Ubåtsobservation

9/4 1945

9/4 1945 rapporterade chefen för Gotlands marindistrik att fiskare siktat en främmande ubåt klockan 19.00 omkring 300 meter från Nors fiskläge vid Hallshuk. Ubåten gick till sjöss och dök men intog kort därpå övervattensläge. Arholma utsändes för ubåtsspaning inom territorialvattnet. Chefen Miitärdistrikt Gotland begärde med hänsyn till den under påföljande dag planerade trupptransporten flygspaning hos chefen marinen, vilket denne beordrade. Spaningen upptäckte inget av vikt.

 
 

Ubåtsjakt utanför Hall

9/4 1945

Fiskare såg mystisk båt, flyg eskorterade Gotlandsbåten

Några fiskare vid Nors i Hall iakttogo i går kväll, vid 19-tiden, ett fartyg utanför Nors, vilket de till en början trodde vara en fiskebåt, men som de senare funno iakttagelsen mystisk rapporterade de saken till myndigheterna.

HMS Arholma på jakt

Man befarade nämligen, att det kunde röra sig om en ubåt. Detta förorsakade att ”Arholma”, som låg i Visby hamn, slog larm på sin besättning, vilken uppehöll sig på permission iland. Matroserna, som bevistade biografer och kaféer, beordrades genast ombord varefter ”Arholma” begav sig till den angivna platsen för iakttagelsen.

Från ”Arholma” kunde emellertid inte upptäckas någonting vid de efterforskningar som gjordes. Inga sjunkbomber fälldes. ”Arholma” gick ut klockan 23,30 från Visby och återkom kl. 6 på tisdagsmorgonen.

Under tisdagsförmiddagen anlände till Visby en eskort bestående av två passagerarfartyg med bl. a. en större kontingent värnpliktiga ombord. Med anledning av ubåtslarmet ordnades förstärkt flygspaning åt eskorten. Flygarna hade emellertid inga iakttagelser rörande ubåten att rapportera.

I ett meddelande till Stockholms-Tidningen heter det att ”tre fiskebåtar siktade vid 19-tiden på måndagen en ubåt av okänt nationalitet ligga 300 meter utanför kusten vid Nors fiskeläge på Gotland. Då fiskebåtarna närmade sig intog den främmande örlogsbåten undervattensläge. Så fort sig göra lät inrapporterades förhållandet för marindistriktet, och marinen detacherade omedelbart fartyg och flyg till platsen. Senar kunde kraftiga strålkastarsken iakttagas nordnordväst om Visby på ett avstånd, som uppskattas till20 distansminuter.  

    

Här ovan återgivna uppgifter stämma dock inte helt överens med vad Gotlänningen erfarit av en av de fiskare som iakttog det mystiska fartyget utanför Nors. Hr Bertil Friberg, berättar sålunda, att man i går kväll gjorde iakttagelsen från ett par fiskebåtar. I dessa befunno sig två personer i varje båt och man var sysselsatt med att lägga ut garn för strömming. Hr Friberg såg först den underliga båten från land och antog, att den inte heller låg så långt ute till sjöss. Den liknade dock knappast en vanlig båt, den var hög på mitten och blev lägre ”åt båda ändar”, påminnande om en spole. Till en början trodde man att föremålet var ganska nära, och då hr Friberg tillsammans med sin kumpan sökte ro närmare visade det sig, att farkosten måste ligga åtskilligt längre bort än man först trodde. Hr Friberg kunde dock inte anse att det mystiska fartyget förflyttat sig något utan det torde ha legat stilla. Att det föreföll ligga så nära, torde berott på en synvilla. Det verkliga avståndet uppskattar hr Friberg till 3,500 meter. Fiskarna förmodade dock till en början att det måste röra sig om en fiskebåt. De funno emellertid som sagt formen mystisk. Ännu mer förbryllande verkade det när ett klart ljus med vitt sken tändes på den underliga båten. Detta var anbringat ganska högt över vattenytan, vilken väl återspeglades i skenet. Fiskarna, återvände vid 20-tiden iland och båten låg då kvar. Man anmälde emellertid iakttagelsen för myndigheterna när det kunde tänkas att det rörde sig om en ubåt. Men att det verkligen var en ubåt kan man dock inte vara säker på, anser hr Friberg. (Källa: 437)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig