Föregående sidaa

Ammunitionsbodar / Krutbodar

Gotlands Nationalbeväring

(15/2 1844) I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Byggnadsplatserna för alla dessa bodar, förutom en, var präst- eller länsmansboställena mot en årlig hyra till bostadsinnehavaren. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man.

För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

11/3 1846 skedde auktion vid Landskontoret i Visby angående infordran av anbud för uppförande av ammunitionsbodar vid Sanda, Stenkumla, Tingstäde, Lärbro, Fårö kyrkor samt vid länsmansbostället i Kräklingbo.

 

10/12 1861 hade militärbefälhavaren bestämt att 5 nya ammunitionsbodar skulle uppföras. I januari 1862 infordrades därför anbud gällande uppförande av nya ammunitionsbodar vid Fardhems, Närs, Klinte, Hejde och Lina kompanier. Man skulle även flytta den gamla ammunitionsboden vid Fardhems kompani till Hemse kompani samt boden vid Närs kompani till Burs kompani. Skriftliga kontrakt skulle upprättas för dessa arbeten och när bodarna var färdigbyggda skulle de besiktas.

 

Vid Nationalbeväringens upphörande och det nya Gotlands infanteriregemente bildades hade de gamla ammunitionsbodarna tjänat ut.

I en gotländsk tidning 25/4 1887 kan man läsa: Försäljning af ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmiddag samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmiddag, kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtliga ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknäten i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tibblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt i Ejste belägna.

För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad.

Visby i April 1887

Victor Karlsson

Regements-Intendent

 

En del bodar var svårsålda. I Gotlands Allehanda 17/2 1888: Försäljning af Ammunitionsbodar då ej antagligt anbud ännu inkommit å ammunitionsbodarna i Vamlingbo, vid Gervide, vid Bäls, Tingstäde och Fårö kyrkor, kunna anbud å desamma afgifvas till undertecknad före den 15 Mars innevarande år

Visby den 15 Febr. 1888.

Victor Karlsson,

Regementsintendent

 

De ammunitionsbodar som finns kvar

 

 

Ammunitionsbod för Hemse kompani

Alfva slätt

 

 

 

Ammunitionsbod för Burs kompani och Södra bataljonen

Stånga malm

 

 

 

Ammunitionsbod för Grötlinge kompani

200 meter norr Grötlingbo kyrka

 
 

 

Ammunitionsbod för Torsburgs kompani

Var först placerad vid länsmansgården i Kräklingbo och senare vid övningsplatsen vid Ekeskogs rum i Kräklingbo.

 
 

År 1885 antogs en ny härordning, enligt vilken alla gotlänningar skulle`vapenövas gemensamt på Visborgs slätt, där ett permanent militärläger skulle upprättas från och med 1887.

Vid Visborgs slätt fanns 2 ammunitionsbodar, en i den norra delen av Lägerskogen och en bod ungefär mitt i Lägerskogen. Eftersom det inte tidigare hade funnits någon ammunitionsbod vid Visborgs slätt måste de ha flyttats från någon annan plats. Vilket kompani som de ursprungligen kom ifrån är emellertid obekant. Ammunitionsboden tillhörde Visby kompani. (Källa: 1677)

 

 

Ammunitionsbod (1) på Visborgs slätt

Ammunitionsboden var placerad i den norra delen av Lägerskogen. Den flyttades 1900 först till Östra skjutbanan och ca 1920 till en plats öster om Hangaren och därefter till en plats i Donnerska hagen, finns numera vid regementets museum i Tingstäde.

 

 

Ammunitionsbod (2) på Visborgs slätt

Ammunitionsboden var placerad i mitten av Lägerskogen. Finns numera vid regementets museum i Tingstäde.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig