Föregående sida

Gotlands kustartilleriregementes nedläggningsceremoni

   

Den sista marschen genom Fårösunds samhälle

Lördagen den 30 september 2000 tågade den sista åldersklassen, som avslutning av utbildningen, med fanvakt och musikkår genom det lilla samhället. På regementet samlades man för en sista rundvandring bland kasernerna och i hamnen. Framåt kvällen serverades det en sista gemensam måltid i hangaren. Så var KA 3 nerlagt och en epok i Fårösunds historia till ända. De värnpliktiga soldaterna försvann och med dem ett par hundra jobb. Kvar stod ett sjuttiotal byggnader av olika storlek och funktion samt ett förbandsmuseum som drivs av KA 3:s kamratförening. (Foton från KA 3:s kamratförening)
   
 

Gotlands kustartilleris nedläggningsceremoni

Tisdagen den 31 oktober 2000 hölls en nedläggningsceremoni i Fårösund.

Runt 400 personer hade samlats framför kanslihuset för att övervara ceremonin. Bland gästerna fanns cheferna för de militära förbanden på Gotland, chefen för Gotlands militärdistrikt genmj Curt Westberg, stf generalinspektören öv 1 Fagrell, representant för landshövdingen och från Gotlands kommun samt från Vasallen AB som tar över KA 3 området efter avvecklingen. Av KA 3 tidigare chefer fanns Arne Lundell, Håkan Söderlindh, Anders Hammarskjöld och Krister Arweström på plats. Amf 1 som har att föra KA 3 traditioner vidare representerades av dess chef öv Bengt Andersson och en officersvakt.

Några av gästerna tilldrog sig berättigad uppmärksamhet, inte minst från massmedias sida. Till nedläggningsceremonin hade inbjudan sänts till ett trettiotal grånade gentlemän och f d reservofficerare som tjänstgjort vid KA 3 under den tid då förbandet sattes upp 1938 och under beredskapsåren. Samtliga, med något enstaka undantag, födda 1920 och tidigare. Tio tog sig dagen till ära till Gotland och KA 3 för att deltaga i sitt gamla förbands nedläggning och fick från hedersplats följa ceremonin. Hur de upplevde sitt besök kan läsas på annan plats i tidningen.

Klockan 15.00 började ceremonin. KA 3 fanvakt och officersvakt ur Amf 1 som under dagen förövat stod nu uppställda mittemot varandra på vägen framför kanslihuset beredda att genomföra sin del i ceremonin.

Efter att KA 3 fana blottats tog chefen till orda.

 

Efter att musikkåren spelat Gotlands kustartilleriregementes marsch "Nordergutarna" tackade ställföreträdande generalinspektören för marinen, öv 1 Stellan Fagrell, regementet för dess goda insatser för landets försvar och som ländat kustartilleriet till heder.

Till tonerna av "Under blågul fana" intog länsrådet Jan Björklund som landshövdingens representant talarstolen. I sitt tal tog han bl a upp den roll som KA 3 spelat för samhället och dess utveckling och jämförde med traditionella brukssamhällen och dess roll bruken därvid spelat. Han tackade också för det stöd KA 3 alltid lämnat till det civila samhället inom en rad olika områden.

 

En sällan spelad marsch, "Norra Gattet", framfördes av musikkåren innan det var tid att formellt överlämna KA 3 förbandsfana till Amf 1.

Under Givakt och med skyldrade gevär överlämnade Tommy Jonsson regementets fana till chefen för Vaxholms amfibieregemente, Bengt Andersson.

- "Det är med mycket ödmjukhet och stor respekt jag tar emot KA 3 förbandsfana."

Med dessa ord från chefen Amf 1 avslutades fanöverlämningen med att musikkåren spelade Vaxholms kustartilleriregementes marsch, "Gardeskamrater".

Givakt! Hala örlogsflaggan" Med denna order, given klockan 16.02, genomfördes den sista delen av nedläggningsceremonin. Hedersuppdraget att för sista gången hala flaggan för KA 3 genomfördes av Gunnar Olsson. Gunnar var själv med i den hedersvakt som deltog då örlogsflaggan officiellt hissades för första gången den 6 juni 1939. Örlogsflaggan halades långsamt, nästan ödesmättat och veks därefter ihop av två värnpliktiga ur KA 3 vakt. Efter att ur Gunnar Olssons hand fått mottaga den hopvikta örlogsflaggan med orden "Då örlogsflaggan är hissad pågår militär verksamhet. Flaggan är nu halad och verksamheten har upphört", avslutade Tommy Jonsson ceremonin. "Det är med stor sorg och med tungt hjärta som jag härmed förklarar Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, nedlagt".

 

Så var det över KA 3 fanns inte mer. Kvar återstår att avtäcka den minnessten som restes alldeles utanför regementsområdet på den plats där 15.2/37 tidigare stod uppställd. Kamratföreningens nye ordförande, förre regementschefen Anders Hammarskjöld talade vid avtäckningen och avslutade med att utbringa ett fyrfaldigt leve för KA 3.

Minnesstenen, draperad i rött och gult, avtäcktes därefter med gemensam insats av öv Jonsson och Arne Lundell som var chef för regementet 1975-81.

Minnesstenen, bruten ur kalkberggrunden på norra Gotland

  

Fanvakt" Avmarsch". Amf 1 officersvakt marscherade en sista gång, med KA 3 fana i parad, förbi de församlade åskådarna för att föra förbandsfanan vidare till sin nya hemvist på Rindö och Amf 1.

 

Vid den efterföljande buffén delade chefen ut en rad minnesgåvor till myndigheter, förband, organisationer och enskilda som KA 3 samarbetat med genom åren och tog slutligen farväl till var och en av sin personal.

 

Dagen efter, den 1 november, fanns nya arbetsuppgifter under en ny chef för KA 3 personal.

Livet går vidare - trots allt.

Rutger Bandholtz  (Källa: Gotlands kustartilleriregementes kamratförenings tidskrift FMB-nytt)

 
   
   
-------------------------------------------------------------------------------
   
   

Halad för sista gången

 

 

”HALA ÖRLOGSFLAGGAN!”

 

Det kommenderade chefen för KA 3, överste Tommy Jonsson, kl. 16.02 på tisdagen. (31/10 2000)

Halningen verkställdes av Gunnar Olsson. Han stod på samma plats när flaggan hissades första gången, 1939.

– Cirkeln är sluten, konstaterade Tommy Jonsson.

Därmed var också Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, formellt nedlagt.

Den officiella nedläggningsceremonin på tisdagen präglades av vemod. Det alla visste skulle ske men ofta förträngt var nu ett fullbordat faktum.

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt. Sade Tommy Jonsson i sina slutord.

Samhället Fårösunds eget ”bruk” finns därmed inte längre kvar i sin sedan länge invanda roll.

 

 

”Minnet av KA 3 blir ljust”

 

 

Fanöverlämning. Tommy Jonsson överlämnar KA 3:s fana till Bengt Andersson, Vaxholms amfibieregemente. Foto: Gunnar Lauberg.

 

- Jag har fått den svåra och tunga uppgiften att lägga ner förbandet. Sa den siste chefen Tommy Jonsson. Och avslutade:

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta som jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt.

- Det gör ont. Det har varit ett så fint förband, sa 82-årige veteranen Gunnar Eriksson.

Samhället Fårösunds symbol, Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, är sedan i går officiellt nedlagt.

  

 

Chefstal. Det var tunga men kända besked som Tommy Jonsson meddelade i sitt tal.

 

Vinden friskade i och tunga skyar drog över Fårösund på tisdagen. Ödesdagen. Dagen för den officiella nedläggningsceremonin.

Sedan länge bestämd stod det nu ändå definitivt klart för alla att något under inte skulle inträffa, förbandet skulle verkligen upphöra.

14 enkla stolar stod på rad längs trottoaren och utgjorde parkettplatser, omedelbart innan vaktbyggnaden. En för dagen inte så noggrann kontrollerande vakt. För i går hade även allmänheten tillträde till det instängslade regementsområdet.

C:a 400 personer mötte upp, tidigare och andra militära chefer, anställda, inbjudna. KA 3-veteraner, officiella representanter och Fårösundsbor. De sista värnpliktiga lämnade förbandet i oktober.

Tvärs över vägen i anslutning till kanslihuset, mitt emot stolsraden, hade talarstolen placerats emellan de två kanonerna och intill flaggstången med den hissade, tretungade örlogsflaggan.

 

 

Minnessten. Med hjälp av Tommy Jonssons och Arne Lundells förenade krafter faller minnesstenens täckelse.

 

 

 

Väl tjänst. KA 3 har väl tjänat riket menade Stellan Fagrell

  

Exakt start

Den högtidliga och vemodiga ceremonin började exakt när väggklockan på kanslihuset visade att den blivit 15.00.

En nedläggningshögtid liksom mycket annat sker enligt fastlagda regler högtidligt ceremoniel.

Kommandoorden i samband med att KA 3:s fana blottades uttalades med emfas: ”Parad! Parad för fanan! Skyldra gevär!”

Och då fanföraren återgått och musikkåren slagit av: ”Vid sidan gevär! Parad upphör! Lystring ställ!”.

Han gjorde en bred historisk exposé och framhöll vilken vikt kustartilleriet och dess föregångare haft när det gällt att freda Gotland från ovälkomna besök.

Tommy Jonsson erinrade också om vad han kallade ”den berömda KA 3-andan”.

- En lojalitet med förbandet utan dess like.

17 företrädare hade han haft.

- Och nu står jag här som dess siste chef. Jag har fått den mycket svåra och tunga uppgiften att lägga ner förbandet.

- Minnet av KA 3 blir ljust. Jag hoppas andan följer med till nya gärningar och därmed fortplantas in i samhället.

 

 

Veteranparkett. På parkettplats i de utställda stolarna satt bland andra några av de närvarande före detta reservofficerarna som hade sin första tjänstgöring på förbandet när det sattes upp i slutet av 30-talet.

 

Brukets roll

Ställföreträdande generalinspektören för marinen, Stellan Fagrell, menade att regementet väl tjänat riket och kustartilleriets namn.

Länsrådet Jan Björklund framhöll att KA 3 haft en särskild roll, brukets roll i ett brukssamhälle.

Efter talen var det dags för fanöverlämning. Det vill säga, förbandsfanan överlämnades till chefen för amfibieregemente 1 i Vaxholm, tidigare KA 1, överste Bengt Andersson. Där skall den nu förvaras.

Tommy Jonsson konstaterade i samband med detta:

- Det kan bli andra tider, vi kan behöva återuppstå.

Exakt kl. 16.02 var det så dags att hala den tretungade örlogsflaggan. Detta hedersuppdrag hade anförtrotts en av veteranerna, Gunnar Olsson, som var med första gångenden hissades 1939.

Denna flagga överlämnades, efter att ha vikts ihop reglementsenligt, till Tommy Jonsson i egenskap av siste förbandschef.

Därefter meddelade Tommy Jonsson det slutgiltiga beskedet:

- Det är med stor sorg och oerhört tungt hjärta som jag förklarar Gotlands kustartilleriregemente nedlagt.

 

Minnessten

Men ceremonin var inte slut i och med detta besked. Omedelbart utanför stängslet, invid den stora KA 3-tavlan, stod en minnessten draperad i rött beredd att avtäckas mot en rodnande aftonhimmel.

Något som gjordes med förenade krafter av Tommy Jonsson samt två av hans föregångare som förbandschefer, Arne Lundell och Anders Hammarskjöld.

Den sistnämnde höll ett tal som mynnade ut i ett fyrfaldigt leve för regementet.

Därefter drog täckelset av stenen vars inskription lyder:

”Gotlands kustartilleriregemente KA 3 1939-2000.

Utbildningsplats för fasta och rörliga kustartilleriförband till Gotlands och Sveriges försvar”.

 

Tungt ögonblick för KA 3-veteran

- Det gör ont. Det har varit ett så fint förband. Men jag ville se den sista flagghalningen.

Det berättar en av de KA 3-veteraner som kommit för att övervara nedläggningsceremonin, en rörd Gunnar Eriksson. I vördnad tog han av sig kepsen när flaggan halades.

 

 

Cirkeln sluten. Gunnar Eriksson var med när örlogsflaggan hissades första gången och fanns också på plats när den på tisdagen halades för sista gången.

82-årige Gunnar Eriksson var i 20-årsåldern då han som korpral stod som en av mannarna i ledet när örlogsflaggan hissades på området för första gången 1939.

Ursprungligen från Västergötland blev han kvar i Fårösund där han ännu är bosatt.

- 1941 gick han över i civil tjänst på förråd. Eftersom jag var utbildad radiotelegrafist så hamnade jag sedan på radioverkstaden.

- Hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit här tills jag gick i pension 1968.

I går slöts cirkeln för Gunnar och de andra veteranerna. Det KA 3 de var med att starta finns inte längre som militärt förband.

Lars Schill

(Gotlands Allehanda 1/11 2000)

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig