Föregående sidaa

Lokalförsvarsluftvärn på ön

Av Rutger Edwards

På fastlandet var lokalförsvarsluftvärnet med 40 mm akan m/36 i huvudsak organiserat i bataljoner med varierat antal plutoner i bataljonerna. I den gotländska krigsorganisationen ingick endast två fristående Iflvplutoner m/36.

Plutonen bestod av 59 man - en plutonstab om tre man, stabs-och trosstropp om 12 man och fyra pjäsgrupper om vardera 11 man. Varje pjäsgrupp hade en 40 mm akan m/36. Den personliga beväpningen var för pjäsmännen gevär m/96 och för övriga kpist m/45. Plutonen var eldenhet och pjäserna grupperades med 200-400 meters mellanrum vid skydd av punktmål. Var uppgiften att bekämpa luftlandsättning grupperades pjäserna parvis med 2-3 km mellanrum mellan pjäsparen. Inga fordon ingick organisatoriskt (förutom en personbil i stabs-och trosstroppen) varför transportresurser måste avdelas om plutonen skulle omgruppera. Plutonen kunde bekämpa luftfarkoster upp till 1500 m höjd och 2000 m avstånd och i farter upp till 100 m/sekund.

Plutonens strid leddes av en eldledare från plutonsstaben. Information om luftläget erhölls från lufor (luftförsvarsorientering), lvorder eller egen målspaning. Kompani med spaningsradar kunde få som uppgift att luftmålsorientera eller leda strid vid plutonen.

Uppgifterna för de gotländska plutonerna varierade över tiden. Det var bl.a. skydd av radarstationer på Furillen, flygplatserna Bunge och Visby och Slite hamn. De sista krigsuppgifterna var för 702. lflvplut bekämpning av luftlandsättning i Visby hamn från gruppering på höjden söder om reningsverket och för 701. lflvplut bekämpning av luftlandsättning på fälten i anslutning till KA 3 stabsplats vid Alby sydost om Rute. 1981 genomfördes för sista gången KFÖ (krigsförbandsövning) med lflvpluton. Det var 701.1flvplutonen med löjtnant Lennart Egerskogh som plutonchef. Chef för 702. lflvplutonen var löjtnant Hans Carlsson. 40 mm akan m/36 skrotades runt 1990.

40 mm akan m/36 ingick också i KA 3 krigsorganisation. Bl.a. fanns vid kustspaningsradarstationerna (ksrr) på Hoburgen, Stora Karlsö, Östergarn och Bungenäs en dubbelpjäs grupperad i värn på marken och på Gotska Sandön två enkelpjäser monterade i var sitt torn. (P 18 - A 7 - Lv 2 - KA 3 Kamratföreningars tidskrift 2019)

 
Förste armetekniker (fate) Arne Bjällfalk bemannar en m/36 40 mm dubbelautomatpjäs m/36-4/A från ksrr 435 Östergarn
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig