Föregående sida

Haveri vid Visby 15/6 1954. T 18 B. Typ SAAB 18. Regnr: 18289

T 18 B. Typ SAAB 18. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Registreringsnummer: 18289. Tillhörigt: F 17 Kungl. Blekinge flygflottilj. Haveri den 15/6 1954 vid Visby. Märkning 17-blå A. Gångtid 413 tim. Besättningen flygförare fältflygare 2. graden Boberg, flygsignalist furir Redgård oskadade. Skadornas omfattning: Höger landställ losslitet från infästningarna i motorgondolen. Höger motorgondol har fått en kraftig intryckning underifrån och vridits in mot kroppen. Höger propeller skadad. Höger yttervinge deformerad. Veckbildning på flyplankroppen ovanför högra vingens infästning. Beräknade kostnader för iståndsättande 46.500:- kr
 
Ur utredningsrapport:
Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
Under företag över Gotland med bomber (2 x 50 kg bomber) började vänster motor gå ojämnt och oljetrycket sjönk till rött område. Ff flöjlade och enmotorlandade på Visby. Fpl satte sig för långt in på fältet och för att icke rulla utanför fältkanten, svängde ff vänster, varvid fpl kanade och höger landställsben vek sig. Motorstörningen orsakades av vevstaksbrott i cyl 12.
 
Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Motorstörningen har orsakats av vevstaksbrott.
Ff borde ha fällt bomberna i havet före landning (AFI, V, a, 10).
Ff har missuppfattat TL vindstyrkeuppgift (25 km/t i stället för 7 knop). Ff valde därför stråk 29 i stället för det ur landningssynpunkt lämpligare stråk 21 (längre stråk, bättre inflygningsförhållanden).
Ff borde ha gått runt fältet några varv och studerat inflygningsriktningar, masker och stråklängder.
Ff har tagit ut full klaff för tdigt. Denna bör icke tagas ut förrän bedömningen är fullt säker (SFA, VII, d, 1), d v s på ca 25 m höjd.
Kallinge den 16/7 1954
S-O Olin
Ordförande
 
Utlåtande och beslut
Haveriorsak enligt haverinämndens utlåtande.
Ff borde planlagt inflygningen och landningen noggrannare. Förseelsen synes med hänsyn till omständigheterna icke böra föranleda åtal. Haveriet hänskjutes till åklagaren.
Kallinge den 2/8 1954
S Holmberg
Tjf fljch
/S-O Olin
 
Beslut i materiel- och kostnadshänseende
Fpl , motorer och propellrar föreslagna till kassation. Reservdelar urmonteras och tillvaratagas genom avd VI försorg. Kronan föreslås vidkännas kostnaderna.
Kallinge den 2/8 1954
S Holmberg
Tjf fljch
/Per Jurander
 
Kasserat 1954-06-23 med motorer typ DB 605 nr 2388, 2433. Fpl överlämnat till luftfartsstyrelsen att användas för brandtjänst.

 

--------------------------------------------------

 

Med två stridsladdade bomber kraschlandade en A 18 på Visby flygfält. De två i planet klarade sig helskinnade undan äventyret. Högra hjulet slets av vid landningen och högra vingen och högersidans plåtar blev demolerade. I bildens högra hörn syns en av bomberna liggande på marken omedelbart efter landningen.

 

Kraschlandning på Visby-fältet

ETT A 18-PLAN (eg. T 18B) FRÅN Blekinge flygflottilj kraschlandade på tisdagen på flygfältet i Visby. Planet blev ganska illa åtgånget, högra motorn kvaddades, högervingen och stjärtpartiet fick kraftiga skador. Planet var lastat med två 50 kg.-bomber, vilket gjorde landningen mycket riskabel. Det var en motorskada som tvingade det att gå ned och på flygfältet var man i högsta beredskap för alla eventualiteter. Hade oturen varit framme kunde det ha blivit en katastrof.

För att inte det bomblastade planet skulle kollidera med en järnvägsbank gjorde föraren en ground loop, som medförde att landningsstället vek sig och ena propellern skadades. Också på flygkropp och stjärtparti uppstod skador, men besättningen, fältflygare Stig Lennart Boberg och signalisten, furir Stig Bredberg, från F 17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge, undkom utan några som helst skador. De återvände på kvällen med en B 3:a till sin flottilj.

Planet deltog i en övning mot Fårösund, vilken innebar att man skulle fälla bomber över Skenholmen. Rapport ingick till flygfältet i Visby, att planets ena motor stannat och att det önskade landa. I och för sig är detta inte någonting ovanligt, men det som komplicerade denna gång var omständigheten att planet var lastat med bomber, vilka kunde bringas att detonera vid en häftig landning. Man började förbereda ev. räddningsarbete på landningsplatsen. Denna försiggick dock något någorlunda lyckligt, då visserligen planet fick allvarliga skador, men ingen människa måste sätta livet till. (Källa: 518)

 

 

 

 

Vid det tvåmotoriga attackbombplanets nödlandning vek sig högra landningsstället, varvid ena motorn kvaddades. (Bilden godkänd för publicering).

 

Bomblastat plan från F 17 nödlandade på Visbyfältet

En enastående tur hade fältflygare Stig L. Boberg o. signalist S. Bredgård från F 17, Blekinge flygflottilj i Kallinge, som i går e. m. med ett A 18-plan nödlandade på flygfältet i Visby. För att inte planet, som medförde två sprängladdade 50-kilosbomber skulle kollidera med järnvägsbanken gjorde föraren en ground loop, varvid högra landningsstället vek sig och motorn gick i marken och kvaddades. Vidare uppstod skador på flygkroppen och stjärtpartiet. Båda de ombordvarande undkom oskadda.

Planet deltog i en övning mot Fårösund, som närmast avsåg bombfällning mot Skenholmen. Under flygningen från Kallinge uppstod någonstans mellan Öland och Gotland fel på vänster motorn, som stannade. Från planet rapporterade till flygledningen i Visby att man önskade landa på fältet här. Beredskapen trädde i funktion och markpersonalen intog sina platser för att kunna biträda vid ev. räddningsarbete. Föraren som var obekant med Visbyfältet gjorde en lov över detta innan han försökte sig på att landa. Planet kom in från nordost och föraren beslöt sig för att landa i sydvästra hörnet av fältet i omedelbar närhet av järnvägen och … .

Planet hade emellertid för hög fart och då föraren befarade att detta skulle gå ut över fältgränsen och kollidera med järnvägsbanken gjorde han en ground loop till höger. Svängen blev dock för skarp, vilket medförde att högra landningsstället vek sig, varvid motorn gick i marken och propellerbladen böjdes. Skador uppstod även på högervingen, flygkroppen och stjärtpartiet. De två besättningsmännen kunde utan svårighet ta sig ur det kvaddade planet.

Om de båda bomberna detonerat kunde en fruktansvärd katastrof ha inträffat. Endast cirka 75 meter från den plats där planet tog mark finns ett boningshus och en ladugård och något 100-tal meter längre bort ligger som bekant hangar- och stationsbyggnader.

Sedan platsen avspärrats av militär och bomberna desarmerats av personal från flygvapnet fick de båda flygarna återvända med en B 3.a till sin flottilj. En närmare undersökning av planet och omständigheterna i samband med nödlandningen äger rum. (Källa: 519)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig