Ohygglig olycka vid flottan / Pansarskeppet Gustaf V - 16/7 1940

Natten till den 17 juli gick pansarskeppen under övning till sjöss väster om Gotland. ”Klart skepp” var intaget. För nattskaffning blåstes ”halv stridsberedskap” och fria vakten kunde bänka sig kring backlagsborden för att äta sina smörgåsar.

Larmet bröts av larmklockornas skarpa signaler, kompletterat på högtalarna: ”Klart skepp! Klart skepp! Intag drabbningsposterna. Bär hän!

Alla skyndade till sina platser. Befälen kontrollerade närvaron och började lämna av till sina tjänstegrenschefer. Då skakas fartyget plötsligt vid en dov smäll. Sjukvårdsfuriren ombord på flaggskeppet Gustaf V, Carl B. Svensson, har 1980 berättat för tidningen Arbetet Väst:

Gissningarna haglar. Torped i citadellpansaret? Mina? Explosion i en ammunitionsdurk? Granatträff? Är vi anfallna?

Vi behöver inte gissa länge förrän sjukhyttens telefon gör oss förvissade om vad som inträffat. Ordern lyder: sjukvårdare med två bårar till luftvärnsbryggan, två man brännskadade, pannexplosion i fyrans eldrum. Jag rafsade ner två bårar, ryckte till mig tre man ur handräckningen, och i högsta fart ilade vi akterut till luftvärnsbryggan. De brännskadades skrik mötte oss på halva vägen. Morfinet lindrade de fruktansvärda plågorna som en sönderbränd kropp kan förorsaka. De hade nämligen, när de passerat fyrans fläkttrumma på väg till sina luftvärnskanoner, fått en koncentrerad ångstråle från hela ångsystemet på sig, och kraften hade varit enorm, de grova spjäljalusierna av stål hade slitits ur sina övre fästen och stod vågrätt ut från nedre kransen, likt bladen på en blomma – dödens blomma.

Dessa unga, levnadsglada mäns levnad kunde räknas i timmar, det visste vi. Deras enträgna bön att vi skulle skjuta dem kunde vi inte tillmötesgå … En minsvepare tog dem o ilfart till Visby lasarett. …

Efter en ihärdig spolning av det vöverhettade eldrummet kunde fartygsläkaren, jag och två handräckningsmän krypa dit ner. Den syn som mötte mig i detta virrvarr av förvridna panndelar, ångrör, plåtar och utslungade kolstycken har etsats fast i minnet för livet … På durken, uppe på gretingen, låg eldarpersonalen sönderbrända och lemlästade. Livets spröda tråd hade klippts av på bråkdelen av en sekund. … Efter ett hårt och smutsigt arbete hissades de (8) omkomna upp en efter en till trossdäck, där de blev mottagna av tysta och gripna skeppskamrater. Därefter fördes de till fjärde kvarterets trossbotten för att tillbringa den sista natten ombord i sin eviga sömn. (Ur "Pansarskepp" av Per Insulander och Curt S. Ohlsson)

 

 

Ohygglig olycka vid flottan

 

Åtta man omkomna, när högtrycksledning sprang sönder. — Två svårt skadade

Tidigt i morse landsatte ett flottans fartyg två skadade från ett av flottans större fartyg. (pansarskeppet Gustaf V) Båda de skadade fördes i mötande ambulanser till lasarettet. Deras skador uppgåvos vara av allvarlig natur.

Senare meddelas genom TT:

Ombord på ett av flottans större fartyg har en svår olycka inträffat. Enligt uppgift som bekräftas i marinstaben ha åtta man blivit dödade och två skadade ha ilandförts. Olyckan torde ha vållats genom brott på en högtrycksledning. Officiellt meddelande från vederbörande militära myndighet väntas inom de närmaste timmarna.

 

De omkomnas och skadades namn

På middagen i dag ingår följande officiella meddelande från marinchefen: Under övningar till sjöss inträffade natten till onsdagen en olyckshändelse i ett pannrum på ett örlogsfartyg, varvid åtta man omkomna och två skadades. De omkomna äro: flaggkorpralen vid 1:sta yrkeskomp. 930 2/30 Nilsson, 2:dre klassjömannen vid 1:sta yrkeskomp. 68 Jönsson, 3:dje klassjömännen vid 1:sta yrkeskomp. 531 Svensson, 347 Pettersson och 350 Fransson, vpl. Vid 1:sta bevärings komp. 43 212/39 Andersson, 50 2112/39 Friman och 193 84/39 Axelsson. Svårt skadade blev furiren vid 3:dje matroskomp. 836 Niklasson och skadade 3:dje klassjömannen vid 3:dje matroskomp. 478 Larsson. (Källa: 376))

 

 
Nionde dödsoffret från flottolyckan - Furir Niklasson avliden å sjukhuset

Rörande den i går omnämnda svåra olyckan vid den svenska marinen, då på ett av flottans större fartyg åtta man dödades och två skadades, när et rör med högtrycksånga sprang sönder, meddelas nu officiellt, att även svårt skadade furir Niklasson avled på onsdagen.

Vidare meddelas rörande de omkomna att dessa voro hemmahörande: Nilsson i Malmö, född 1908, Jönsson i Trelleborg, född 1922, Svensson i Råå, född 1922, Pettersson i Spjutsbygd, född 1922, Fransson-Gard i Nässjö, född 1920, Andersson i Frillestad, Påarp, född 1919, Axelsson i Smögen, född 1919, och Niklasson i Glimåkra, född 1916. Den skadade Larsson är från Hörby, född 1921. (Källa: 375)

  

Den sista färden

Den vid explosionsolyckan på kustflottan svårt skadade furiren vid 3:dje matroskompaniet 836 Niklasson, avled som förut meddelats å lasarettet av sina skador. Stoftet fördes i går under militära hedersbetygelser från sjukhuset till Gotlandsbåten för vidare befordran till hembygden, Skåne, där jordfästningen förrättas på söndag i Glimåkra kyrka. I spetsen för processionen gick infanteriregementets musikkår och kistan följdes av en hedersvakt från flottan jämte samtliga officerare vid Gotlands marindistrikt. Marindistriktschefen kommendör Braunerhielm riktade efter ankomsten till hamnen några avskedsord till den bortgångne. En vacker blomsterskörd hade ägnats den avlidne, kransar märktes bl. a. från Gotlands marindistrikt, från 3:dje matroskompaniet samt från det fartyg på vilket Niklasson tjänstgjorde och där han också stupade på sin post. (Källa: 378)

 

Explosionsolyckan på Gustaf V
Rena olyckan. — Personalen handlade korrekt

Den tekniska undersökningen som företagits med anledning olyckshändelsen natten till den 17 ds, då åtta man omkommo och två skadades ombord på ett örlogsfartyg — det var på pansarskeppet Gustaf V — är nu avslutad.

Olyckshändelsen orsakades av en explosion, beroende på att en ångpannan tillhörande vattenbehållare sprang läck, varvid en ytterst häftig ångutströmning uppstod i pannrummet, där personalen, åtta man, omedelbart dödades.

Genom till pannrummet förande luftventilatorer strömmade ångan ut med stor häftighet, varvid två man på däck, som tillfälligtvis uppehöllo sig invid ventilatorsöppningarna skadades, den ene, furir Niklasson, som bekant så svårt att han senare avled på Visby lasarett.

Någon försummelse från personalen ombord föreligger icke. Däremot handlade personalen i intilliggande eldrum med stor sinnesnärvaro för att begränsa verkningarna av explosionen.

Fartyget kommer icke att utgå ur kustflottan och torde efter en kortvarig reparation åter vara fullt stridsduglig, meddelar chefen för marinen.

 

En minnesgudstjänst

Över de nio omkomna på det svenska örlogsfartyget ägde på fredagseftermiddagen rum i Amiralitetskyrkan i Karlskrona, som var överfylld av en gripen menighet. Kistorna voro smyckade med blommor och band i de svenska färgerna. Bland de närvarande märktes amiralerna Friis och Wijkmark samt representanter för övriga Karlskrona förlagda förband. Vidare närvoro 100 man av de omkomnas kamrater. Efter ingångsmusik utförde musikdirektör Torsten Wall på orgel Södermans Offertorium, varpå följde psalm 241: 1-3. Minnestalet över de avlidna hölls av t. f. amiralitetspastor Carl Elmgård, varefter sjöngs psalm 377: 1-3. Musikdirektör Wall utförde sedan ytterligare orgelmusik. Efter högtidligheten fördes kistorna till järnvägstationerna för vidare transport till hemorterna, där jordfästningen kommer att äga rum. (Källa: 379)

 

Olyckan på Gustaf V krävde tionde offret - Matrosen Sten Larsson avliden på lasarettet

Den svåra olyckan på pansarskeppet Gustaf V har nu kräft sitt tionde dödsoffer. Den svårt skadade 3:dje klass sjömannen vid 3:dje matroskompaniet 478 Sten Larsson avled i går eftermiddag på lasarettet i Visby, där han vårdats, sedan olyckan inträffade.

Den avlidne var 19 år gammal och son till lantbrukaren Karl Larsson i Hörby samt stamanställd vid flottans station i Karlskrona.

Den dödes kista föres kl. halv 5 i eftermiddag under militära hedersbetygelser från bårhuset till Visby hamn, där den föres ombord på ångf. Visby. I processionen deltager 1 18:s musikkår och en hedersvakt från flottan. Jordfästningen äger rum i Hörby kyrka på söndag. (Källa: 380)

 

---------------------------

 

Avlidna

 

Stig Erik Olof Niklasson.

f. 6/10 1916 i Glimåkra. d. kl. 14.35 den 17/7 1940 i Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län. (Glimåkra, Malmöhus län) (Visby lasarett) av olyckshändelse ombord. Combustio (=Brännskada). Begravd den 21/7 1940 på Glimåkra gamla kyrkogård, kv. B, nr. 62:1-4 (kista).

Furir vid 3:e matroskompaniet nr. 416.
Son till grovarbetaren Per Ander Niklasson f. 14/11 1886 i Glimåkra, Kristianstads län, d. 7/9 1954 i Glimåkra, Kristianstads län. Gift den 20/6 1913 med Anna Natalia Nilsson  f. 2/9 1887 i Osby, Kristianstads län, d. 24/1 1976 i Glimåkra, Kristianstads län.

Syskon: Nils Assar f. 22/2 1914 i Glimåkra. d. 31/12 1985 i Glimåkra. Gösta Lennart f. 13/9 1919 i Glimåkra. d. 7/4 1976 i Solna. Kurt Allan f. 22/7 1925 i Glimåkra.

   

Sten Birger Gottfrid Larsson.

f. 23/3 1921 i Köinge, Hörby lf., Malmöhus län. d. kl. 14.35 den 30/7 1940 i 1940 i Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län. (Hörby, Malmöhus län) (Visby lasarett) av Combustio (=Brännskada).

3:e klassjöman vid 3:e matroskompaniet nr. 478.

Sten var son till hemmansägaren Karl Larsson f. 7/7 1890 i Skarhult, Malmöhus län, d. 13/12 1958 i Grönby, Malmöhus län. Gift den 28/7 1917 med Hulda Amalia Jönsson f. 5/2 1896.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig