Föregående sidaa

Fardhem kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum

 

 

 

Organisation

1811 - 1861

III  Södra Bataljonen

 

1861 - 1886

I  Södra Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1861

Vid Fardhem kyrka

 

1861 - 1886

Magnuse rum i Levide

     
 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Fardhem kompanis ammunitionsbod var uppförd 1862 och låg straxt intill Fardhem kyrka.

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes Fardhem kompanis ammunitionsbod.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig