Ubåtsobservation

7/2 1945

7/2 1945 rapporterade chefen för Gotlands marindistrikt att eskorterande jagare och vedettbåtar med ledning av perifonrapport från vedettbåt samma dag insatt upprepade anfall mot ubåt med sjunkbomber 10' väst Stenkyrkehuk.

Från trafikledaren på Bromma meddelades att det flygplan som den 7 februari klockan 19.05 avgått från Visby, klockan 19.20 belysts av strålkastare med gulaktigt sken från vattenytan. Flygplanets läge var då 65 km i bäring 340 från Visby på 700 meters höjd. Såsom synnerligen märkligt kan betecknas det faktum att de överlevande från Hansakatastrofen också iakttagit ett gulaktigt strålkastarljus.

Med anledning av att främmande ubåtar sålunda alltjämt förekommer i närheten av Gotlandstrafikens rout utfärdade chefen för marinstaben på uppdrag av chefen för marinen följande muntliga direktiv till chefen för kustflottan och chefen för Gotlands marindistrikt: "Därest ubåt siktas eller inlyssnas eller torpedbana observeras av örlogsfartyg som åtföljer Gotlandstrafiken, och det därvid insatta sjunkbomsanfallen icke giver synligt resultat, skall det åtföljande perifonförsedda fartyget kvarstanna på platsen för upptäckten. Genom fortsatt perifonavlyssning skall fartyget söka lokalisera ubåten och, om den åter inlyssnas eller observeras, genom förnyad sjunkbombsfällning söka tvinga den till ytan för att kunna fastställa dess nationalitet. Jaktfartyget skall kvarbliva på platsen minst ett dygn eller till dess chefen marinen genom chefen Militädistrikt Gotland medgiver att det återgår till basen. Om erforderligt skall genom chefen Militärdistrikt Gotlands försorg det utevarande jaktfartygets sjunkbombsförråd kompletteras eller fartyget förfångas av annat med fullt förråd av sjunkbomber."

 

8/2 1945 meddelade chefen för Gotlands marindistrikt att en fiskare föregående dag på samma plats iaktagit laternor som sannolikt tillhörde en ubåt.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig