Föregående sida

Gotlänning störtade vid Anjeskutan 1/7 1953. J 30 De Havilland Mosquito NF Mk. XIX. Regnr: 30043

Han var den 1/7 1953 navigatör på J 30 De Havilland Mosquito NF Mk. XIX, flygplansnummer 30043, gulE. Flygplanet leverat till flygvapnet den 22/6 1949, kasserat den13/11 1953. Gångtid: 724 timmar.

Sergeanten och navigatören Stig Enar Runander utförde den 1/7 1953 tillsammans med flygföraren, furiren Åke Erland Bengt Erlandsson en övning i instrumentflygning. De kolliderade kl. 11.00 med fjällmassivet på 1175 meters höjd, Anjeskutans topp ligger 24 meter högre upp.

Ändamålet med flygningen var sluten instrumentflygning på 2740 meters höjd med flygplan från F 1 Kungl. Västmanlands flygflottiljs 3:e division. Routen den här flygningen gick. F 1-Sveg-Kolåsen-Strömstad. Samling skulle ske gruppvis vid Strömsund på 1850 m. höjd, därifrån skulle de fortsätta till F 4 Kungl. Jämtlands flygflottilj. Vid den direkta ordergivningen för flygningen hade det uttryckligen framhållits att någon kontroll av beräknat läge inte skulle tas med marksikt efter molngenomgång och att den anbefallda höjden skulle hållas till dess samlingspunkten var nådd.

Troligen gick man på sträckan Sveg-Kolåsen genom en molnglugg. Flygningen fortsatte under moln i god sikt över Stora Rensjön till strax väster Melen där flygföraren svänger åt höger till kurs 70º. Flygplanet har passerat Anjansjöns nordvästra spets och ar därefter påbörjat stigning genom moln mot den starkt stigande terrängen väster om Anjeskutan. Flygplanet har på en kurs 70º under svag stigning med höger vingspets kolliderat med ett mindre fristående bergsparti för att därefter omedelbart med vänster vinge och motorgondol samt kropp slå i massivt berg.

Utan att brand uppstod slogs flygplanet sönder totalt. I anslagsögonblicket beräknades hastigheten till mellan 325 och 350 km/tim.

Orsaken till haveriet var att flygföraren avvikit från anbefalld flyghöjd. Sannolikt var anledningen till detta att besättningen velat kontrollera sitt läge. Troligen förväxlade de orienteringspunkter och utförde inte rätt manöver för att säkert ta sig över fjället.
De bröt mot en utfärdad order, att den anbefalld höjden inte fick underskridas och att någon kontroll av beräknat läge stämde med det verkliga, inte skulle ske. Utfärdad flar (molnhöjden understiger 100 m. över högsta terräng under dager respektive 200 m. under mörker eller/och horisontalsikten understiger 3 km. under dager respektive 6 km. under mörker. Över flygningen berört område, har inte meddelats styrkechefen och högre chef, varigenom flygningen utförts i strid mot bestämmelsen i Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för flygtjänsten i Flygvapnet (OSF), mom. 151 beträffande inhämtandet av specialprognos och flottiljchefens tillstånd.

Anledningen till detta har främst varit att flygstyrkechefen inte tillräckligt noggrant orienterat meteorologen om planlagda flygvägar utan endast angivit att flygningen skulle ske F 1-F 4. Men även att meteorologen fattat bestämmelsen ”Handledning i vädergenomgång” beträffande delgivning av aktuellt flarområde så snävt att han inte ansett sig skyldig att meddela flarområdet, som med sin närmaste del Svenstavik legat endast c:a 12 km. vid sidan om linjen F 1- F 4. Detta förhållande hade emellertid inte inverkat på händelseförloppet om besättningen följt order. Inget har framkommit som tytt på att materiel eller materielfel varit orsak till haveriet eller om brott mot av Kungl. Flygförvaltningen utfärdade föreskrifter för tillsyn och omvårdnad av materielen förekommit.

 

--------------------------------------------------

 

Flygarna på Anjeskutan hittade döda

Det har nu konstaterats att båda ombordvarande på det vid Anjeskutan störtade Mosquitoplanet omkommit. Natten till torsdagen hittades den sakande flygaren ett par hundra meter från planet. De båda förolyckade är fältflygaren Åke Erland Bengt Erlandsson, Nybro, och sergeanten Stig Enar Runander, Västerås.

Runander var född i Visby den 15 dec. 1925 och son till framlidne kassören vid Gotlands Järnväg, Fredrik Runander och hans framlidna maka. Den bortgångne sörjes närmast av fostermor i Visby, samt brodern Per, ingenjör i Stockholm. (Källa: 515)

 

 

  

Flygare från Visby förolyckad

Sergeant STIG RUNANDER, Västerås, som omkom då ett Mosquitoplan från Västerås (sic) flygflottilj störtade på Anjeskutan, var född i Visby och var vid sin bortgång 27 år. (Källa: 516)

 

En fruktansvärd syn mötte patrullerna när de nådde fram till den störtade Mosquiton, som kolliderade med den 1.200 meter höga Anjeskutan i Kalls socken i Jämtland nära norska gränsen, varvid bl. a. 27-årige sergeanten Stig Runander från Visby förolyckades.

 

  

Under militära hedersbetygelser

vigdes i går middag stoftet efter den förolyckade flygsergeanten Stig Runander till den sista vilan. Den högtidliga sorgeakten ägde rum i Östra gravkapellet, där I 18:s musikkår under ledning av musikfanjunkare Bror Palm spelade en komposition och där ett hederskompani från I 18 paraderade. Akten inleddes med ps. 586:1-2, varpå pastor Lars Holmbäck höll griftetalet ps. 139: 9-10. Så förrättades jordfästningen i vanlig ordning och efter denna följde ps. 21: 1-3. Under sorgemusik av musikkåren bars kistan ut och sänktes i familjegraven på Östra begravningsplatsen. Kistan bars av åtta flygare – officerare, under officerare och underbefäl.

Vid graven nedlades en rik och vacker gärd av kransar och hölls korta tal till den under så tragiska omständigheter bortgångnes minne.

Bland kransarna märktes en från chefen för flygvapnets flygledning, vilkens krans nedlades av överste Berg. Vidare nedlades kransar från FCS underofficerskår, FCS underbefälskår, kamraterna i III divisionen, F 1 underbefälsförening. Kungl. Västmanlands flygflottilj, officerskåren vid K. Västmanlands flygflottilj, officerskåren vid flygvapnets centrala skolor, underofficerskåren vid F 1 och Volontärkamrater vid F 12 1944.

Efter kransnedläggning lyste officianten frid över griften. En broder till den bortgångne, civiling. Per Runander, framförde de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångne minne till del och sist spelade musikkåren ”Över skogen, över sjön”.

Efter högtidligheten på kyrkogården hölls en minnesstund på restaurang Liljehornet. (Källa: 517)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig