Föregående sidaa

Baracklägret på Hällarna - Visby

Flygfoto över baracklägret 1950-talet.
   

Från och med den 11 februari 1944 förlades ett detacherat luftvärnsbatteri ur Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3) på Gotland. Batteriet benämndes Lv 3 G. Förbandet skulle ha sin förläggning i anslutning till Gotlands artillerikårs kasernområde vid Korsbetningen. Där skulle uppföras en ny kasern för luftvärnet. Kasernen skulle emellertid inte vara färdig för inflyttning förrän 1 oktober varför batteriet erhöll en provisorisk förläggning i baracklägret vid Norra Hällarna.

På Norra Hällarna kom Gotlands luftvärnsartillerister av årsklass 1943 att få fullfölja sin rekrytutbildning. Som chef för det gotländska luftvärnsbatteriet utsågs officeren vid militärbefälsstaben i Visby kapten Evald Fock.  I början av 1945 kunde dock Lv 3 G flytta till den nya kasernen på Korsbetningen.

Söder om barackerna, ända fram till ungefär där idag Bilcitys staket och bortom bilprovningen i en talldunge låg det oljebodar och andra små träbyggnader som från början måste ha tillhört luftvärnet.

I slutet av 50-talet ordnade dåvarande Armédirektören Curt Radhe så att Visby National Bevärings skytteförening fick sin skjutbana lokaliserad till denna skogsdunge. Den väg (Färjeleden) som numera delar Hällarna och som korsar de gamla skjutbanorna byggdes 1973-74.

 

Efter att Lv 3 G flyttat till sina nya kaserner vid Korsbetningen överläts 1946 två baracker till hemvärnet samt en brack till lottarörelsen. Meningen var att hemvärnsmännen själva i största möjliga utsträckning skulle  utföra arbetet med att omdana barackeerna för sitt ändamålet. Hemvärnsgården på Hällarrna är den första i sitt slag på Gotland. Den södra baracken utnyttjades till lite av varje av civila.

Lv 3 G:s kompani bestod 1944 av: I stabstjänst 1 underofficer samt 1 underbefäl. I trupptjänst 1 kapten, 2 subalternofficerare, 2 underofficerare (högre), 2 underbefäl samt 60-90 värnpliktiga.

   
 
 

Kapten Fock vid Krigsmans erinran 1944

                     Den 1 april 1944, dagen då Lv 3 G formellt uppsattes, inspekterar kapten Ewald Fock sina trupper vid förläggningen på Hällarna.
 
 
Den 24 maj 1986 skedde den officiella flyttningen från Korsbetningen till Visborgsslätt. I samband med detta passerar standarvakten de baracker på Norra Hällarna som var den första förläggningen för det den 1 april 1944 nyuppsatta luftvärnsförbandet på Gotland Lv 3 G.
 
 

Barack 1

Efter att Lv 3 G lämnat området övertogs baracken av den gotländska scoutrörelsen "Vargungarna". Den kallades då Fridtorpsgården. Där bedrev även baptiströrelsen olika verksamheter så som konfirmationsundervisning i flera år, i huvudsak av Alice Klintberg. Därefter disponerades baracken av Flottans män på Gotland och kom att kallas "Marinstugan". Man hyr marken av region Gotland på tillsvidarekontrakt som löper i en sexmånaders period. Baracken går ej att flytta pga sin konstruktion. Våren 2019 lämnades rivningsansökan in och i mars 2020 revs byggnaden.
   
   

Barack 2

Barack 2 användes av Lv 3 G som förråd 1944. Efter att hemvärnet övertagit baracken användes den även som förråd. På nedan förstorade fotografi kan man se att barack 2 ännu inte var uppförda i april 1944, endast trappan och plintarna står på plats.
 
   
   

Barack 3

Barack 3 användes av Lv 3 G som som förläggning för 60-90 man. Även denna barack övertogs 1946 av hemvärnet. Gotlands radioamatörer använde även baracken under en tid.

   
   

Barack 4

Baracken användes av Lv 2 G som matsal. Efter att luftvärnet 1945 lämnat Hällarna utnyttjades baracken bl a av en skolklass från Södervärnsskolan som lokal för skolundervisning.

Lottarörelsen i Visby fick 1946 överta denna barack. Den hade under Lv 2 G:s tid använts som matsal. "Lottorna i Visby har fr. o. m. i dag ett eget hem. Den överlämmnades till dem i går kväll, och sedan en del ändrings- och uppsnyggnings arbeten utförts kommer två av stadens frivilliga försvarsorganisationer att där få ett trivsamt och praktiskt inrättat hem, som säkerligen kommer att bli av stor beetydelse för den fortsatta verksamheten. Baracken, som varit avsedd för utspisning av 100 man och självfallet är försedd med en välutrustad köksavdelning, har överlämnats i befintligt skick, alltså med den inreddning och utrustning som finns, av armén. Lottorna har dessutom en del egna möbler som skall flyttas dit så småningom, sedan de planerade inredningsarbetena slutförts." (Gotlänningen 1946-09-26).

Under året 1964 fick även skolbarn från Lyckåkerskolan och Södervärnsskolan tillfällig matbespisning där eftersom skolans egna matsal ännu inte hade färdigställts. Baracken användes även av  Nykterhetsorden Verdandi (NOV) som under ledning av Bror Larsson bedrev ungdomsverksamhet där i många år

Baracken utnyttjades fram till 1968 då den brann ner.

   
   

Barack 5, 6 och 7

Förråd?

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig