt beordrade jag montör Rydén att resa ner till Visby och inmontera den nya magneten.

 

Fplm. A. beordrades att demontera den gamla magneten för att bytet skulle kunna ske så snabbt som möjligt, och han hade i det närmaste demonterat magneten, när montör Rydén anlände och övertog arbetet.

 

Den nya magneten monterades och motorn startade omedelbart vid första startförsöket.

 

Under och efter demonteringen av den gamla magneten kunde ej några felaktigheter eller skador konstateras på denna, varför jag tog för givet att felet med bestämdhet var att hänföra till själva magneten.

 

Rätt avskrivet intygas:

E. Andersson

 
 
 

Fpl fick av mig tillåtelse att starta för hemflygning och denna verkställdes av ljt Neij. Under denna flygning (c:a 50 min.) fungerade allt normalt. Den gamla magneten (Bosch typ ZM 9 A nr 808839) intogs omedelbart på F2:s verkstad för undersökning.

 

Resultatet av undersökningen framgår av bif protokoll fört av förman Lund vis signalverkstaden.

 

Som synes av prot kunde något fel ej upptäckas på den gamla magneten, varför den åter monterades i fpl 4006.

 

Motorn startade vid första försöket och kördes utan anmärkning.

 

Med anledning av ovanstående har orsaken till motorstoppet ej kunnat konstateras varför föreslås att hela tändsystemet bytes vid CVV i samband med inmontering av målbogseringsanordning.

 

En möjlighet finnes att jag under den första undersökningen omedvetet rubbat någon ledning och för tillfället eliminerat felet, men sannolikheten härför är mycket liten.

 

Hägernäs den 18 juli 1945

B.Å. Hansson

Tjf Flottiljingenjör.

Rätt avskrivet ingygas:

E. Andersson

 
 
 

Avskrift.

 

Rapport angående Bosch tändmagnet typ ZM9A nr 808839 å motor i fpl S12 – 4006.

 

Tändapparaten uppsattes först i provbock å signalverkstaden och provkördes i 20 min på fördelarlock nr I, därefter kördes den 20 min på fördelarlock nr II utan anmärkning, därefter demonterades brytarbryggan och undersöktes likaså rotorn, på den senare upptäcktes längsgående sprickor vid sidorna av kontaktringarna, men ej som kunnat orsaka överslag till gods eller någon kortslutning; kondensatorerna och spelarna voro undersökta och provade utan att visa någon som helst felaktighet. Magnethuset var undersökt för eventuellt lösa metallpartiklar kunna genom vissa vibrationer kommit i beröring med spänningsförande delar och på så vis orsakat gnistavbrott, men vid undersökningen visade det sig att magnethuset var rent och fritt från dessa metallpartiklar.

 

Därefter nedmonterades alla kablar som tillhör magnetapparatens primärsida, med magnetomkopplare och summer, skärmstrumporna avtogos från kablarna och dessa undersöktes med hjälp av en 500 V~ nogger(?), likaså omkopplare och summrar voro kontrollerade utan anmärkning, magnetapparaten voro sedan uppsatt i provbock med samtliga ledningar kopplade med samma funktion som i fpl och provkördes sedan 2 timmar utan att något fel kunde upptäckas.

 

Tändmagneten med samtliga ledningar var sedan uppsatt i fpl 4006 och motorn startades och körde utan anmärkning.

 

Hägernäs den 11 juli 1945

 

W. Lund

Rätt avskrivet intygar:

E. Andersson

 
 
 

Avskrift.

 

Rapport angående magnetbyte å motorn i fpl S12 nr 4006 den 21/6 1945.

 

Någon undersökning av något slag för konstaterande av felet å motorn gjordes inte på grund av att signalmästare Zäll under en tidigare utförd undersökning av motorn konstaterade magnetfel, varför mitt uppdrag var att endast byta magnet.

 

Magneten var delvis nedmonterad av fplm Anderberg varför jag endast monterade den nya magneten och vid den undersökning av fördelarlocket och kablar som alltid rutinmässigt ingår i en magnetmontering kunde ej några felaktigheter upptäckas på dessa.

 

Efter arbetets avslutande startades motorn medelst handvev på grund av svagt batteri. Motorn startade vid första startförsöket och gick utan anmärkning.

 

Hägernäs den 12 juli 1945.

 

Sam Rydén

Montör.

Rätt avskrivet intygas:

E. Andersson.

 
 
 

Offasp Andersson  anförde i huvudsak följande

att han ss ff under navigeringsflygning 20/6 med start F2 kl 0832 utförde nödlandning omkring 60´ SW Gotska Sandön kl 0945 på grund av att motorn strax dessförinnan hackat, gått ned i varv och stannat,

att fpl före start var fulltankat och avlämnat utan anm samt i luften samtliga motorinstrument visat normala värden;

att varken oljetryck eller bensintryck visat onormala värden då motorn hackat och gått ned i varv;

att landningen utfördes normalt utan skador på fpl eller personal.

Uppläst och vidkänt

Bengt A. Andersson


Offasp Wikmark anförde i huvudsak följande

att han tjänstgjorde ss fs och verifierade förarens yttrande.

 

Uppläst och vidkänt

Wikmark

Offmark.

 
 
------------------------------------------------------------------------
 
 

 

Dornier Do 24

STOCKHOLM, 20 juni (TT). Ett marinspaningsplan nödlandade på onsdagsförmiddagen (20/6 1945) till sjöss utanför Gotska Sandön. Den av flygvapnet nyförvärvade flygbåten av typ Do 24, avsedd för räddningstjänst till sjöss, startade jämte ett torpedflygplan för att undsätta det nödlandade planet, som med radio hade lämnat uppgift om sin position. Do 24 landade i närheten av haveristen och tog den på släp och bogsering mot Visby. Torpedflygplanet kvarlåg ännu kl. 11,45 i luften över platsen för att visa en från Fårön utsänd räddningsbåt med bogsersläpet. Räddningsbåten skall överta bogseringen. Ingen personal har kommit till skada. Det var första gången Do 24:an har insatts för det ändamål, för vilken det förvärvats. Uppgående trafikplanet från Visby har också inrapporterat det nödlandade flygplanet. (Källa: 499)

  

Do 24 skall utläsas Dornier Do 24 vilket var ett tyskt sjöflygplan. Den fanns i ett exemplar i flygvapnet under beteckningen Tp 24. Denna Do 24:a landade den 31/10 1944 i Hällevik sydost om Sölvesborg. Ombord fanns en tysk desertör och en estnisk kvinna. I november 1944 köpte flygvapnet Dornier’n av tyska staten för 250 000:-. Planet gjorde tjänst i flygvapnet fram till 1951 då det tyvärr skrotades. Östtyskland gjorde anspråk på flygplanet, vilket de dock inte fick något för då svenskarna hade köpt det av Tyskland ett halvår innan sammanbrottet.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig