Nybyggda Vale av Burgsvik saknas efter besök i östzonen 15/2 1951

 

Vale innan minsprängningen 1951 och Vale efter bärgningen 1954.

 
 

Tremastade skonerten Vale av Burgsvik saknas sedan i torsdags (15/2 1951), då enligt telegram från befälhavaren kapten Bengtsson, Hälsingborg, lämnade Ustka (f. d. Stettin) (eg. Stolpmünde. ML) i östzonen för att gå till Nykøbing i Danmark. Sedan dess har rederiet Victor Hansén & Co inte hört något om båtens vidare öden och lät därför efterlysa den i radio på tisdagseftermiddagen. Besättningen är mestadels hemmahörande i Skåne, och i varje fall finns ingen gotlänning ombord. Lasten bestod av 380 ton kol. Vale byggdes 1949 och tilldrog sig berättigad uppmärksamhet för sin modernitet.

 

Vale skulle ha varit i hamn redan på fredagen

Vale beräknades nå destinationshamnen redan på fredagsmorgonen (16/2 1951) för att lossa kollasten, men syntes aldrig i Nykøbing. Farvattnen i dessa trakter är kanske ännu inte helt minfria, men från rederiets sida hoppas man dock att vale skall ha råkat ut för något maskinhaveri och drivit in på ryskt område. Tidigare erfarenheter visar att det kan dröja avsevärd tid, innan något meddelande når hemlandet.

 

Landgångstrappa har hittats drivande i farvattnet

Ångfartyget Bremö på väg till Göteborg har telegrafiskt meddelat sjöräddningstjänsten i Malmö, att en landgångstrappa hittats drivande öster om Møen söder om Nykøbing. Trappan har dock ej kunnat identifieras. (Källa: 381)

 

-------------------

  

”Vale” alltjämt borta.

Inga spår men vrakspillror vid Möen.

Under hela natten till onsdagen (21/2 1951) och hela denna dag gick man på helspänn för att få höra att Burgsviksskonaren Vale kommit till rätta, men förgäves. Begärd flygspaning har icke kunnat verkställas på grund av dåligt väder. På tisdagsmiddagen siktades en gråmålad motorseglare utanför Sandhammarens fyr men den hade nordlig kurs och kan knappast ha varit Vale. På kusten utanför Möen har man hittat en del vrakgods ilandflutet, men om det härrör från Vale är ännu icke konstaterat. Vale hade två stora livbåtar, som vardera rymde hela besättningen, varför man i det längsta hoppas att åtminstone besättningen räddat sig.

 

”Vale” hade frisk vind på resan

—  Vi fick telegram från mäklaren i Ustka (f .d. Stolpmünde) att ”Vale” avgått den 15 februari med full last av kol till Nyköbing och Falster, berättar redaren, direktör Victor Hansén. Fartyget hade frisk medvind och beräknades vara framme på fredagsmorgonen den 16. Kapten Bengtsson hade lovat ringa till mig under resan, och söndagen den 18 skulle han även ringa till sin familj i Hälsingborg. Då emellertid ingenting hördes ifrån honom började vi bli oroliga.

På tisdagseftermiddagen larmades sjöräddningen, och samtidigt hemställde vi hos UD am att efterlysa ”Vale” i polska och tyska hamnar. Det finns ju fortfarande minor i de farvattnen som fartyget måste passera, och en olycka kan ju lätt ha inträffat, fortsätter direktör Hansén. Det kan också tänkas att man av någon anledning måst söka nödhamn och inte har möjlighet att meddela sig med yttervärlden hur det ligger till. Otänkbart är inte heller att ”Vale” råkat ut för maskinskada och ligger och reparerar. I fjol hörde vi inte av henne på ett par dagar, då man i Bottenviken fått fel på maskinen och var tvungen att ligga och reparera. Under tiden körde man slut på batterierna och hade därför ingen möjlighet att använda radiotelefonen. Och det kan ju tänkas att man råkat ut för någonting liknande nu.

”Vale” är en av Sveriges modernaste och nyaste motorseglare. Den är byggd vid Marstrands varv och sjösatt så sent som 1949. Fartyget är på 278 bruttoton. Det är utrustat för Nordsjöfart och försett med radiopejling och radiotelefon samt lastar 400 ton.

 

Sex svenskar, en finländare och två danskar

Besättningslistan upptar följande namn. Befälhavare: kapten Karl Bengtsson, född den 7 juli 1914 och bosatt Hälsovägen 28, Hälsingborg, gift och har tre barn. Styrman: Arnold Persson, född 15 maj 1893 och bosatt i Brantevik och gift. Motorskötare: T. Jansson, född i Finland och mönstrade på så sent som i november. Steward: Bernhard Berggren, född den 17 november 1887 o. bosatt i Malmö. Matros: E. Palmqvist, bosatt i Skåne. Jungman: Torsten Källberg, född den 17 november 1932 och bosatt i Sillhövda i Blekinge samt danska lättmatroserna V. Martensen och Ib Johansen. Samtliga är kända som duktiga sjömän. O. kapten Bengtsson har under ett flertal resor till polska och tyska hamnar lärt känna de farvatten i vilka ”Vale” försvunnit.

 

Flyget hoppas kunna gå ut idag

Väderleksförhållandena blev aldrig under onsdagen sådana, att man kunde flygspana efter det försvunna fartyget, men utsikterna för torsdagen äro sådana att man hoppas kunna starta kl. 7 i dag. Ett plan från danska marinen har under onsdagen varit ute och spanat efter Vale. (Källa: 382)

  

------------

 

Det var ”Vales” landgång som hittades vid Möen.

Fyndet bekräftar fartygets undergång.

Göteborg, 22 febr. (TT.) Den landgång som motorseglaren Bremö på onsdagen fann utanför Möen har konstaterats tillhöra den saknade motorskonaren Vale av Burgsvik. Bremö kom på torsdagsmorgonen in till Göteborg med landgången ombord. En ingenjör från Marstrands Mekaniska Verkstad, där Vale byggts, samt en arbetare från verkstaden besiktigade på torsdagen landgången och kände igen denna.

 

Flygspaningar på torsdagen

Ett flygplan ur Blekinge flygflottilj gjorde på torsdagsmorgonen två resultatlösa spaningsturer efter Vale.

 

Omfattande efterlysningar hade anställts

Stockholm, 22 febr. (TT.) Den försvunna motorseglaren ”Vale” av Burgsvik har av utrikesdepartementet efterlysts i Polen, Sovjetunionen och Danmark. Man har telegraferat till det svenska konsulatet i Gdansk och till beskickningarna i Moskva och Köpenhamn. Några underrättelser om fartyget hade dock på torsdagsmiddagen inte kommit till departementet.

 

En ny man hade mönstrat på

En av de danska besättningsmännen mönstrade enligt Kv. P. av i Malmö före avfärden till Polen. Besättningen skulle enligt uppgift ha kompletterats med ytterligare en svensk, varför inalles sex svenskar befann sig ombord. (Källa: 383)

  

-----------

  

”Vale” hittad av tysk, sannolikt minsprängd.

Olika uppgifter om omständigheterna vid fyndet.

Tre av besättningsmännen på den minsprängda motorskonaren vale av Burgsvik. Fr. v. steward Bernhard Berggren, Malmö, styrman Arnold Persson, Brantevik, och befälhavaren, kapten Karl Bengtsson.

Köpenhamn, 23 febr. (TT – RB.) Vraket efter den saknade motorskonaren vale upptäcktes på fredagen (23/2 1951) av det tyska motorfartyget Uta nordost om Höjemöen.

Uta var på väg från Öland till Flensburg. Besättningen upptäckte oljefläckar på vattnet och vid närmare undersökning fann man ett vrak som låg på sidan på havsbottnen. Man kunde tydligt läsa namnet ”Vale” på stäven.

Det tyska fartyget stannade en timme på platsen och sökte efter överlevande. När sökandet inte ledde till resultat fortsatte det till Stubbeköping dit det anlände på fredagseftermiddagen. Vrakets position var 5,5 grader 01 minut nord och 12 grader 55 minuter öst.

I det meddelande, som redaren dir. Victor Hansén, Burgsvik, fått om fyndet av Vale, uppges att motorfartyget Utah funnit en livbåt, av vilken aktern stack upp ur vattnet. Livbåten hängde uppenbarligen fast i vraket genom linorna. Den var märkt Vale.

Enligt sjökortet är djupet på olycksplatsen 15-20 meter. Det är därför knappast troligt att Utahs besättning kan ha sett vraket av Vale. Livbåten är dock bevis nog för att en olycka ägt rum, sannolikt en minsprängning. Dykare kommer att undersöka skadornas omfattning och påbörja bärgningsarbetet så snart omständigheterna medger.

Stockholm, 23 febr. (TT.) Danska utrikesministeriet har vidarebefordrat följande meddelande från sjövärnskommandot till svenska beskickningen i Köpenhamn: Ett tydkt motorfartyg Uta har vid ankomst till Stubbeköping meddelat att man funnit ett sjunket skepp vid Kriegersflak. En vitmålad båt förtöjd vid vraket märkt ”Burgsvik” är synlig med fören i vattenytan. Danska myndigheter kommer att undersöka vraket snarast. (Källa: 384)

  

-----------

  

Bärgningen väntas ge klarhet om Vales öde.

Ännu inga spår efter besättningen.

Landgången som tillhörde Vale. Bremös befälhavare, kapten A. W. Bernhardsson och jungman Sven Svensson, betraktar det fynd de gjorde öster om Möen.

Sedan vraket efter den förolyckade motorskonaren Vale anträffats av den tyska motorjakten Uta 13 sjömil från Möens klint sökte flera räddningsbåtar i närheten av olycksplatsen för att ev. finna några spår av besättningen på Vale. Varken på fredagskvällen eller under lördagen hittade man emellertid någon av de åtta besättningsmännen, som nu måste anses förlorade.

På lördagsmorgonen gick danska fyr- och båkväsendets kutter Heney Lilian ut för att märka ut platsen för förlisningen. På eftermiddagen meddelade marinens rapportcentral att vrakets position är 55 grader 8 minuter n. br. 12 grader 54 minuter ö. 1. Heney Lilian bärgade Vales livbåt som var fastgjord vid vraket, och tog den på natten in till Köpenhamn.

I dag skall representanter för försäkringsbolaget gå dit ut för att närmare undersöka bärgningsmöjligheterna. I samband därmed kommer givetvis också dykarundersökning att äga rum och därmed kommer man också att få klarhet kring den olycka som drabbat fartyget.

Vales vrak anträffades ganska långt vid sidan av den kurs som fartyget borde ha hållit till Nyköbing-Falster och det antas att man haft en del svårigheter under det hårda vädret den 15 februari. Allt talar för att vale minsprängts nattetid och händelserna har tydligen utvecklats så snabbt att det inte blivit någon tid att gå i livbåtarna, varför alla säkert omkommit ögonblickligen. Räddningsbåten som stack upp i vattenytan och hängde kvar i sina linor tyder ju på detta. Vale hade två livbåtar och eftersom man inte såg någonting av den andra kunde det ju tänkas att den kommit till användning, men i så fall borde den ha anträffats när så lång tid gått och kusterna genomsökts. Säkerligen finns den andra livbåten kvar på vraket.

Vattendjupet på olyckplatsen är enligt den uppgift redaren fått 17 meter, enligt en annan uppgift från Köpenhamn endast 14 meter. Blir vädret bara lugnt skall det inte erbjuda några svårigheter att bärga Vale då man ju tagit upp fartyg från betydligt större djup. Danska myndigheter kommer att undersöka vraket snarast och inom kort torde denna havets dystra tragedi vara helt klarlagd. (Källa: 385)

  

-------------

 

Ett lik bärgat från ”Vale”, 7 man, ej 8 på olycksfärden

Bärgning av fartyget väntas bli möjlig om någon månad

På torsdagen gjordes den första dykarundersökningen vid vraket av Burgsviksskonaren ”Vale” och arbetet, som utfördes av ett inspektionsfartyg och en kutter från danska fyr- och båkverket, gav till resultat att en av de omkomna anträffades vid sidan av vraket. Det var en storvuxen mörkhårig man i 30-årsåldern och närmare identifiering skall äga rum idag.

Det har nu klarlagts att det var sju man och inte åtta ombord på ”Vales” sista resa. Man skulle mönstra på en åttonde man i Malmö före utresan till Ustka med den som anmälde sig hade inte tillräckliga papper för ombordanställning, varför rean anträddes med sju man.

Dykaren som undersökte vraket igår konstaterade att vale utan tvivel minsprängts. Fartyget ligger på styrbordssidan och akterskeppet synes ha blivit mycket svårt upprivet under det att förskeppet verkade vara helt.

Från officiellt danskt håll föreligger inga planer på ytterligare åtgärder meddelas från Köpenhamn. En representant för rederiet har emellertid trätt i kontakt med Svitzerbolaget om eventuell bärgning av vraket.

— Någon omedelbar bärgning av fartyget är nog inte att tänka på, framhåller direktör V. Hansén, utan det drar förmodligen över till april eller maj. Bärgningen kräver en lugnvädersperiod på 5-6 dagar och det kan man inte vänta sig vid denna årstid.
—Inspektionsfartyget Henny Lilian kom vid 19-tiden igår in till Trelleborg med liket efter den omkomne, omtalar Trelleborgspolisen för Gotlands Allehanda. Den omkomne var en lång och kraftig man med mörkt och krulligt hår och var endast halvklädd, varför han tydligen överraskats av olyckan under sömnen. Någon identifiering av mannen gjordes inte igår kväll utan det bestämdes att den skulle anstå till förmiddagen idag samtidigt med att obduktion äger rum. (Källa: 386)

  

-------------

 

Svitzers skall bärga de omkomna på Vale

Köpenhamn, 2 mars. (TT.) En representant för rederiet och assuradörerna till motorfartyget Vale har nu träffat avtal med Svitzerbolaget om ett försök att bärga ytterligare lik om förhållandena tillåter. Vraket ligger på omkring 17 meters vatten, varför vädret måste vara lugnt för att dykare skall kunna gå ned. Samtidigt skall undersökning göras om det lönar sig att bärga vraket.

Den besättningsman från Vale, vars lik bärgats och förts till Trelleborg, är matros Ernst Palmqvists. Han var född 1911 och hemmahörande i Hälsingborg (icke i Grunne som tidigare uppgetts) samt efterlämnar maka och två barn.) (Källa: 387)

  

-------------

  

Listan är osäker.

Kapten: Karl Axel Egon Bengtsson.  f. 7/7 1914 i Höganäs, d. 16/2 1951 i Helsingborgs Maria. Gift.

Styrman: Arnold Emanuel Persson.  f. 15/5 1893 i Simris, d. 16/2 1951 i Östra Nöbbelöv. Gift.

Matros: Ernst Östen Palmqvist.  f. 12/9 1911 i Hammarlunda, d. 1/3 1951 i Helsingborgs Gustav Adolf. Gift.

Motorskötare: T. Jansson.  f. i Finland.

Steward: Bernhard Berggren.  f. 17/11 1887 i Brunnby, d. 15/2 1951 i Slottsstaden, Malmö. Gift.

Jungman: Per Torsten Källberg.  f. 17/11 1932 i Nordmaling, d. 16/2 1951 i Sillhövda.

Lättmatros: V. Martensen.  f. i Danmark.

Lättmatros: Ib Johansen.  f. i Danmark.

 

-----------------

  

Den 19 februari 1951 minsprängdes Vale NO om Möens Klint på position N 55 gr 8´ Ö 12 gr54´. Bärgades och iståndsattes samma år.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig