Föregående sida

Gotlands Kustartilleriregemente - Förläggning 2000

För Kungl Gotlands kustartillerikår bemyndigades marinförvaltningen att för uppförande av ett nytt kasernetablissement inköpa ett väster om Fårösund beläget markområde (kbr 22/1 1937). Här uppfördes kanslihus och två kasernbygggnader av sten m m, deremot fick inte den föreslagna "sommarbaracken" av trä inte byggas. Kasernetablissementet togs i bruk våren 1939.

Om platsen för befälsbyggnaderna voro meningarna delade. Marinförvaltningen föreslog av tekniska skäl ett område omedelbart söder om kasernområdet medan chefen för kustartilleriet med hänsyn till personalens trivsel ansåg befälsbostäderna böra förläggas i Fårösund. Kungl Maj:t följde den senare meningen (kbr 24/2 1939). Bostadslägenheterna i själva kasernetablissementet blevo väl färdiga 1939, men med övriga bostäders färdigställande dröjde delvis in på följande år. Därefter har byggnadsbeståndet vid Gotlands kustartilleriförsvar ökats med byggnader för utbildningen, förråds- och verkstadsdriften. Likaså har ytterligare bostadsbyggnader tillkommit. Idrottsplats anordnades redan 1939. 

 

 

Numreringen är den som används på FortF:s byggnadskarta från januari 1991 samt äldre kartor.  

 

1

Kanslihuset

128

 

2

Pumpverk

129

Ishockeyrink (Se 170 / 171)

3

Salutstationen "Minan" / Minhall

130

 

4

 

131

 

5

Förråd

132

Verkstadsbyggnad

6

 

133

 

7

Virkesförråd

134

 

8

Franska kasernen

135

Branddamm

9

 

136

 

10

Kasern "Kanonen"

137

 

11

Expedition / Minkontrollgruppen

138

 

12

Gamla skolbyggnaden. (Borta, senare 175)

139

 

13

Gamla skolbyggnaden. (Borta, senare 175)

140

 

14

Gamla skolbyggnaden. (Borta, senare 175)

141

 

15

 

142

 

16

Bok- och Sjukvårdsmaterialförråd

143

Båtskjul

17

Obekant

144

Kasern "Antennen"

18

Militärresturang "Lammet"

145

Kasern "Signalen"

19

 

146

 

20

Marketenteriet & Soldathem

147

Snickeriverkstad

21

Luftgevärshall

148

Skjul

21a

Obekant

149

Skolhuset "Lavetten"

21b

Obekant

150

Förråd

22

Bataljonsexpedition

151

Smörj- och tvätthall

23

Personalvården

152

Drivmedelsförråd

24

Kanslihuset

153

Fatförråd / Drivmedelsförråd

25

Vakten

154

 

26

 

155

 

27

Vattenfontän

156

 

28

Tennisbana (Senare Z29)

157

 

29

Verkstad

158

 

30

Fort- och byggnadsdetaljen

159

 

31

Förråd (Borta)

160

 

31a

Obekant (Borta, senare 150)

161

Målbod vid skjutbanan

31b

Obekant

162

 

32

Obekant

163

 

33

Skyddsrum

164

 

34

Branddamm

165

 

35

Obekant

166

 

35a

Obekant

167

 

36

Sopbod

168

 

37

Kasern "Ankaret"

169

 

38

Förråd

170

Truppserviceförråd TSF - Varmdel (Se även 129)

39

Förråd

171

Truppserviceförråd TSF - Kalldel (Se även 129)

40

Förråd

172

Kasern "Granaten"

41

Obekant

173

Förråd

42

Obekant

174

Maskinverkstad / Kontor

43

Gamla mobserviceförrådet

175

Torkanläggning (Tidigare 12, 13, 14)

44

Förråd

176

Förläggningsbyggnad "Rodret"

45

 

177

Förråd (Tidigare 77)

46

Garage

178

Komp- och plutonsförråd

47

Obekant

179

 

48

Skyddsrum

180

 

49

Verkstad - Materialenheten "Ökenfortet"

181

Expedition / Minhall "Rodret"

50

Spolplatta

182

 

51

Förråd

183

 

52

Barack. Filmsal (Borta)

184

 

53

"Strandboden"

185

 

53

Barack (Borta)

186

 

54

Barack (Borta)

187

 

55

Sektion B. Skolbyggnad

188

 

55

Barack (Borta)

189

 

56

Barack (Borta)

190

 

57

Barack (Borta)

191

 

58

Servicehall

192a

Pumphus

58

Barack (Borta)

192b

Pumphus

59

Barack (Borta)

201

Ledbrygga

60

Barack (Borta)

202

 

61

Barack. Motorsal (Borta)

203

Vågbrytare

62

Barack (Borta)

204

Brygga

63

Obekant

205

Brygga

63a

Transformator

206

Småbåtsbrygga

63b

Transformator

206b

Brygga

63c

Transformator

207

Slip

63d

Transformator

208

 

63e

Transformator

209

 

63f

Transformator

210

 

63g

Transformator

211

Slip

64

 

212

Krigsförråd / Mobförråd

65

Motorskola / Fordonsservice

230

Bod

66

Barack (Borta)

320

Sjömålsdepå

66a

Obekant

   

67

Teknikbyggnad

   

68

 

Z1

Bod

69

Transportcentral - Varmgarage

Z2

Bod

70

Drivmedelsförråd

Z3

Bod

71

Förråd

Z4

Bod

72

Förråd

Z5

Förråd (Tidigare 78)

73

Förråd (Borta)

Z8

Förråd

74

Obekant

Z9

Förråd

75

Förråd

Z11

Förråd

76

 

Z12

Bod

77

Förråd (Senare 177)

Z13

Bod

77

Vedbod

Z14

Förråd

78

Förråd (Senare Z5)

Z15

Förråd vid varvet

79

Förråd (Borta. Senare 212)

Z19

Målbod vid lilla skjutbanan

80

Förråd (Borta)

Z21

Plåtskjul vid varvet

81

Bod

Z22

Plåtskjul vid varvet

82

 

Z23

Plåtskjul vid varvet

83

Obekant

Z24

Plåtskjul vid varvet

84

 

Z26

Ammunitionsförråd

85

 

Z27

Provbyggnad "Gaskammaren"

86

Expedition

Z28

Bod

87

 

Z29

Tennisbana (Tidigare 28)

88

Källare

Z31

Förråd

89

Uthus vid brygga

Z32

Förråd

90

 

Z34

Uthus vid Museet

91

Sport- och simhallen

Z40

Förråd vid stora skjutbanan

92

Dukningsstyrkans lokaler

Z41

Skjuthall vid stora skjutbanan

93

Skyddsrum

Z42

Skjuthall vid stora skjutbanan

94

Förråd

Z44

Bod

95

Skyddsrum

Z46

Bod

96

 

Z47

Bod

97

 

Z48

Bod

98

Skyddsrum

Z49

Obekant

99

 

Z54

Fo / Stab (Borta)

100

 

Z60

Barracudatält

101

 

Z61

Ässahus (Borta)

102

Pjäshall

Z62

Obekant vid Sjömålsdepån

103

Boj ?

Z63

Skjul

104

Mäthall / Uppställningsplats

Z64

Stolplada vid Franska kasernen

105

Sjukhus

Z903

Carport

106

Kasern "Hjulet" (Borta)

   

107

     

108

Maskinverkstad

A

Värn

109

Byggnad (Borta)

A1

Obekant

110

  A2

Obekant

111

Slipskjul

A3

Obekant

112

 

A4

Obekant

113

Transformator

A5

Obekant

114

  A6

Obekant

115

Oljecistern

A7

Obekant

116

Pumpverk

A8

Obekant

117a

Skjutbana

A9

Obekant

117b

Korthållsbana

B

Övningsskans

117c

Bod vid Skjutbanan

B1

Obekant

117e

Bod vid Korthållsbanan

B2

Obekant

118

Fritidshem

E

Gasolcistern

119

 

F

Panncentral

120

 

G

Hinderbanan

121

 

H

Lastbrygga

122

 

I

Koleragravplats

123

 

J

Salutkanoner

124

 

O

Exercisplats / Fordonsplats med Klocka

125

 

P

Garage (Borta)

126

Obekant

Q

Gamla soldathemmet (Borta)

127

Bod intill pjäshallen

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig