Föregående sidaa

Garde kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Garda, Lye, Alskog, Etelhem

 

 

 

Organisation

1811 - 1886

II  Medel Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1886

Guffride backe i Garde

     
 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Garde kompanis ammunitionsbod låg straxt intill Garde kyrka.

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes Garde kompanis ammunitionsbod.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig