Föregående sida

Haveri på Bungefältet 22/8 1949. J 22-2. Typ FFVS 22. Regnr: 22253

J 22-2. Typ FFVS 22. Tillverkare: Kungl. Flygförvaltningens Flygverkstad Stockholm, Ulvsunda. Flygvapennummer: 22253. Tillhörig F 3 Kungl. Östgöta flygflottilj.
Totalhaveri den 22/8 1949, ground loop efter gasavdrag p. g. a. misslyckad start i Bunge. Flygförare vk Axelsson. Märkning 3-röd O. Kasserat den 24/9 1949. Kod: blå-B, vit-B, röd-O. Godkänd av flygvapnet den 9/4 1945. (Tidningarna nämner inget om 22253:s haveri den 22/8 1949 på Bungefältet).

 

Flyghaveri den 22/8 1949. Fpl typ J 22. Registreringsnummer: 22253. Motor typ: Pratt & Whitney Twin Wasp C3. Motorregistreringsnummer: 3493.

 

Kort sammanfattning av händelseförloppet, övningens natur samt haveriplats: ”Ground loop” efter gasavdrag p g a misslyckad start.

Plats: Bunge.

 

Undersökningsnämnd tillsatt genom:

ordförande            kapten Neppelberg

protokollförare      fänrik Alander

flygingenjör            von Köhler

 

Besättning:

ff Axelsson, Karl Axel Sigvard

född: 1927 2/6

tjänstegrad: Vkorp

flygutbildad år: 48-49

utbildn-ståndp: GFSU-1

flygtid totalt: 214

flygtid å fpl-typen: 33t

 

Personalskador: Inga.

  

Beräknade kostnader (inkl kostnader för förlorad mtrl):
A Flygplan 18.000:- kr
B Motor(er) och propeller(ar) 10.000:- kr
C Utrustning  
D Mark- och byggnadsskador  
E Övriga kostnader  
Summa 28.000:- kr

   

Skaderapport insänd den 24/8 1949 avd VI nr 22:50.

 

VÄDERLEKSBESKED

Bunge kl 1030

… 40-50 km

… över 3000 m 1/10  or”

… 600-800 m 1/10     tt”

… 340-350 10-12 km/t    st tillbakafört läge

… 340-350 10-12 km/t     n stigning

… 1012 mb                      rala

… 29,82 mb                      gd

                                            é”

                                            rt”

                                            slagna

 

Trafikledare och markstation: 1030 bud Rqt

 

Reglagens ställning fpl O

 

Väljararm på landställets växellåda: ”Motor”
Sporrlåsning: ”Fritt”
Gas, kompressor- och blandningsreglage:  Längst tillbakafört läge
Propelleromställning: Liten stigning
Sid- och höjdtrim: Neutrala
Bränslekran: Stängd
Magnetströmbrytare: ”Kupé”
Klaffar: ”Start”
Automatsäkr. för instr, landställ och radio Tillslagna
Luftintag ”Kalluft”
Oljekylarspjäll Öppet
Radion  
   
   
Bild 1. Det högra spåret från jazzande sporre härrör från detta haveri. Bild 2. Obs spåret efter jazzande sporren.
   
Bild 3. Bild 4. Bortklippt och stulen från originaldokumentet.
   
Bild 5. Bild 6.
   
   

Teknisk rapport ang haveri på Bunge den 22/8 1949 med fpl J 22 nr 22253.

 

Föraren vk Axelsson har startat utan att låsa sporren. Han har uppgivit 1. att fpl högra broms skulle hava trätt i funktion efter c:a 50 m rullsträcka, vilket han sökt motverka med vänster sidoroder.
2. att skakningar skall hava uppträtt i fpl omedelbart efter det att höger broms skulle hava trätt i funktion och att dessa trätt i funktion och dessa skulle hava varit av den karaktären, att fpl skulle hava velat gå på nosen.

 

Efter haveriet har bromsarna kontrollerats, varvid intet framkommit, som tyder på att bromsarna icke skulle hava fungerat tillfredsställande. Sålunda tar bromsarna normalt och släpper ögonblickligt då pedaltrycket lättas. Spelet i lamellpaketet ligger inom föreskrivna toleranser. Bromsarnas tätningsringar äro icke svällda eller på annat sätt deformerade. Det är sålunda icke sannolikt, att någon packning skulle hava kärvat fast i läge för ansatt broms. Ingen av bromsarna förete heller spår av att hava varit onormalt varma, vilket borde hava varit fallet med höger, om denna varit ansatt så lång tid som föraren velat göra gällande.

 

Spår i den permanentade startbanan visar, att sporren börjat jazza senast i samband med att den rullat på denna. Spåret är dessutom praktiskt taget rakt ända tills ground loopen börjat utvecklas.

 

Om fpl börjat svänga åt något håll, borde spåret efter sporren hava visat tydliga kursändringar i sin nu rak del.

 

TLM, fänrik Hansson, uppger, att fpl stjärt skulle hava lättat något. Lättningen synes emellertid icke hava varit så kraftig, att sporren lättat från marken annat än möjligen momentant, då märken efter sporren finnas från den permanenta banans början.

 

Erfarenheten visar, att om sporren jazzar, skakar sidoroderpedalerna i takt därmed, vilket avsevärt försvårar sidorodrets och bromsarnas manövrering.

 

Med utgångspunkt från vad sålunda framkommit bedömes följande händelseförlopp såsom mest sannolikt.

 

Genom att sporren varit olåst har fpl varit mera lättrörlig i sidled än normalt, utan att dock vara okontrollerbart, men detta har bibringat föraren en viss osäkerhetskänsla. Då sporren börjat jazza, har detta ytterligare förvirrat föraren samtidigt som det försvårat fpl manövrering. Föraren har felbedömt fpl beteende och trott, att höger broms varit ansatt och förorsakat skakningarna, då dessa däremot förorsakats av den jazzande sporren. För att klara upp den enl hans uppfattning farliga situationen, har han dragit av gasen och vid försök att hålla sidoroderpedalerna stilla råkat ansätta höger broms, vilket givit impulsen till ground loop.

 

Verkliga händelseförloppet torde emellertid icke med säkerhet kunna fastställas. Haveriet torde emellertid med all sannolikhet icke hava inträffat, om föraren i enlighet med gällande instruktion låst sporren före starten.

 

Följande skador uppstodo på fpl:

 

Propellerbladen krökta.

Båda landningsställsinfästningarna sönderbrutna.

Höger landningsställsbensfällstötta brusten.

Täckplåtar och luckor på fpl främre undersida skadade.

 

Avd VI den 13 september 1949.

 

G. von Köhler

Flottiljingenjör

 

Rätt avskrivet intygar:

M.   Lööw

VI/GvK/ML

130949

 

 

Vid förhör anförde nedannämnda personer i huvudsak följande:

 

Vicekorpral Axelsson, ff fpl J 22 röd O, anförde:

A. hade vid ordergivning den 22/8 med fpl röd O beordrats att utföra övn Luf 212 (”Jägarkurva samma kurs”) kl 1015-1115 tillsammans med furir Glemin

Han körde ut till start på bana 34 som låg rätt i vindriktningen och där banmärket var utlagt (enl skiss 1, bilaga 3). Han hade före utkörningen haft gott om tid och före…agit i SFI föreskrivna kontrollåtgärder. Under utkörning hade allting varit normalt, …sarna u.a., sporrstyrningen frikopplad. Väl ute vid märket parkerade A. vinkelätt mot startriktningen, där han verkställde kontroll av motorn genom uppkörning till 86 cm/Hg. Eftersom han ej hade bromsklotsar för hjulen, bromsade han härvid fpl fullt men fpl förflyttade sig ändå c:a 2 m under kontrollen. Furir Glemin var rotech och startade först. Omedelbart härefter körde A. t på gräsvallen c:a 75 m utanför betongbanan. När starttecken gavs av fänrik Hansson, som tjänstgjorde såsom trafikledare på märket, hade han givit fullgas med kompressortrycket reducerat till 86 cm/Hg. När fpl rullat c:a 50 m märkte han, att höger hjul bromsade, vilket han sökte motverka med vänster sidroder. Något ögonblick senare förmärkte han ”skakningar” såsom fpl ville gå på nosen, varför han drog av basen. Dragningen åt höger fortsatte emellertid och han försökte möta med vänster broms. A. lyckades ej stoppa svängen, utan fpl svängde kraftigt åt höger, varvid landstället vek sig och fpl gick ned på buken och stannade med nosen 150º ifrån startriktningen.

Anledningen till den misslyckade starten ansågs vara, att bromsarna ej släppt helt före starten. Dessutom hade han glömt inkoppla sporrstyrningen, vilket underlättade ”ground loop” i starten.

På särskild fråga uppgav A., att han i vänstersvängen i samband med uppställning till start hade tvingats ge vänster broms och därefter omedelbart dragit på gas.

Uppläst och vidkänt:    K. A. Axelsson.

 

 

Fänrik Hansson, instruktör och tjänstgjorde som trafikledare på märket, anförde:
A. hade först anlänt till märket och ställde upp bakom detta c:a 40 m och vinkelrätt mot startriktningen, bana 34, som låg rätt i vinden. Här inväntade A. furir Glemin, som var rotech och skulle starta först. Härunder verkställde A. av motor medelst uppkörning. Några bromsklotsar funnos ej ute vid märket. När Glemin lättat och befann sig på c:a 50 m höjd., hade H. givit starttecken. Härvid svängde A. upp till start och … de första 120 m till synes normalt. Samtidigt syntes stjärten lätta något från marken. H. hade sedan ett ögonblick släppt honom med blicken och när han på nytt iakttog A., såg han blå rök komma från höger hjul, vilket tydde på kraftig broms på detta hjul. Därefter drogs gasen av och fpl fortsatte svänga höger ganska svagt för att så småningom … ned på vänster, varvid landstället vek sig och fpl gick ned på buken.

Uppläst och vidkänt:  H.-U. Hansson.

 

…, kapten Palmqvist, anförde:

Uppkörning och kontroll före start skall äga rum före uppställning till start vinkelrätt mot startriktningen. Härvid skall särskilt kontrolleras, att motorn går rent.

Uppläst och vidkänt:  G. Palmqvist.

 

 

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande:

Vk Axelsson har före start glömt att låsa sporrstället (jfr SFI J 22 II Åtgärder under flygning a) punkt 3). Med hjälp av kraftig bromsning bl a på höger hjul har han sökt hålla fpl på rak kurs i starten. Då sporren ej varit låst har denna emellertid börjat ”jazza” kraftigt och härvid påverkat sidroderpedalerna, varvid A. ej kunnat hålla kursen i starten. Härvid hade A. dragit av gasen men i slutet av  utrullningen erhållit ”ground loop”.

Malmslätt den 23/8 1949.
N. Neppelberg              John Alander

ordförande                    protokollförare

 

 

Beslut:

Föraren vk Axelsson har försökt starta utan att i enlighet med förarinstruktionens bestämmelser låsa sporren, varvid fpl gjorde ground loop.

Ärendet hänskjutes till åklagaren.

Frågan angående fpl reparation eller kassation hänskjutes till … för avgörande.

Malmslätt den 14/9 1949

H. Beckhammar         G. von Köhler

chef

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig