Föregående sida

Fårösunds kustposition och Fårösunds kustartilleridetachement

Förläggning 1904-19

 

(Augusti 1903) "En amiral, en general och två öfverstar hitsände i morse från Stockholm, nämligen Ingelman, schefen för fortifikationen general Bergman, schefen för marinförvaltningens fortifikationsavdelning öfverste Munthe och schefen för marinförvaltningens minafdelning öfverste Carlstedt.

I deras sällskap hitlände åfven assistenten å marlinförvaltningens artilleriafdelning kommendörkapten Broman. Samtlige herrarne jämte fortifikationsbefälhavaren kapten Rydén utreste på förmiddagen till Fårösund, där bl. a. plats skall utses för de blifvande kasernbyggnaderna eller beslut fattas om inköp af salubjudna bygnader som möjligen kunna ombyggas till kaserner. Från Fårösund styres sedan kosan till Tingstäde hvarefter vistelsen på Gotland afslutas med besök å Visborgs slätt". (Källa: 1680)

 

1

Officersbyggnaden

2

Underofficersmässen

3

Avträde och uthus

4

Kasernen

5

Manskapsmäss och matinrättning

6

Vakt, arrest och sjukavdelning

7

Underofficersbostad

8

Uthus

9

Minförråd

10

Bad och tvättinrättning

11

Desinfektionsbyggnad

12

Boställe

13

Handelslägenhet

14

Proviantförråd

15

Förråd

16

Norra kajen

17

Södra kajen med minräls

18

Plåtförråd

 

Sjukhus (Tillfälligt 1904)

   

Under 1903 skedde flera hembjudanden av mark för etablissement, såsom de s k Sjöströmska tomterna med en där belägen f d ångkvarn m m, det så kallade Stuxskogen söder om Fårösund och den vid sundet belägna Löfvenbergska tomten. Den senare föreslogs av marinförvaltningen till inköp. Där fanns byggnader  som var brukbara, ett bostadshus, som kunde bli underofficersmäss, underofficersbostad och tvättstuga och en magasinsbyggnad, som kunde byggas om till matinrättning och marketenteri. Till denna kunde läggas dels en angränsande tomt, som redan arrenderades av kronan till 1915 och vara minförråd, byggt 1886, och bostadshus var uppförda samt vilken ägaren var villig att sälja, dels en väster därom belägen tomt, som utgjordes av trädgård, där befälshus kunde byggas. Det skulle då återstå att enligt av 1901 års riksdag godkänd plan bygga befälshuset med officersbostäder och mäss samt en manskapsbarack för 150 man med expedition, vaktlokal, sjukrum, underofficersbostad, övningslokal m m. Detta blev Kungl Maj:ts beslut (kbr 1/12 1903).

   

 

(April 1904) "För en kasernbygnad å Fårösund jämte ett vakthus m. m. har entreprenad nu utlysts.

Kasernbygnaden skall uppföras på sockel af grofhuggen kalksten i två våningar, den nedre af tegel, den öfre af sten. Den nedre skall inrymma fyra logement för tillhopa 72 man, handrustkammare, tvätt och putsrum. Den andra våningen skall rymma dagrum, öfningssal, rustkammare, tvätt- och lektionsrum.

Den andra byggnaden inrymmer i nedre våningen 2 sjukrum, tekök, badrum, läkarerum, väbelexpedition och förvaringsarrester samt vaktrum. Vindsvåningen inrymmer 4 bostadsrum och 2 kök". (Källa: 1681)

 

(Maj 1904) "Till entreprenör för uppförande för kustartilleriets detachement i Fårösund räkning af en kasern samt en bygnad, innehållande vakt-, arrest- och sjukvårds m. fl. lokaler har antagits bygmästare C. G. Larsson i Slite". (Källa: 1682)

 

Byggnaden närmast användes som Postkontor och Handelslägenhet. Nästa byggnad utnyttjades som vakt, arrest och sjukavdelning. Tredje byggnaden var kasernen, observera vaktkuren på framsidan. Huset längst bort var den så kallade Officersbyggnaden. Foto från 1907.

 

(Mars 1905) "För inspektion med anledning af kustartilleriets förläggning och inflyttning i Fårösund hitkomma om tisdag schefen för Vaxholms kustartilleri, öfverste K. W. Virgin, åtföljd af sin intendent, C. G. F. Ulff, schefen för marinförvaltningens minafdelning, öfverste H. Carlstedt och schefen för marinförvaltningens fortifikationsafdelning, öfverste C. D. L. W:son Munthe.

I samband med denna inspektion sker en första besiktning af de hus och utrymmen, som nu af kustartilleriet tagas i besittning. Att såsom kronans ombud deltaga i denna besiktning har förordnats major J. A. Poigant och såsom ojäfvig sakkunnig stadsingeniör N. Börring". (Källa: 1683)

 

 

(Oktober 1905) "Bygnadsentreprenad. Härmed fästes spekulanters uppmärksamhet på den i Tidning för leveranser till staten m. m." för nedanstående dag införda entreprenadkungörelse rörande uppförandet af en officersbygnad vid Fårösunds kustartilleridetachements kasernetablissemant i Fårösund. Visby den 10 oktober 1905. Hans Rydén, Fortifikationsbefälhafvare vid Gotlands fortifikationsområde". (Källa: 1684)

 

(Oktober 1905) "Bygnadsentreprenad för uppförandet af en officersbygnad vid Fårösunds kustartilleridetachements kasernetablissement i Fårösund är i dagarna utlyst.

Det nya etablissementet skall förläggas å trädgårdstomten midt för Löwenbergska huset. Det skall uppföras af trä i två våningar samt vindsvåning på sockel af granit, lagd i kryssmur samt under plåttak.

Bottenvåningen skall inrymma en löjtnantsbostad om 4 rum, kök, serveringsrum och jungfrukammare, två samlingsrum för officerare, kök- och serveringsrum härtill samt rum för betjäning, garderober och andra utrymmen. I andra våningen förlägges en kaptensbostad, om 5 rum, kök, serveringsrum och jungfrukammare, 2 rum för läkare och två officersrum. Vindsvåningen kommer att inrymma två officersrum och vindsutrymmen". (Källa: 1685)

 

Den till underofficersmäss mm enligt ovan avsedda byggnaden hade tidigare varit krog och därefter genomgått skiftande öden. I flygeln, tvättstugan, anordnades 1904 en primitiv kokinrättning, där backlagsmännen med backlagets plåthinkar i dörren avhämtade backlagets andel för utspisning i logementet. 

Där kasernen för det 1905 uppsatta Fårösunds kustartilleridetachement byggdes, fanns före denna en förnämlig trädgård med ballastjord, som kommit med de stora segelfartygen, vilka lastade trä i Fårösund. Denna jord forslades över till den tomt, där befälsbyggnaden sedan uppfördes. Detta verkställdes av truppen som handräckningsarbete med stränga beting. "De tjänstgöringspass, då de värnpliktiga deltogo i övningarna betraktades av dessa såsom rena vilan och fritiden" (anteckning av en medverkande person).

I ett vid den Sjöströmska kvarnen beläget spannmålsmagasin, som även fick användning som detachementets dans- och teatersalong, återupplivade detachementet med egna arbetskrafter utan särskild kostnad en sedan tio år nedlagd varmbadinrättning. En ny tvätt- och badinrättning tillkom jämlikt beslut vid 1909 års riksdag. 1910 års riksdag gav medel till en läkarbostad. Slutligen beviljade 1913 års riksdag medel till ett mindre proviantförråd. Elektrisk belysning anordnades lokalt i etablissementet 1918 (kbr 14/8 1918).

Vid nedläggandet av Fårösunds fästning och indragningen av detachementet 1919 överlämnades etablissementet till fångvårdsstyrelsen (kbr 31/10 1919). Enär jämlikt 1925 års försvarsorganisation tillfällig flygstation skulle komma att förläggas på Gotland, överflyttades etablissementet från fångvårdsstyrelsen, som icke tagit det i bruk, till förvaltning av flygstyrelsen 1926.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig