Föregående sidaa

Vallstena rum i Vallstena

Övnings & exercisplats för Lina kompani och Norra bataljonen

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 36' 10.01", E 18° 38' 16.98". Decimal: 57.60278, 18.63805

 

Minnesstenen

  

VALLSTAIN RÄUM ÖVNINGSPLATS FÖR NORRA BATALJONEN AV GOTLANDS NATIONALBEVÄRING 1813 - 1886

  

På Vallstena rum för Lina kompani och Norra bataljonen. Stenen avtäcktes den 1 oktober 1932 av militärbefälhavaren, överste Gösta Törngren, adjutant kapten Bengt Lindwall.

Av granit, 3,75 meter hög, 0,65 meter bred och 0,5 meter tjock. På den mot öster vettande sidan finns texten inhuggna med förgyllda bokstäver och siffror.

På stenens motsatta sida finns inhygget och svart målad. "HEMB.F. RESTE STENEN 1932"

Postament av betong 1,3x1,3 meter och 0,2 meter hög.

På detta ligger inlagd med småstenar följande text: "HEMBYGDSF. SATTE STENEN 1932"

Kring postamentet och stenen är anllagd en stensättning 5 meter i diameter och 0,4 meter hög. Kantkedja 0,3 meter hög.

 

 

Minnestavla över Göran Carl von Löwenadler fastsatt på minnesstenen.

 

 

(28/9 1932) Minnesten på Vallstenarum avtäckes på söndag. Vallstena hembygdsförenings planer, beträffande resandet av en minnessten på den gamla exercisplatsen i Vallstena har under veckans lopp hunnit sin fullbordan, i det att entreprenören för arbetet, brobyggaren J. Svensson i Källunge där uppfört ett ståtligt minnesmärke, bestående av ett större granitblock med inskription. Blocket blev för några år sedan brutet ur ett jätteflyttblock beläget på de så kallade Hainumhällar, det har en höjd av icke mindre än 4,35 meter samt en bredd av omkring 50×60 cm och inskriptionen på densamma är av följande lydelse: "Vallstenarum. Övningsplats för Norra bataljon av Gotlands Nationalbeväring 1813—1886". Arbetet, som har dragit en kostnad av omkring 200 kronor har bekostats av Vallstena hembygdsförenings kassa och brobyggaren J. Svensson, som huggit och uppfört stenen. Avtäckningshögtiden, som är utsatt att äga rum om söndag, tar sin början vid 2-tiden på eftermiddagen, och föreningens ordförande har även lyckats få ihop ett både intressant och trevligt festprogram. Bland annat blir det musik av infanteriets musikkår, föredrag av kapten Bengt Lindwall, Visby, sång av en manskör o. s. v. Dessutom kommer ett kompani infanterister att medverka vid avtäckningshögtidligheten. Under tiden komma förfriskningar att tillhandahållas de besökande. Bara nu vädrets makter ville visa sig tillmötesgående, så har man skäl att vänta, att det blev gott om folk på Vallstenarum om söndag. Och särskilt önskligt vore det, att de gamla nationalbeväringsgubbarna, vilka ännu äro i livet och som i yngre dagar här övat sig i vapnens bruk, allmänt slöto upp vid avtäckningshögtidligheten om söndag e. m. kl. 2 på Vallstenarum, den gamla militära övningsplatsen. (Källa: 1780)

 

 

Vallstena rum

För några år sedan skrev jag i denna tidning en liten uppsats om Gotlands Nationalbevärings gamla exercisplatser och uttryckte därvid bl. a. en förhoppning, att någon åtgärd borde vidtagas för att bevara minnet därav för våra efterkommande. Med uppriktig glädje har jag nu erfarit att Källunge Hembygdsförening har för avsikt att inom den närmaste tiden låta resa en minnessten å Vallstena rum för att hedra sina förfäders fosterländska gärning. Ett vackert bevis på kärleksfull hågkomst av sin hembygds traditioner, som manar till efterföljd!
En kort militärhistorisk skildring av denna gamla traditionsrika exercisplats torde med anledning härav kunna påräkna intresse av tidningens läsare.
Någon i egentlig mening fast militärorganisation har icke förefunnits på Gotland före Nationalbeväringens tillkomst år 1811. Vid befarade krigiska förvecklingar, överfördes då trupper från moderlandet, varjämte befolkningen uppbådades och nödtorf tigt övades i tillgängliga vapens bruk. Vallstena rum var därvid en av ålder ständigt använd samlingsplats, som på grund av sitt strategiskt goda läge och sitt utrymme väl lämpade sig som läger-, exercis- och övningsplats.
Så t. ex. sammandrogs under de oroliga åren 1710-18 här årligen under en kortare tid den vapenföra befolkningen från norra och mellersta Gotland för att under ledning av framstående och fosterlandsälskande landshövdingar såsom, Generalmajoren Anders Sparrfelt, Översten Friherre Nils Posse och Amiralen Gustaf  Psilander, övas för att kunna möta befarade ryska härjningståg.
Vidare hade under 1808 års krig två lantvärnsbataljoner, vilkas påbörjade utskrivning dock genom den ryska invasionen avbrutits, organiserats här på Gotland. På eftersommaren hade enrolleringen blivit fullbordad, och befälsplatserna tillsatta. I september månad beordrades hela lantvärnet till kompanimöte under en månad, varvid den Norra Bataljonen under Majoren O. A. Ahochs befäl förlades till Vallstena rum för exercis och manövrer. Kort efter freden år 1809 upplöstes lantvärnet.
När sedan Gotlands Nationalbeväring organiserades, var det också helt naturligt att Vallstena rum utsågs till exercisplats för allmogens militärövningar. Enligt överenskommelse, träffad vid ett med Norra Häradet sockenfullmäktige hållet sammanträde vid Alleqvia tingsställe, den 17 februari 1813 under dåvarande Landshövdingen och Militärbefälhavaran C. F. Aschlings ordförandeskap, utvaldes bl. a. Vallstens rum till exercisplats för Lina kompani.
Vid de tillfällen då sammandragning av Nationalbeväringens kompanier ägt rum för exercis och manövrer i större förband har jämväl Vallstena rum använts som läger- och exercisplats för Norra Bataljonen med undantag för Fårö kompani. Nationalbeväringens befälsmöten hava även en och annan gång dit förlagts, sedan Visby stads husägare vägrat inkvartering av till dessa möten kommenderad personal.
Under krigsrustningarna och neutralitetsskyddet på Gotland år 1854 var även ifrågasatt dess iordningsställande som läger och övningsplats i samband med uppförandet av en större sjukhusbyggnad för de neutralitetstrupper, som från fastlandet kommenderats till ön. Vid närmare undersökning befanns dock, att Vallstena rum var mindre lämplig som förläggnings- och övningsplats för en större styrka av alla vapenslag, varjämte vattentillgången under sommaren visade sig otillräcklig. Man uppgav därför planen på dess inredning till lägerplats och bestämde sig i stället för Visborgs slätt, som genom större utrymme, riklig vattentillgång, billigare kommunikationer och närhet till Visby hade bättre förutsättningar som militär förläggningsort.
Emellertid användes Vallstena rum som exercisplats under hela den tid Nationalbeväringen ägde bestånd till och med år 1886. Efter denna tid hava fält- och fälttjänstövningar då och då förlagts till dessa trakter, som fortfarande utgöra viktiga utgångslägen för militära operationer. (Källa: 1515)

 
 

 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes exercisplatsens ammunitionsbod. Tyvärr var det ingen som inköpte boden utan man begärde in anbud som skulle vara inlämnade senast 15/3 1888 till regementsintendenten. Hurvida boden blev såld eller inte är obekant.

 

Exercisplatsens ammunitionsbod var uppförd 1862 och låg ca 550 meter söder Vallstena kyrka på vägen mot Bara.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 36' 17.71", E 18° 38' 14.34". Decimal: 57.60492, 18.63732

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig