Föregående sida

Gotlänning störtade 16/8 1954. J 28B. Typ: De Havilland D.H. 100 Vampire FB.50. Regnr: 28355

J 28B. Typ: De Havilland D.H. 100 Vampire FB.50. Tillverkad av De Havilland Aircraft Company, Hawarden, Storbritannien. Registreringsnummer: 28355. Tillhörigt F 14 Kungl. Hallands flygflottilj.
Kod 14-röd U. Det godkändes den 4/10 1951 av Flygvapnet. Gångtid: 209 timmar. Haveri den 16/8 1954 vid Ekängen, Tranås. Kollision med J 29B 29454. Anledning till haveriet: Planet kolliderade med en Flygande tunna J 29B nr. 29454 (flygförare fältflygare Gert Magnus Handberg landade på SAAB-fältet). Kasserad den 17/9 1954, totalhaveri.

Anledning till dödsfallet: Misslyckat fallskärmshopp. Vampiren hade en flygtid på 209 timmar. Det hade först tillhört F10, men tillhörde vid kollisionen F14.

 

De Havilland J28B

 

Halmstad (TT) Fältflygare Inge Thure Hoas vid Hallands flygflottilj dödades, då hans plan på måndagseftermiddagen (den 16/8 1954) störtade efter kollision på 1,000 meters höjd med en ”Flygande tunna” ur Östgöta flygflottilj.

Olyckan inträffade under samövning i Linköpingstrakten mellan en attackdivision ur F 14 och en jaktdivision från F 3, Hoas, som flög en Vampire, följde med planet vid störtningen.

Kollisionen skedde på c:a 500 meters höjd över södra stranden av sjön Roxen när det förband, som fältflygare Hoas tillhörde, börjat inflygningen mot det anbefallda målet. Vid sammanstötningen synes Hoas’ flygplan ha blivit manöver-odugligt och det slog efter kollisionen i marken vid Ekängen, c:a 6 km. norr om Linköping.

Inge Hoas var hemmahörande vid Krämplause i Hejde och var vid sin död 22 år gammal. Efter utbildning blev han i fjol fältflygare av andra graden med placering på F 4. Som närmast sörjande efterlämnar han föräldrar, lantbrukare Gustav Hoas och hans maka Katarina samt sex syskon, fanjunkare Karl Hoas och serg. Sigfrid Hoas vid I 18, systrarna Anna, gift med järnvägstjänsteman Bengt Hellström, Nynäshamn, och Lilly på fädernegården, o. bröderna Lennart, polisassistent i Visby, o. Sven-Gösta, som är fältflygarelev.

  

Inge Hoas in memoriam

Budet om Din bortgång väckte sorg och förstämning bland oss Dina vänner och kurskamrater. Genom en tillsynes meningslös olycka, son Du själv inte bar skulden till, har Du ryckts bort, för att aldrig mera vara bland oss. Din stol står tom, snart skall den upptagas av någon annan, men Din plats hos oss kommer aldrig att kunna upptagas av någon annan. Du är bland oss fast vi icke kan se dig.

Du var en plikttrogen och yrkesskickilg människa, vi skall försöka att efterlikna dig. Ditt präktiga väsen kommer att saknas bland oss alla, men vi skola alltid minnas Dig som en god och en alltigenom bra kamrat.

Vila i frid Broder!

ULF WIBERG.

 

Inge Hoas jordfäst

En högtidlig och gripande sorgehögtid ägde i lördags rum i Hejde kyrka, då stoftet efter den förolyckade unge fältflygaren Inge Hoas från Krämplause i Hejde fördes till den sista vilan. Samling skedde i kyrkan kl. 13, där tidigare den i svenska flaggan höljda kistan blivit placerad i koret. Under samlingsmusik utförd av regementsmusiken från I 18 under musikdirektör Ingvar Måhrelius skedde intåget i kyrkan, som fylldes till sista plats. Kantor Joel Sundahl utförde på kyrkorgeln ”Ave

verum corpus” av Caesar Frank, varefter ps. 577: 1.3 inledde begravningsakten. Pastor Sigfrid Hoas, en kusin till den avlidne, trädde fram till kistan och höll ett gripande minnestal och talade tröstens ord. Därpå förrättade han jordfästningen. Efter ”Fader vår” gick kyrkoherde B. Bergdahl för altaret och utförde begravningsmässan. Ps. 144 avslutade den högtidliga akten. Kantor Sundahl utförde på orgel Händels Largo och under Beethovens Sorgmarsch utförd av regementsmusiken uttågade man ur kyrkan till graven.

Kistan bars av den omkomnes flygarkamrater och vid kistan paraderade även repr. För Hallands Flygflottilj med sin fana. Sedan de närmast sörjande nedlagt sina blommor och kransar framträdde flygmajor O. Knutsson och nedlade i samband med tal kransar från Flygvapenschefen, Hallands Flygflottilj och officerskåren

därstädes. Serg. T. Liljekvist nedlade kransar från underofficerskåren och de vid flottiljen civilanställda. Fältflygare T. Svedholm nedlade en krans från fältflygarna och tekniker S. Bengtsson nedlade underbefälskårens krans. Bland det stora övriga antalet kransar märktes krans från klasskamraterna vid Hejde Folkskola, vilken nedlades av hr Erik Nilsson, Hejde, och för kamraterna vid grannlaget i Krämplause en krans av lantbrukare Folke Johnsson. Kantor Joel Sundahl, som varit den omkomnes lärare under skoltiden, höll även ett minnestal och nedlade blommor. I övrigt nedlades ett stort antal kransar och hölls flera andra tal varvid den omkomnes  gedigna karaktär och trofasthet blev framhävd. Pastor Hoas läste en psalm, varefter fanan sänktes vid graven tre gånger och sist framträdde kyrkoherde Bergdahl, yttrade några avslutande ord och lyste frid över griften. Regementsmusiken spelade ”Stilla skuggor” av Geijer varefter den gripande akten var tillända. En minnesstund var därefter ordnad i Hejde skola. (Källor: 520, 521, 522) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig