Föregående sida

Batteri Tjelder (TJ)

Gothem (Slite)

I juni 1956 började rekognosering av ett nytt lätt kustartilleribatteri som var tänkt att ersätta det äldre batteri Österklint. Batteriet borde placeras söder Slite. Det område som var aktuellt var 4, 300 m syd åmynningen - Gothemhammar. Chefen Gotlands kustartilleris motivering varför just denna plats ansågs bäst: "Förslaget förutsätter, att pjäsvärnet utbygges för 90 graders skjutsektor. Vid rekognoseringen närvarande representant från 7:e milot stab framhöll att en ytterligare utvidgning av skjutsektorn västvart innebär en önskvärd förstärkning av det omedelbara försvaret på stranden inom område 3. Då skjutavståndet uppgår till max 2000 m och embrassyren endast behöver dimensioneras med hänsyn härtill (2 graders elevation) syns skyddet icke behöva nedgå i alltför hög grad vid en sådan utökning. Innan utbyggnaden av pjäsvärnen igångsätts föreslås därför att förslaget angående eventuell utökning av skjutsektorn omprövas och i samband därmed erforderliga detaljändringar på pjäsvärnet utarbetas. Avsett grupperingsområde är skogsbeklätt med relativt jämnt mot havet sluttande markyta. Pjäser och kommandoplats avses grupperas c:a 75 - 100 m från strandlinjen på omkring 10 m höjd över vattenytan. Övriga anläggningar grupperas i bakomvarande terräng. Goda maskeringsmöjligheter föreligger." (Källa: Bengt-Göran Söderlund. P 18 • A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratföreningars Tidskrift 2017)

 

I juni 1957 påbörjades arbetena med det nya batteriet och var färdigt i början av 1958. Det fullbemannade batteriet bestod av 58 personer.Sista gången batteriet användes var vid en KFÖ 1968.

Utgick ur organisationen i början av 1979. Täckt värn. Pjäsvärnen revs under 1990-talet.

  

3 st 7.5 cm pjäs m/12 (7.5 cm kanon m/12 i 7.5 cm lavettage m/12)

1. Pjäs: Eldrör nr 30 (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarskeppet Sverige) 

2. Pjäs: Eldrör nr 31 (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarskeppet Sverige) 

3. Pjäs: Eldrör nr 38 (Pjäsen kommer ursprungligen från jagaren Wrangel) 

Reservpjäs: Eldrör nr 45 (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarskeppet HMS Drottning Victoria, sedan installerad på vedettbåten HMS Kaparen 1934. Pjäsen finns idag uppställd vid Gotlands Försvarsmuseums marindel).

 

Som eldledningsutrustning i batteriet fanns CS 704/CS m/51, spaningsradar PS-72 samt en 3 m AMS.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 36' 38.39", E 18° 47' 5.38". Decimal: 57.61067, 18.78483

 
Kommandoplatsen 18/9 1991 Kommandoplatsen innan rivningen
   
   
1:a pjäs 18/9 1991 3:e pjäs 18/9 1991
   

Byggnad nr: 5 Köket

   
 

Dasset, ett förråd och längst bort köket

 
   
   
 

Pjäsen vid Gotlands Försvarsmuseum

Kaliber: 75 x 603 mm. Bemanning: 5 - 6 man. Normal skottvidd: 6.000 m. Maximal skottvidd: 12 km. Utgångshastighet: 810 m/s. Eldhastighet: 7 - sk/min. Projektilvikt: 6 kg. (7.5 cm kanon M/05-10 moderniserade till 7.5 cm kanon M/12). Ur pansarskeppet Drottning Viktorias kanon och lavettageliggare framgår att det fanns 4 st 7,5 cm pjäs m/12 i 7,5 cm lavettage nämligen kanon nr 44 förliga babord, nr 45 förliga styrbord, nr 47 akter babord och nr 48 akter styrbord.

 

 

På de ljusa ytorna stod från höger till vänster 1:a pj, KPL, 2:a pj och 3:e pj.
   
   
   

Pjäsplatsen 2009

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig