Föregående sida

Bland blåkragar på Fårösund

Inryckningsdagen

Det var den 14 Januari (1910). Långt innan den myckna julmaten ännu hunnit smälta, och medan en del dåsighet ännu satt kvar i kroppen, mottog en del af årets värnpliktsskyldige, och jag bland dem, följande order: ”För att undergå 258 (otydl.) dagars vapenöfning, har ni att inställa eder vid Fårösunds kustartilleridetachement den 14 Januari kl. 4 e. m.”, hwilket naturligtvis hade till följd, att man skyndsammast måste ”rycka upp” sig och tänka på att förbereda sig till den nära nio månaders vistelsen i ”kulturens utkant” för att under denna tid gälda ett af de första kraf, fosterlandet ställer på sina unga söner.

Men hvarför till Fårösund?

Ja, att man, som varande Visbyit, af fri vilja valt denna plats som vistelseort under värnpliktsdagarna kan måhända tyckas underligt, men se människan är nu en gång sådan, att hon önskar omväxling, är vetgirig och gärna vill se något nytt. Hur beväringsmännen ha det på ”slätten” det vet man ju och likaså vid artillerikåren. Men därute, i sjömansmössa och blåkrage, där måtte det vara annorlunda, ett annat lif, något nytt – se där orsaken.
Nå, det var som sagdt den 14 januari hän-ryckningen (på militärspråket in-rycknings-dagen).

Sättet att tillryggalägga de fem mil, som skilja Visby från Fårösund, fick man själf välja, och jag bestämde mig för det i mitt tycke bästa sättet att komma fram i världen, nämligen att åka som ”kronan” godhetsfullt bestod truppbiljett till Tingstäde – icke längre – pallrade man sig ned till järnvägsstationen till middagståget, bytte ut truppbiljetten mot ett vanligt respass och gick så ombord för att i lugn och ro närma sig resans mål.

Då detta efter omkring en timmes färd kommit ett par mil närmare, var man i Tingstäde. Vid stationshuset upptäckte jag en klick ynglingar, som sågo ut att vara stadda i samma ärende och med samma mål som jag.

”Till Fårösund?”

”Jaha”, mycket riktigt.

Tillsammans tolf stycken. Och tre mil kvar till destinationsorten. Hur komma dit så många på en gång med det kommunikationsmedel som här stå till buds? Rusning till ”postskjutsen”.

”Plats för högst sex stycken”, upplyser kusken.

Nämnda antal individer sögo sig genast fast vid åkdonet, och de öfriga fingo gå. Naturligtvis för att om möjligt drifva upp någon bondskjuts i närheten, som mot dryg ersättning skulle befordra dem vidare.

Jag fick emellertid plats på postskjutsen, ett hvad utrymmet beträffar ganska knappt  tilltaget åkdon, och blef tillsammans med fem kamrater, matknyten, öfrigt bagage, paket och postsäckar m. m. vederbörligen inpackad på desamma, och så begynte landsvägsresan.

Temperaturen var ganska låg, och snöflingorna hvirflade om hvarandra i luften, men under första delen af resan redde vi oss dock ganska bra mot kylan, då skjutsbonden tjänstevilligt lämnade oss sina hästtäcken, för att vi med deras hjälp skulle kunna bibehålla kroppsvärmen.

Vid Lärbro skedde emellertid ombyte af skjuts. Hittills hade vi således lyckats utestänga kölden, men nu blef det värre. Som den nya skjutsbonden, insvept i en stor päls, hade tvänne präktiga hästtäcken liggande på åkdynan, trodde vi naturligtvis, att vi äfven här skulle få låna dem under färden, då de ju icke begagnas. Men vid vår begäran därom, fingo vi till svar: ”Ånaj, mejn’ hästtäckar bihöfvar ja själfvar, u dajm har int I ti gär’, de aj.

Sade och satte sig resolut på sin egendom.  Följden af detta humana bemötande var, att vi, då vi vid fem-tiden på e. m. under snöyra och köld hunno fram till vår bestämmelseort, nästan voro stelfrusna.

Men, ”allting har en öfvergång”, sa’ bonden när han körde öfver sjön, och ändtligen voro framme. Så snart vi krånglat oss af skjutsen och fått blodet i lifligare omlopp så att våra lemmar blefvo tjänstbara, styrde vi kosan mot kasernbyggnaden, ledda dit af ljuset från några hväsande luxlampor och voro snart under tak därsammastädes.

Men, knappast hade vi hunnit befria oss från vårt ”gepäck”, innan vi åter blefvo utfösta. Vi skulle badas ”alle zusammen” – ner i badstun. Många af pojkarna hade troligen aldrig förr varit med om sådant, särskilt duschen, och protesterade högljudt mot det kalla, svalkande vattnet, som strömmade ner öfver deras nakna ryggar. Efter badet fick man traska upp till kasern’ igen, där man fick sig logementet och sängplatser anvisade. Så fick den nakna skaran defilera förbi detachementsläkaren, det var läkarebesiktningen.

Sedan kom det högtidliga ögonblicket, då man skulle krypa i kronans kläder. När vi efter en stund synade hvarandra fyldes logementet af skrattsalvor, då det upptäcktes, hur man tog sig ut. En lång räkel på 198 cm. hade krupit för långt genom byxbenen och flaggade i bedröfvelsen på half stång, en annan sopar golfvet med byxorna, under det att en tredje förgäfves anstränger sig att få mer än halfva hufvudet genom öppningen i blusen.

Sedan vi blifvit något så när presentabla kommenderades ”uppställning” i gymnastiksalen hvarest detachementsbefälhafvaren, kapten W. Brogren, med några enkla varma ord hälsade oss, och därefter fingo vi försöka att göra och känna oss hemmastadda.

”Tapto” blåses kl. 9 och då ”korum” en kvarts timme efteråt är öfver, måste man tänka på att ”nopå” om man skall hinna vara i sin säng, då ”tystnadssignalen” går klockan half tio, då lamporna släckas och det kommenderas: ”Sof” !

Mera framledes, ty dagrummet skall nu stängas.

574:an (Källa: 804)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig