Föregående sida

Haveri på Bungefältet 19/8 1948. J 9 Seversky/Republic EP-1 Model 106. Regnr: 2159

Haveri den 19/8 1948 i Bunge. J 9 Seversky/Republic EP-1 Model 106. Registreringsnummer: 2159. Motortyp: Pratt & Whitney Twin Wasp TW C3. Motorns registreringsnummer: 3891. Inga personskador. Flygförare löjtnant. Thor Hans Eric Wesslau.

 

 

 

Beräknad kostnad:

Vingmittstycke: Främre balken något veckad vid höger landställs infästning.

3.000:-

Höger vinge: Veckbildning i m längs bakkanten från vingspetsen och inåt. Yttre skevroderfästet avbrutet. Vingspetsen veckad.

500:-

Höger skevroder: Avbrutet. 

500:-

Höger stabilisator: Spetsen mindre deformerad.

100:-

Höger höjdroder: Spetsen mindre deformerad.

200:-

Höger landställ: Deformerat. Hjulnavet sönderslaget.

500:-

 

4.800:-

                                                                                                            
  
Orsak till haveri:
Ground looptendens i samband med för stor hoptryckning av ena landställsbenet, som försvårade kurshållningen.
 
Undersökningsprotokoll dnr:

F 11 skaderapport 11:79 den 7/9-48.

Unders. prot. 28:14 den 24/9-48.

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet, övningens natur samt haveriplats:

ground-loop i  samband med landning på Bunge flygfält.

 

Undersökningsnämnd tillsatt genom C F 11:

 

ordförande: Kapten Berthel

protokollförare: Löjtnant Beckman

flygingenjör: Ehrning

 

Besättning:

     namn               född        tjänstegrad    flygutbildad år  utbildnståndp.   flygtid å fp      total

ff  Wesslau    f. 24/12 1919   Löjtnant           1942                 FFSU                 12 t1          862 t

 

1)      Därav 1948 7 ½ t, 1945 4 ½ t.

 

Personalskador:
----------------
 

Beräknade skador:

 

A.    Flygplan 9.000 :- kr
________________
Summa 9.000:- kr
 
Teknisk rapport över undersökning med anledning av haveri med fpl J 9 nr 2159 den 19/8 1948.

 

1.      Genomgång av fplhandlingar.
Gångtider t o m den 19/8 1948.

Fpl J 9 nr 2159                : tot 811 h, efter LF 208 h,
Motor TW C3 nr 3891    : tot 573 h, efter SM 220 h,
Prop 3E50-345 nr 43069: tot 791 h, efter SP 25 h.
 
Genomgång av loggbok.
Våren 1947 genomgick fpl LF  vid F 11 flygverkstad.
Den 23/4 1948 – fpl gångtid efter LF 149 h – utfördes en hård landning, efter vilken landstället besiktigades särskilt noga.

Den 10/5 1948 erhölls under landning ground-loop åt vänster – F 11 skaderapport 11:49 den 12/5 1948. Orsaken till detta haveri torde ha varit sporrhjulsjazzning i samverkan med icke funktionsduglighöger broms.
Den 11/6 erhölls ånyo under landning ground-loop åt vänster – F 11 skaderapport 11:58 den 12/6, haveriprotokoll nr 28:11 den 3/7 1948. Orsaken till detta haveri torde ha varit en för fpltypen vanlig ground-loop-tendens.
Sedan fpl reparerats efter detta haveri har det flugits ytterligare 25 h under 18 flygningar u.a.

 

2.      Genomgång av förhållanden före flygning.

Fpl flögs senast den 13/8 u.a.
Haveridagen den 19/8 överlämnades fpl  till ff u.a. och under start och senare flygning var fpl enl ff utsago ävenledes u.a.

 

3.      Besiktning av haveriplatsen.

Fpl har satts till höger om permanentad bana på Bunge flygfält, girat något åt höger men åter rättats upp. I samband med passerandet av annan permanentad bana har ground-loop åt vänster erhållits.

Markbeskaffenheten är något ojämn, dock ej onormalt.

 

4.      Besiktning av det havererade fpl.

F 11 skaderapport nr avd VI 11:72 den 7/9 1948.
Skador.
Vingmittstycke: främre balken något veckad vid höger landställsinfästning.

Höger vinge: veckbildning 1 m längs bakkanten fån vingspetsen och inåt, yttre skevroderfästet avbrutet, vingspetsen veckad.

Höger skevroder: avbrutet.

Höger stabilisator : spetsen mindre deformerad.

Höger höjdroder: spetsen mindre deformerad.

Höger landställ: deformerad. Hjulnavet sönderslaget.
Därest skadade delar skulle repareras, beräknas kostnaden härför (inkl monteringsarbete) till 9.000:- kr.
 
Enär emellertid reservdelar finnas i förråd och fpltypen snart skall utgå, kommer ev reparation huvudsakligen att omfatta utbyte av skadade delar.

Kostnaden härför beräknas till 1.000:- kr. Medtages förrådspriset på vingmittstycke, yttervinge m fl delar, stiger kostanden med c:a 50.000:- kr. (enbart 1 stycke mittenvinge har f n ett förrådspris av 19.740:- kr).

 

Höger hjulställ har undersökts beträffande ev. hoptryckning. Stället som deformerats vid haveriet, kunde vid besiktningen tryckas ihop mer än vad som var tillåtet. Huruvida olja och luft pressats ut under den påfrestning landstället var utsatt för under ground-loopen, har ej kunnat konstateras på grund av de uppkomna skadorna. Möjligt är, att stället ej varit fyllt tillräckligt före start men 1. mek på grund av kärvning i stötdämparcylindern ej märkt detta.

I övrigt har intet framkommit vid besiktningen, som tyder på att haveriet orsakats av mtrlfel.

 

5.      Sammanfattning och utlåtande.

Enligt ff utsago lutade fpl över åt höger (kändes som om höger hjulställ trycktes ihop) under utrullningens början. Vid kontroll efter haveriet av höger hjulställ kunde detta tryckas hop mer än vad som är tillåtet. Naturligtvis kan olja och luft ha pressats ut under den hårda påfrestningen, landstället var utsatt för under ground-loopen, men troligen har stället ej varit tillräckligt fyllt före start.

 

Under den fortsatta utrullningen har genom fpl lutning kurshållningen försvårats. När fpl senare passerade permanentad bana har vänster gir erhållits men ej men ej kunnat pareras tillräckligt snabbt, varför ground-loop blev följden.

 

Nyköping den 15. september 1948.

N. Ehrning

Fli 2. gr.
 
Vid förhör anförde nedannämnda personer i huvudsak följande:

 

Löjtnant Wesslau: Den 19/8 utförde han flygning F 11 – Bunge. Fpl var utan anm såväl före start som under flygning. Landningen fullt normal (trepunktslandning utan studs). Under utrullning lutade fpl över åt höger och kändes det som om höger landställsben trycktes ihop och att benet ej återgick till normalt läge. Härigenom försvårades kurshållningen. Senare under utrullningen passerades en asfaltbana, varvid fpl fick kraftig girtendens åt vänster. W. försökte då med höger broms häva girtendensen. Detta lyckades inte utan fpl ”ground-loopade”. Något gaspådrag för att häva girtendensen utfördes icke.

Uppläst och vidkänt:
Hans Eric Wesslau

  

Trafikledare Lindh: L. tjänstgjorde som trafikledare vid haveritillfället. Han såg landningen och denna var fullt normal. Utrullningen verkade till en början fullt normal. Mot slutet av utrullningen verkade det som om fpl ville svänga åt höger. Denna tendens upphävdes. Strax därefter syntes fpl vilja svänga åt vänster men syntes ff icke kunna häva denna tendens utan fpl ”ground-loopade”.

Uppläst och vidkänt:

Gösta H. Lindh

 

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande:

 

Fpl har under utrullning efterlandning erhållit girtendens vilken ff ej kunnat häva. Bidragande orsak härtill torde vara att ena landställsbenet sjönk ihop något. Ff uppges icke genom slarv eller vårdslöshet vara vållande till …?

 

Bunge den 26/8 1948.

 

 ?                                                 ?

ordförande                               protokollförare

  

Beslut:

Haveriet  har orsakats av fpl J 9 ground-loop-tendens i samverkan med att  det ena landställsbenet sjönk ihop under utrullningen och därmed försvårade kurshållningen.

Berörd personal har iakttagit skälig aktsamhet.

Haveriet hänskjutes icke till krigsrätt.

Fpl iståndsättes genom fljing försorg.

Kronan vidkännes kostnaden.

 

Nyköping den 24/9 1948.

A.    Henricson                C. A. Nilson.

Flottiljchef


F2:38 1770

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig