Föregående sida

Ekeskogs rum i Kräklingbo

Övnings & exercisplatser för II Medel Bataljonen, Torsburgs kompani

Övningsplats för II  Medel Bataljonen 1811-1886. Torsburgs kompani: Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn, Ardre

 

 

Krutboden

Uppsatt vid övningsplatsen vid Ekeskogs rum. I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Byggnadsplatserna för alla dessa bodar, förutom en, var präst- eller länsmansboställena mot en årlig hyra till bostadsinnehavaren. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes ammunitionsboden.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig