Föregående sida

Gotlands kustartilleriregementes krigsorganisation 1998

 

FMR Stab/Stabsbatt

FMR stab med stabsbatt. är grupperat i Skoldre Backe, RUTE, inom Kustförsvarskomp FD område. Förutom Stabsbatteriet finns i närområdet ett direkt underställt förband, Regementskyddskompaniet. Dessutom finns Transportplut. Ur FMR Muhkomp.

Regementskyddskompaniet

Kompaniet är utgångsgrupperat vid fälten kring Risungs och Alby och är berett förstärka Kfbat SE.

Regementskyddskompaniet innehåller:

En Grkpluton

En Markstridspluton

En rörlig Lvtropp 75 M

LV troppen kan tilldelas uppgifter i annan riktning, Kappelshamnsviken eller Fårösundet.

Tpplut ur FMR Muhkomp. Plutonen grupperar vid Rute ringkors. Förbandet lyder i vad avser sin huvudtjänst C FMR och vad avser skydd och bevakning under C Kfkomp FD eller C regementskyddskomp.

N HV kretsen

N HV kretsen har uppgifter inom hela FMR område. Uppgifterna växlar över tiden. Hemvärnsområdenas hemvist vid alternativa lydnadsuppgifter kommer att redovisas vid respektive bataljon.

     
     

Kustförsvarsbataljon SE. Försvarsområdet sträcker sig längs Gotlands östra kust från terrängen S Lärbro-Furilden söderut till strax N Ljugarn (c:a 47 km). Huvuddelen av förbanden finns grupperade i den norra delen av området. (Huvuduppgift: Avvärjer/bekämpar LST/LL inom området med kraftsamling till områdets östra och norra del). Består av följande förband:

Stab/Stabsbatteri

Klints backar

Batteri SE 1. Tungt batteri (12/70)

Förbandet är grupperat på Asunden och på Hammarslandet.

På Asunden finns:

Två pjäser

Lvtropp

Kommandoplats

Mätstation 724

På Hammarslandet finns:

En pjäs

Lvtropp (Kan omgruppera till S:t Olofsholm eller betraktas som helt rörlig).

Grkplut

Trossfunktion

Msplut

En rörlig mätstation 719

Utgångsgrupperad på Gothems Hammar

En mätstation 728

Grupperad på S:t Olofsholm. (Res.Kpl skall på sikt flyttas till Kyrkudden)

Minspärrtropp SE

Enholmen. (Minspärrtropp typ 90)

Trossbatteri

Utgångsgrupperad vid Mojner

16. Skärgårdsskyttekompaniet

Hammarslandet. Infört 1998

709. Försvarskompaniet

Östergarn. Grupperar på många platser runt Östergarnslandet. Stabsplats vid Ksrr 435.

20. Lätta robotbatteriet

Utgångsgrupperas vid Asunden. Skall kunna gruppera inom Kfbat SE hela område.

HvO 7027

Slite

HvO 7023

Gothem

HvO 7016

Gammelgarn. Bevakar objekt inom området, främst Ksrr 435, Stabsplats vid Bygdegården alternativt Ksrr 435.

LS förband ur FV. LS L Torsburgen. LS R Botvaldevik. LS U Slite

Lätt Batteri FÅ (7,5/57)

Fårö/Ryssnäs

Förbandet grupperat på Ryssnäs och Visnäsända.

På Ryssnäs finns: 3 pjäser

Splats

Mätstn 701

Trossplut

Msplut

Lvavd

På Visnäsända finns en mätstation 719.

På Bungenäs finns en mätstation 724.

73.pikomp

Grupperar efter Mob. Vid Klinte Boge. Kompaniet kommer med huvuddelen att arbeta inom FMB hela område

Kuststation SE

Grupperat i Slite hamn. Grupperar inom Kfbat SE område

Ksrr 435

Grogarnsberget Östergarn

 
 

Kustförsvarskompani FD. Huvuduppgift: Bekämpar LST/LL inom området med kraftsamling till områdets norra del. Försvarar centrala bastjänstområdet i Fårösund. Består av följande förband:

Stab/stabspluton Vialms

 

Minspto Fårö/Ryssnäs

Troppen grupperad vid Ryssnäs.

Minspto Trelge

Troppen grupperad vid Vialms.

Skyddskompani FD

Kompaniet utgångsgrupperar Bunge-Bungenäs. Kompaniet innehåller: 2 Grkplut. 1 Msplut. Förbandet berett ta terräng i första hand inom område.

11.L Rbbatt

Kappelshamnsviken. Förbandet utgångsgrupperar S Fleringe med första hands uppgift S Gattet och N Gattet vid

Kappelshamnsviken. Förbandet skall kunna gruppera inom hela område.

HvO 7029 (del)

Lärbro. Förbandet bevakar objekt inom området, främst batteri KP och Storugns hamn. Stabsplats i Lärbro (utanför Kfbat SE område)

HvO 7030

Bunge. Förbandet bevakar objekt inom området, främst FMR stabsplats. Stabsplats i Maringården.

FMR Stab/stabsbatt

Rute

FMR Muhkomp

Fårösund/Rute

FMR Utbkomp

Fårö

15. Muldiv

Fårösund

259. Röjdykdiv

Fårösund

FMB Skyddskomp

Rute

19. Sjukhuskomp

Nors/Rute

14. Hkpbasplut

Bunge

PS 870

Bunge

R 130

Furilden

4. Amfibiekomp

Trelge

Bevbåtplut G

Fårösund

5. Bassäkkomp

Fårösundet

72. Krigssjukhuset

Fårösund

72. ISB to

Fårösund

8. Lrbbatt

.(1999-01-01)

     
     

721. Foskbat. Huvuduppgift: Avvärjer LL inom området med kraftsamling till Lärbro, beredd anfalla inom Kfbat SE område. Består av följande förband:

Stabs/Haubkomp

Lärbro

Skyttekomp

Lärbro

Skyttekomp

Othem

Skyttekomp

Hangvar

Trosskomp

Lärbro

HvO 7028

Hangvar (Förband grupperat inom 721. Foskbat område).

HvO 7029 (del)

Lärbro

713. Folvkomp

Lärbro

71. Krigssjukhuset

Lärbro

     
     

FMR Muhkomp. Grupperar inom Kfkomp FD område och lyder vad avser skydd och bevakning under C Kfkomp FD. Huvuduppgift: Understödjer FMR i vad avser Uhtjänst samt understödjer marina förband utanför FMR område med specifik marin materiel och i Fårösundsbasens baserade marina enheter. Består av följande förband:

Stab/Stabsförband

KA3

62. Repplut

KA3

63. Förrådsplut

KA3/Rute/Romdahls

64. Fortplut

KA3

HvK N

KA3

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

HvO 7030

KA3

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

FMR Kameralavd

KA3

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

FMR Fältpostkontor

Fårösund

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

FMR Sjvavd

KA3

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

31. Fortgrp

KA3

Grupperat inom  KA3 kasernområde.

Minförråd

Klintsbrovik

Grupperat utom KA3 kasernområde.

63. Fdplut amgrp

Romdals

Grupperat utom KA3 kasernområde.

65. Tpplut

Rute

Grupperat utom KA3 kasernområde.

14. Hkpbasplut

Bunge

Grupperat utom KA3 kasernområde.

     
     

FMR Utbkomp. Utbkomp grupperar på Fårö. FMR Utbkomp är Ö-chef för Fårö under C FMR. Huvuduppgift: Försvarar centrala bastjänstområdet och batteri FÅ. Utbildar och administrerar ersättningspersonal för FMR behov. Består av följande förband:

Stab med stabsförband

Svens/Fårö

Utb/Ersättningskomp

Svens/Fårö

8. Lrbbatt

Ekeviken

15. Skgskkomp

Klintsbrovik-Ryssnäs

HvO 7031

Holmudden. Förbandet bevakar objekt inom området, främst FRA Holmudden. Stabsplats Holmudden.

     
     

15. Muldiv. Utgångsgrupperar Klintsbrovik. Huvuduppgift: Utlägger kontrollerbara och okontrollerbara sjömineringar. 15. Muldiv lyder under den chef inom vilkens område mineringsarbeten utförs.

259.Röjdykdiv. Utgångsgrupperar Strå. Huvuduppgift: Minspanar och minröjer aktuella farleder samt minlotsar genom egna och fientliga mineringar. 259.Röjdykdiv lyder vid gruppering Strå under C Kfbat SE och i övrigt under den chef inom vilkens område insats sker. Består av följande förband:

Röjdykdiv stab

Rute

Röjdyklag

Strå

4 st Hjälpröjfartyg

Strå

     
     

Område Fårösund var till en början en del av Kustförsvarsbataljon SE. Sträcker sig längs Gotland N och NO kust från Kappelshamnsviken via Fårösundet till Grauten S Furilden. Fårö ingår i området. Huvuddelen av förbanden är grupperade i anslutning till Fårösundets S del.

Batt KP

Ingår ej i krigsförbandet. Är en utbildningsplattform som skall kunna användas för befäls- och värnpliktsutbildning.

Mspto KP

Troppen grupperad vid Horsan. Ingår ej i krigsförbandet. Är en utbildningsplattform som skall kunna användas för befäls- och

värnpliktsutbildning.

Lätta batteriet/Utbbatt KP

Förbandet grupperat längs stranden mellan Svarven och Saxriv.

Förbandet innehåller: 3 pjäser

Mätstn 701

Trossplut

Msplut

Lvavd

Mätstn 719

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig