Föregående sida

Haveri på Bungefältet 27/7 1948. J 9 Seversky/Republic EP-1 model 106. Regnr: 2147

Haveri den 27/7 1948 vid Bunge flygfält. J 9 Seversky/Republic EP-1 model 106. Registreringsnummer: 2147. Motortyp: Pratt & Whitney Twin Wasp C3. Registreringsnummer 3728. Flygförare furir Gustav Bertil Brodin
 

Skadornas omfattning: Vänster och höger vinge: Vingspetsen deformerad. Vingens bakkant bucklad från vingspetsinfästningen 1 m inåt. Yttre skevroderfästet deformerat. Vingklaffen deformerad. Vänster skevroder: Knäckt. Vänster landställ: Cyl. något krökt. Stabilisator: Båda halvorna skadade i spetsen. Höjdroder: Båda halvorna skadade i spetsen. Beräknad kostnad: Flygplanet reparerat jämlikt FF skrivelse MV 756:261 den 14/8-48. Verklig kostnad 5.892:75:-. Orsak till haveri: Första landning med flygplan J9. Undersökningsprotokoll dnr: F 11 skaderapport 11:72 den 7/8-48. Underst. Prot. 28:13 den 24/9-48. Kort sammanfattning av händelseförloppet, övningens natur samt haveriplats: Ground-loop i samband inflygning på fpl-typen å Bunge flygfält.
    

 
Undersökningsnämnd tillsatt genom order av CF11.

Ordförande Kapten Jacobsson.

Protokollförare Löjtnant Brycker

Flygingenjör  Ingeniör Ehrning

 

Besättning

ff Brodin f. 11/5 1925

Tjänstegrad Furir

Flygutbildad år1946-47

Utbildningsståndp. GFSU:2

Flygtid å fpl: 30 min.

Total: 333 tim.

Flygutbildad: 1946-1947.

Beräknade kostnader 5.500:- kr

 

Personskador: Inga.

Orsak till haveri: Ground-loop i samband inflygning på fpltypen å Bunge flygfält.

Väderleksförhållanden: Nästan klart QBB 3000 m. QAN 110-120º 12-13 km/tim.

 

Divisionschefen, ljt Nyqvist:

Brodin hade till uppgift att verkställa inflygning på fpl typ J9. I de skriftliga och muntliga proven på fpltyp J9. I de skriftliga och muntliga proven på fpltypen blev B. väl godkänd.

Inflygningen leddes av mig per radio från märket. Brodin startade normalt och anmälde efter påpekande på radio att landstället ej gick att fälla in elektriskt. Jag gav då B. order att gå upp i sektor och utföra anbefallda planéer.  B. fick vidare order att ta några tag med handveven och sedan pröva med motor. Han anmälde att detta inte lyckades. Efter ungefär en 1/2 timma anhöll B. få landa. Jag gav honom order att noga kontrollera att stället var helt ute samt gå in för landning på 500 m:s höjd och veva ut klaffen under planén på slutlinjen. B. bedömde första gången för mycket plus och beordrades gå om. Andra gången kom B. in bra och satte sig från c:a 3 dm:s höjd. Sättningen skedde med svag vikningstendens åt höger. Efter 75-100 m:s utrullning började fpl:t gira höger

I övrigt se skiss bilaga.

Uppläst och godkänt.

G Nyqvist

Divch.

 

Löjtnant Wängström

Före inflygning erhöllo samtliga elever 8 timmars utbildning SFI J 9 samt 6 timmar materiellära J9.

B:s muntliga och skriftliga prov voro utmärkta. Han var instruerad om flygplanets ground-looptendenser samt hade order att ej draga på gas vid ground-looptendens.

 

Fanjunkare Brink

(TLM)

Fpl:t tog mark i jämnhöjd med märket efter en något hög sättning (c:a 30 cm). Utrullningen syntes till en början normal, men efter det att vänster hjul passerat högra hörnet på startbanan girade fpl:t ut åt höger, och vänstra vingen gick i marken. I övrigt se bilaga 3.

Bunge den 5 augusti 1948.

G. Brink

Fanjunkare

 

Teknisk rapport över undersökning med anledning av haveri med fpl typ J 9 nr 2147 den 27/7 1948.

 

1. Genomgång av fplhandlingar.

Gångtider t o m den 27/7 1948.
Fpl J 9 nr 2147                   : tot 571 h; efter LF 194h.
motor TW C3 nr 3728       : tot 547 h; eter SM 196 h.
Prop 3E50-345 nr 43155:  : tot 507 h; efter SP 61 h.
 
Genomgång av loggbok.
Den 4/11 1947 havererade fpl (F 11 skaderapport nr avd VI 8516 den 6/11 1947, ground-loop åt höger). Sedan fpl reparerats, har det flugit ytterligare 61 h (54 flygningar) och under denna tid har icke förekommit några anm. som kunna ha inverkat på haveriet den 27/7-48. Dagen före haveriet – d v s den 26/7 – flögs fpl u.a.
 

2. Genomgång av förhållanden före flygning.
Enl ff var fpl u.a. före flygningen. Ex fungerade bromsar och sporrhjulsstyrning u.a. under utkörning till start.
 

3. Besiktning av haveriplatser.
Vid min besiktning av havplatser voro spåren efter fpl utsuddade men TLM, fanjunkare Brink, hade omedelbart efterhaveriet gjort en skiss över dessa spår.
Markbeskaffenheten var något ojämn, dock ej onormalt.
I utrullningens början hade fpls vänstra hjul passerat högra hörnet av permanentade bana 10 varigenom kurshållningen troligen störts.
Strax därpå har fpl nämligen girat höger men rättats upp genom bromsning, som tydligen varit så pass kraftig att fpl omedelbart gjort ground loop åt vänster.
 

4. Besiktning av det hav fpl.
F 11 skaderapport nr avd VI 11:72 den 7/8 1948.
Under högergiren kom vänster vinge i kontakt med marken varvid denna vinge skadades. Vid den därpå följande vänstergiren tog även höger vinge mark och skadades i ung samma omfattning som vänster vinge.
Därjämte skadades även vänster landställ.
Skador: V och H vinge: Vingspetsarna deformerade. Bakkanten på båda vingarna bucklas från  vinspetsinfästningen c:a 1 m inåt. Yttre skevroderfästet deformerat. Vingklaffen deformerad. V skevroder: knäckt. V landställ: cyl något krökt. Stabilisator: båda halvorna skadade i spetsarna. Höjdroder: båda halvorna skadade i spetsarna.     
 
Reparationskostnaderna (m frakt- och mont.-kostnader) beräknas till 5.500 kr.
Enär i realiteten skadade detaljer komma att utbytas mot nya i förråd och fortfarande äro upptagna till fullt värde (icke nedskrivna), komma verkliga repkostnaderna att avsevärt överstiga ovannämnda beräknade kostnader. Bromsar och sporrhjulslåsning ha undersökts men befunnits u a. Orsaken att ff ej kunde fälla in landstället med el-motorn after start torde ha berott på att batteriet var urladdat. I övrigt ha inga materielfel konstaterats som ev kunnat kunna ha orsakat haveriet.
 
5. Sammanfattning.
Vid den tekniska undersökningen har intet framkommit, som tyder att hav orsakats av mtrlfel (ff hade ej heller någon anm på fpl  med undantag att han ej kunde manövrera landstället med el-motor, utan måste veva stället ut och in). Haveriet torde vara en direkt upprepning av tidigare inträffade ground loop med fpl J 9. I detta fall kan en bidragande orsak ha varit ff ovana vid fpl J 9 (hav inträffade under ff första landning med denna fpltyp).
När fpl – under början av utrullningen – med vänster hjul passerade permanentad bana, har troligen kurshållningen störts, vilket kan förklara den strax därpå erhållna högergiren. Oaktat vänster sidroder och broms ökade dess gir så att vänster vinge slutligen tog mark. I detta skede ansatte ff full vänster broms, vilket medförde att fpl snabbt svängde över åt vänster och stannade efter c:a 150º sväng.

                                        
Nyköping den 8 sept. 1948.

N. Ehrning
Fli 2.gr.

 

Furir Brodin.
Övningen avsåg inflygning på fpl typ J9. Utbildningen på marken innan inflygningen lämnade inget övrigt att önska.
Innan starten körde jag enligt order runt fältet för att pröva bromsar och sporrstyrning
Starten gick normalt, men landstället gick ej att fälla in elektriskt, Divch beordrade då flygning i sektor med landstället utfällt. Under c:a 25 min övade jag fingerad landning på 1000 m:s höjd.
Efter anhållan av landning beordrade divch landning till höger om banan, samt landningsvarv på 500 m för att få god tid att veva ut klaffen. Vid första landningsförsöket kom jag något plus och beordrades gå om. Nästa försök ansattes normalt. När fpl:t tog mark krängde det något åt höger, varvid jag ansatte något vänster sidoroder. Fpl:t fick därefter en mindre studs, förmodligen beroende på att vänster hjul passerade banhörnet. Strax därefter drog fpl:t ut åt höger. Jag försökte omedelbart kompensera med vänster sidoroder och broms, (inget gaspådrag), men rörelsen enbart ökade och vänster vinge gick i marken.

Med kraftig vänster broms lyckades jag räta upp fpl:t, men det gick nästan omedelbart över på höger vinge och stannade efter 150º-sväng åt vänster. Motorn kuperades på divch order. Något fel på flygplanet förefanns ej förutom på landstället och klaffen ej gick att manövrera elektriskt.
Den kyttiga vinden, som kom något från höger kunde möjligen ha bidragit till ground-loopen.
Bunge den 6 augusti 1948.
B. Brodin

 

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Under utrullning efter landning kom fpl med vänster hjul in på permanentad bana och erhöll i samband därmed gir åt höger. Först sedan vänster vinge varit i marken lyckades ff häva högergiren genom kraftig bromsning, dock med påföljd att fpl  svängde över åt vänster och gjorde ground loop.
Haveriorsaken torde vara en för fpl J 9 vanlig ground loop-tendens i samverkan med ff ringa  erfarenhet av fpltypen (landningen var ff första med fpl.)

Utbildning och övningsflygning har letts på ett tillfredsställande sätt.

Då slarv eller vårdslöshet icke förekommit, synes haveriet icke böra ligga någon till last.
Nyköping den 15/8 1948.

      ?                                      ?

Ordförande                Protokollförare

 

Beslut

Haveriet har orsakats av fpl J 9 ground loop-tendens i samverkan med ff ringa erfarenhet av fpl J 9.

Berörd personal har iakttagit skälig aktsamhet.

Haveriet hänskjutes icke till krigsrätt.

Kronan vidkännes kostnaden.

Nyköping den 24/9 1948.
A. Henricson     C. A. Nilson
Flottiljchef.

 

Planet kasserades den 26/11 1949. Gångtid 574 tim. 40 min.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig