Gotlands regemente

Regementsstab

181. Pansarbataljonen

18. Bevakningsplutonen

Logistikenheten

Tofta övnings- och skjutfältsavdelning

Försvarshälsan

Utbildningsgrupp Gotland ”Gotlandsgruppen”

32. Hemvärnsbataljonen

-----------------------------------------------

Förläggningsplatsen i Tofta

Tofta skjutfält

Harald - Regementets maskot

Regementets sida på internet

Soldathemmet

Luftvärnssystem 23

Garnisonens dag 2019

-----------------------------------------------

FLG (Framskjuten ledning Gotland)

18. Stridsgruppen (Stridsgrupp Gotland)

-----------------------------------------------

 

 

 
 
 

Tilläggstecken

Namn:

Gotlands regemente

P 18

2018 -

Placeringsort:

Visby och Tofta skjutfält

   

Marsch

"In Treue Fest"

   

Devis

Obekant ännu

   

Årsdag

5. Februari

   

Färger:

Blått och Vitt

   

 

Igenkänningssignal

 
 

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 1/1 2018.

 
 

Invigningsceremonin av Gotlands regemente - 21 maj 2018

 
 

2018 - 2022

2022 -
 

Gotlands regemente (P 18)

Vapen från och med 2018. I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två korslagda svärd av guld.

 

Gotlands regemente (P 18)

Vapen från och med 2022. I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två svärdshållande pansararmarna.

 

 

 

 Gotlands regemente går högvakt vid Drottningholms slott 17/3 - 26/3 2021.
 
 
 

Kort historik

20/9 2017 Under försvarsövningen Aurora 17 i september 2017 meddelade försvarsministern Peter Hultqvist att en ny försvarssatsning skall göras på Gotland. På ön skulle bildas en egen organisatorisk enhet som skulle verka under namnet Gotlands regemente. Att Gotland återigen skulle få ett regemente var en tydlig markering av öns viktiga strategiska läge mitt i Östersjön. Till en början är det enbart en organisatorisk förändring men efterhand en bas för framtida utveckling av försvaret på ön.
  I regeringens budgetproposition föreslogs att från och med 2018 skulle det nya regementet finnas organiserat. "Inrättandet av Gotlands regemente kommer att bidra till att förenkla och förbättra såväl den samlade militära ledningen på Gotland som totalförsvarssamverkan med civila aktörer", skrev regeringen i ett pressmeddelande.
  Redan innan riksdagen eller Försvarsmaten tagit de formella besluten påbörjades arbetet med att skaffa lämpliga personer som skulle tjänstgöra i det nya regementet, IT-chef, säkerhetschef, förbandsekonom, signalskyddschef mm.
12/12 2017

Togs det historiska beslutet i Sveriges riksdag att Gotlands regemente (P 18) skulle uppsättas och vara organiserad från och med 1/1 2018.

Regeringen lade fram förslaget för godkännande i Riksdagen med Proposition 2017/18:1. Förslaget gick igenom med 146 röster för och 69 emot. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade för, tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna röstade emot förslaget att upprätta Gotlands regemente, medan de övriga partierna - Liberalerna, Centerpartiet, samt Sverigedemokraterna - avstod från att rösta.

Det blev nu Fortifikationsverkets uppgift att skaffa lokaler, förmodligen måste det byggas nytt.

Det nya regementet får en helt annan roll och arbetsuppgift än det gamla som lades ner den 28/5 2005. Regementets främsta uppgift blir att samordna all militär verksamhet på Gotland där bl a Gotlandsgruppen (Hemvärnet) skall ingå samt ansvaret för Tofta skjutfält övertas av det nya regementet. Det sedan tidigare förlagda stridsvagnskompaniet och det mekaniserade skyttekompaniet (18. Stridsgruppen) som är organiserat vid Skaraborgs regementet kommer med tiden även att ingå i det nya regementes organisation. Det kommer även att bildas en ny militärregion där Gotland blir den femte regionen i landet.
1/1 2018 Gotlands regemente (P 18) nyuppsätts.
1/1 2018 Till första regementschef utsågs den tidigare chefen för FLG (Framskjuten ledning Gotland), överste Mattias Ardin.
8/1 2018

Mattias Ardin välkomna den första personalen. Hans Håkansson, tidigare chef för hemvärnet på ön, blir stabschef, Elin Sandgren ansvarar för ekonomin, Mikael Qviberg är chef för ledning och samband, och Arle Othberg ansvarar för logistik. I april är det tänkt att personalstyrkan utökas med ett antal personer. Tanken är att cirka 25 personer skall tillkomma under 2018 och ytterligare ett tiotal under 2019.

Det nya regementet kommer till en början att utnyttja lokaler både vid F 17 G och i Sjöcentralen intill polishuset.

21/5 2018

Invigningsceremoni vid Oscarsstenen med bl a kungen, statsministern och ÖB

1/7 2018

32. Hemvärnsbataljon, Gotlandsgruppen och Tofta skjutfält överflyttas till Gotlands regemente från Amfibieregementet.

15/8 2018

För första gången på 13 år genomgår ett antal personer (ca 30 st) grundutbildning vid ett gotländskt militärförband. Utbildningen sköttes emellertid av hemvärnet. De värnpliktiga muckade redan 14/12 2018.

3/12 2018

Gotlands regemente tar emot personal från Försvarsmaktens logistik (FMLOG) som blir en del av regementets Logistikenhet vid årsskiftet. Regementschefen deltog vid ceremonin i Enköping vid den formella överlämningen av den nya personal som bland annat jobbar på förrådet i Visby.

8/1 2019

18:e Bevakningsplutonen tillförs regementet. Lyder under regementsstaben och består av fast anställd personal.

29/3 2019

Chefen för Gotlands regemente, överste Mattias Ardin, skrev under det dokument som ger honom det markterritoriella ansvaret för Gotland och de militära styrkorna som finns på ön. P18 tar formellt över ansvaret från Mellersta militärregionen den 1 april. Ceremonin ägde rum på Tofta skjutfält där bland annat arméchefen och inbjudna gäster deltog.

19/6 2019

Harald V utnämns till vicekorpral.

1/7 2019

Regementet tillförs Luftvärnssystem 23

21/9 2019

Garnisonens dag

27/9 2019

Harald V avlider hastigt.

29/10 2019

Harald VI tillträder sin tjänst.

1/1 2020

18. Stridsgruppen överfördes till Gotlands regemente och erhöll benämningen 181. pansarbataljonen.

8/1 2020

Den formella överlämningen innebar att 18:e stridsgruppen byter namn till 181:a pansarbataljonen och att regin av denna lämnas över från Skaraborgs regemente P4 till Gotlands regemente P18.

1/6 2020 Det nya P 18 består av 272 anställda officerare, specialistofficerare och civila. Till detta kommer ett antal T-soldater (tillfälligt anställda) och reservofficerare för krigsorganisationen. (Källa: GRKF sommarmeddelande)
27/7 2020 De första värnpliktiga ryckte in på P 18 sedan förbandet återupprättades.
17-26/3 2021 Regementet går högvakt vid Drottningholm slott. Dessvärre utan Harald VI
25/4-10/5 2021 Bataljonen (två reducerade kompanier) samt en stor del av regementstaben deltar i övning Sydfront 21.
23/3 2021 Magnus Frykvall ny regementschef
   
 
Slå Snabbt! Slå Hårt!
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig