Föregående sida

Rogalski Wigura Drzewiecki RWD 13  /  SP-BML

13/9 1939 Visborgsslätt

Flygplanet innan det landade i Visby.

 

Flygplanet med svenska nationalitetsbeteckningar.

Detta var det första utländska flygplan som landade på svensk mark efter krigsutbrottet. Flygplanet var ett sportflygplan "Rogalski Wigura Drzewiecki RWD 13 (SP-BML)". Ombord fanns två personer som flydde från Gdynia undan tyskarna.

Flygplanet tillhörde den Polska Flottan och fick en order att flyga och ansluta sig till andra räddade polska plan i Vilnius. Att flyga planet till Sverige var att bryta mot givna militära order. Militära operationer i Gdynia regionen pågick till slutet av september och de sista gav upp först den 2 oktober.

2 st RWD-13 (+ 1 st Lublin R XIII) ingick i Polska Kustförsvaret (land) - Ladowa Obrona Wybrzeza.

Milisiewicz skrev om sitt möte med Nowacki i Visby att den siste berättade att 3 st RWD-13 (troligen menade han 2+1 XIII) har fått order att flyga till Vilnius (där fanns ett militärt flygfält där RWD-14 fanns fram till krigets utbrott.

I Polen skriver man inget varför man flög mot Visby istället för till Vilnius eller att order var att flyga till Visby (?). Den andra RWD-13 som startde fick motorproblem och vände och R-XIII som startade senare störtade i Östersjön den 17 september.

De landade på Visborgs slätt den 13 september1939. Flygplanet kom sedan att användas som målflygplan inom försvaret med påmålade kronmärken, planet registrerade sedan civilt SE-AOF. (Källa: Roman Wroblewski)

   

Piloten var den polske löjtnanten Edmund Jereczek vid Pluton Lacznikowy från Dowodztwo Ladowej Obrony Wybrzeza (Kustförsvaret) som var förlagt vid Kepa Oksywska nära Gdynia. Jereczek och var född den 27 oktober 1904. Han avled den 26 augusti 1984 i Birmingham England. Edmund tog sig vidare till England där han kriget ut flög för RAF. Efter kriget arbetade han som flyginstruktör.

Med i flyget var reservlöjtnanten vid den Polska Flottan (Sjöbataljon) i Gdynia, Jan Tadeusz Nowacki född den 20 januari 1902. Han var bosatt i Warszawa på Wilanowska 22 och var innan kriget jurist. Vid ankomsten till Visborgsslätt omhändertogs han och överfördes till interneringslägret vid Främby dit han anlände den 26 juli 1940. Där var han fram till den 14 april 1944 då han hemsändes. Återvände dock till Sverige och blev svensk medborgare den 22 september 1950. Gift den 13 oktober 1945 med Elvy Gabriella Eroksson-Nowacki. Född den 5 februari 1905 i Lidingö församling. Jan Tadeusz avled den 12/4 1976 i Nacka församling.

 

---------------------------------------------------------

 

Instruktion för befälhavaren för Roma so beträffande bevakning av internerad polsk officer.

1. Bef Roma so är ansvarig för att den internerade förhindras att rymma.

2. Den internerade skall behandlas i enlighet med sin rang. Han skall inkvarteras i ensamt rum och utspisas med portion från kokvagn - efter sin egen önskan tillsammans med so officerare eller på sitt rum. Den internerade upptages på vederbörligt portionsbesked.

3. Den internerade tillåtes att under dagen röra sig fritt inom sockerfabrikens i Roma inhägnade område. Promenader utanför detta område må på den internerades framställning under dagen företagas i sällskap med officer.

4. Fr o m skymningen till dagens inbrott skall den internerade uppehålla sig på sitt rum och får under nämnda tid avlägsna sig från detsamma endast enligt sobef utfärdade närmare bestämmelser.

5. Erforderlig bevakning skall enligt av sobef utfärdade bestämmelser ordnas till förhindrande av rymning.

6. Den internerade må enligt sobef närmare bestämmande i varje särskilt fall inköpa de förnödenheter, han önskar.

7. Den internerade må mottaga besök och begagna telefon endast i närvaro av sobef eller av denne utsedd officer. Samtal må härvid föras endast på språk, som behärskas av sobef (utsedd officer).

8. Den internerades avgående korrespondens må föras endast på tyska ev svenska och skall omhändertagas av sobef och av denna insändas till stabschefen vid militärbefälet. Till den internerade ankommande försändelser skola före överlämnandet ävenledes insändas till stabschefen.

 

Visby den 18. september 1939

G. M. Törngren

Militärbefälhavare

 

---------------------------------------------------------

 

Polskt sportflygplan till Gotland. Landade i går på Visborgs slätt. Två man ombord.

Igår eftermiddag uppenbarade sig en flygmaskin över staden men väckte inte något vidare uppseende, då man ju sedan länge varit van vid att se den Palmska maskinen singla omkring i trakten. Luftbevakningen hade emellertid ögonen med sig och rapporterade omedelbart planet, som kom direkt utifrån havet och efter en stunds sökande satte kurs på Visborgs slätt, där de landade. Det befanns vara ett polskt sportflygplan med regementesenlig nationalitetsbeteckning. Ombord befunna (sic) sig en civil förare och som passagerare och navigatör en polsk reservlöjtnant, ikädd uniform. De militära myndighterna ingrepo givetvis genast och togo hand om de båda flygarna, som underkastades förhör, varjämte maskinen visiterades. I intetdera fallet framkom något som helst misstänkt.

De båda polackerna, som omhändertogs av advokat G. Kjällman i dennes egenskap av chef för krigspolisen och som infördes för förvaring till polisvakten i Visby, uppgåvo sig vara civile piloten Edmund Jereczek, född 1904, och löjtnanten Jan-Todenz Nowacki, född 1902.

Flygarna berättade, att de haft för avsikt att rädda planet från Gdynia, varför de gett sig av därifrån och lyckats komma till havs. Deras mening hade varit att sätta kurs på södra Sverige, följa svenska kusten ett stycke norr över och sedan sticka tvärs över Östersjön till Riga samt därifrån bege sig in i Polen. Genom den stora omvägen hoppades man kunna klara sig undan den tyska flyget och flottan. Den medförda kompassen var emellertid dålig, vid starten från Gdynia var det också "lågt i taket", och ute till havs förlorade flygarna orienteringen. De fingo så syn på Gotland, som enligt vad de själva förklara, de icke visste vad det var, då bensinen började tryta måste de sätta in över land och hittade då Visborgs slätt, där de gingo ned.

Den ene av männen hade legitimationshandlingar med sig och kamraten hade också ett slags pass. Planet var ett sportflygplan utan någon som helst militär utrustning.

De militära myndigheterna här ha vidtagit de åtgärder, som åligger dem och såväl flygarna som maskinen kvarhållas i avvaktan på beslut från vederbörande i Stockholm.

På särskild fråga framhålles, att luftvärn ju icke kan ligga överallt, men i detta fall fungerade luftbevakningen perfekt och rapport om planet ingick omedelbart till de militära myndigheterna så snart luftbevakningen upptäckte maskinen.

Legendbildningen var redan igår afton i full gång och huvudstadspressen har idag en hel del uppgifter om maskinen och flygarna. Enligt en uppgift skulle maskinen förete flera spår efter kulor och granatskärvor - fast man vid visitationen här icke antecknat några sådana. Om den egentliga anledningen till flygfärden vet man naturligtvis ingenting mer än vad flygarna uppgivit - bara det att Gdynia är inneslutet och sålunda ingen trevlig uppehållsort kan ju vara tillräckligt skäl för att vilja komma därifrån.  (Källa: 48).

 

---------------------------------------------------------

 

De polska flygarnas äventyr.

Polisförhör har nu hållits med de båda polackerna, som i ett sportflygplan landade på Visborgs slätt, men något särskilt nytt utöver vad vi tidigare meddelat har därvid icke framkommit. Den civile piloten Edmund Jereczak kommer att avvisas från riket, medan den polske reservlöjtnanten Jan-Todenz Nowacki internerats i Roma tills vidare. Flygplanet kommer att t. v. kvarhållas här. (Källa: 49) (Läs Polisförhöret)

 

---------------------------------------------------------

 

Polske flygaren avvisad ur riket.

Den civile piloten Edmund Jereczak, som bekant förare av det polska flygplan, som ofrivilligt gästade vår ö, skall genom beslut av polischefen härstädes avvisas ur riket och blev i detta syfte i går kväll transporterad till fastlandet för vidare befordran till kriminalavdelningen i Stockholm. Polacken åtföljdes av en polisman.

Medpassageraren i flygplanet, löjtnant Jan-Todenz Nowacki, har som tidigare meddelats internerats i Roma. (Källa: 50)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig