Marina händelser runt Gotland 1914 - 1918

 

Upphittad flaskpost

18/9 1914

”Till minne af Libaus beskjutning.” Vid stranden strax väster om Hoburgen har upphittats en flaskpost, som utkastats från den tyska kryssaren Augsburg. Meddelandet, som nedskrifvits med blyerts på tvänne papperslappar, innehåller namnen på trenne matroser, Jacob Fritz Peck, Robert Ackermann och Reinh. Jacob, som därmed sända en hälsning ”till minne af Libaus beskjutning” den 1 och 2 augusti 1914.

Augsburg medfölje minutläggaren S. M. S. Albatross på dennes sista strid den 2/7 1915, då hon jagades in på svenskt territorialvatten av ryska fartyg.

  

Augsburg tillhörde Kolbergklassen, där ingick även fartygen S. M. S. Kolberg, S. M. S. Mainz och S. M. S. Cöln. Hon hade en besättning på 379 man. Längd: 130 m. Bredd: 14 m. Djupgång: 5 m. Maxhastighet: 27 knop. Hon seglade 1920 till Japan, där hon skrotades 1922. (Källa: 372)

 
 
 

En tysk torpedjagare (Hochseetorpedoboot)

25/10 1915

En tysk torpedjagare (Hochseetorpedoboot) ankom hit vid half nio-tiden i går kväll och ankrade på redden, hvarvid chefen hade förbindelse med land.

Efter ett par timmar afgick den men återkom i förmiddags samt inlöpte och förtöjde i yttre hamnen kl. 11,45 f. m. Man uppger maskinskada (fel på kondensorn) som anledning till besöket.

Under det att jagaren inlöpte i hamnen gick en annan tysk jagare på cirka 6 à 7 minuters distans här utanför.

Enligt internationella regler har örlogsmannen rätt att ligga här i 24 timmar.

Den tyska torpedbåt, som inkom här i måndags, lämnade hamnen redan klockan half 3 e. m. och ångade söderut. (Källa: 234 o 235)

 
 
 

Självmord ombord å kanonbåten Skuld

20/12 1915

En beklaglig händelse timade vid 8-tiden i morse (20/12) ombord å kanonbåten Skuld, i det andre tjänstgörande officeren ombord reservunderlöjtnant Folke Fredrik Bertil von Porat vid sagda tid inne i sin hytt å fartyget sköt sig en kula i hufvudet. Då man skyndade in i hytten, var den lefnadströtte ännu vid lif, men om en stund slocknade den matt flämtande lifsgnistan.

Händelsen som gifvetvis väckt sorg och förstämning bland såväl befälet som manskapet ombord, så mycket mera som någon anledning till den sorgliga tilldragelsen icke kunnat utrönas, inträffade, då Skuld befann sig ute å hafvet. Fartyget vände genast och återkom hit vid 9-tiden i morse.

Underlöjtnant von Porat, som var född 1890 och bördig från Södermanland samt son till t. f. kyrkoherden i Gothem E. von Porat, utnämndes i fjol till underlöjtnant i flottans reserv.

Polisförhör hölls i förmiddags och det tages för gifvet, att självmordet begåtts under ett anfall af sinnesförvirring.

Tragedien å Skuld. Stoftet af reservunderlöjtnant F. von Porat, som i måndags morse under ett oförklarligt utbrott af lifsleda tog sig af daga ombord å kanonbåten Skuld, fördes i morse med ång. Hansa härifrån till Stockholm för att jordas å Salems kyrkogård. Kistan täcktes af vackra kransar med band i svenska färgerna. (Källa: 373)

 
 
 

Upphittat lik

1916

Krigets spår rundt våra kuster. Från Klintehamn inberättade kustuppsyningsmannen igår afton att vid en tur utåt Karlsöarna man mellan Stora och Lilla Karlsö igår middag anträffat liket af en tysk marinsoldat, flytande i vattnet. Liket, som var utan skor och hade högra ögat borta, flöt utsträckt i vattnet och bar ett gummibälte märkt med III Div. 85. Som liket var i upplösningstillstånd och man icke kunde taga det ombord fick det ligga kvar och väntas drifva i land någonstädes i Hablingbo, då det torde bättre låta sig göra att bärga detsamma. Fyndet är anmäldt till tyska konsulatet härstädes. Möjligt är ju att den döde bär några andra identifieringstecken på sig, hvilket väl kommer att vida sig vid närmare undersökning. (Liket drev aldrig iland utan försvann. ML) (Källa: 374)

 
 
 

Självmord ombord å vedettbåten nr: 17

5/8 1916

För egen hand. En underofficerskorpral John Edvard Lagerqvist, tillhörande besättningen på vedettbåten nr 17, hvilken f. n. ligger i Visby hamn, begick i lördags (5/8) eftermiddag själfmord genom att skjuta sig ett skott genom hjärtat med en vanlig militärrevolver. Själfmordsdramat utspelades vid Strandpromenaden omkring ett hundra meter norr om stadsmurens nordvästra hörn vid Snäckgärdsvägen. Den olycklige mannen hade vid tillfället krupit till hälften in under en buske. En under en promenad en stund senare förbipasserande dam, fröken Brita Haverman, som anade att en katastrof inträffat, iakttog genom att känna på mannens puls att han ännu då lefde, och hon tillkallade skyndsammast polis och läkare. Mannen hade dock en kort stund senare andats sin sista suck.

Vid läkarundersökningen konstaterades, att skottet gått in i nedre delen af bröstkorgen och sårat underkanten af hjärtat. Anledningen till själfmordet är okänd. L., som är född 1884, var hemma i Karlskrona, gift, och efterlämnar hustru och tre barn. (Källa: 375)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig