Flottans män på Gotland

Kamratföreningen Flottans Män bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis: “Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna”.

Flottans Män är en opolitisk kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.

Föreningen har idag ca 4000 medlemmar fördelade på 26 lokalföreningar.

 

 

Strandgatan 16 i Visby

Flottans män i Visby

(1943) Flottans män i Visby höll i lördags årsmöte. Mötet öppnades kl. 19,15 av ordf. kapten Furustubbe, som i korthet hälsade medlemmarna välkomna.

Styrelseberättelsen föredrogs och godkändes. Av densamma framgick, att föreningen fortfarande var synnerligen stadd i framåtgående. Medlemsantalet hade under 1942 ökat med 53 medlemmar och utgjorde vid årets slut 297. Revisionsberättelsen godkändes och föreningens styrelse beviljades tacksam ansvarsfrihet för 1942.

Vid val av styrelse omvaldes enhälligt ordföranden, kapten Furustubbe. Vice ordf., dir. Alb. Åman, samt styrelseledamöterna, sjökapten Carl Stålhandske, sekreteraren, landskanslist John Cedergren, verkstadsägare Fahlström och stuveriarbetare Gardelin omvaldes. Till övriga styrelseledamöter nyvaldes ombudsman Verner Lindström, lotsen Carl Frejd och sjökapten Thorsten Wigren. Till styrelsesuppleanter nyvaldes köpman Birger Cederlund, matros Bo Andersson och hr Axel Andersson. Till revisorer omvaldes köpman Thorsten Carlsson och verkmästare Nils Thomsson. Revisorssuppleanter blevo hrr K. G. Nilsson, omvald, och Rickard Wisén, nyvald.

Det beslöts att föreningen som ordinarie sammanträdesdag under 1943 skulle ha andra lördagen i varje månad. Samlingsplats skulle vara lokalen i Strandgatan 16 och tiden för sammankomsterna bestämdes till kl. 19. Till dessa sammankomster skulle inga särskilda kallelser utgå, men de skulle i mån av behov annonseras.

En programkommitté, som skulle svara för programmen vid månadssammankomsterna och övriga tråffar utsågs också. Härtill valdes ordf., kapten Furustubbe, klubbmästaren, sjökapten Thorsten Wigren, ombudsman Verner Lindström och matros Bo Andersson.

Ordf. redogjorde därefter för föreningens insamling till tavlorna för jagaren "Visby". Han hoppades, att medlemmarna snarast skulle lämna så stora bidrag till densamma, att insamlingen kunde avslutas före april månads utgång.

Ordf. avtackades av sjökapten Wigren för det gångna arbetsåret varefter ordf. i sin tur framförde sitt tack till medlemmarna för intresserat arbete och därmed var det i allo fridfulla årsmötet avslutat. (Källa: 1328)

 

 

 

Marinstugan vid Hällarna i Visby

Efter att Lv 3 G lämnat området övertogs baracken av den gotländska scoutrörelsen "Vargungarna". Den kallades då Fridtorpsgården. Där bedrev även baptiströrelsen olika verksamheter så som konfirmationsundervisning i flera år, i huvudsak av Alice Klintberg. Därefter disponerades baracken av Flottans män på Gotland och kom att kallas "Marinstugan". Man hyr marken av region Gotland på tillsvidarekontrakt som löper i en sexmånaders period. Baracken går ej att flytta pga sin konstruktion.

Damklubben Sextanten Visby. Föreningen bildades år 1981. Medlemmarna träffas cirka sex gånger per år plus några styrelsemöten.

I början av 2018 påbörjades bygget av ett hotell på gamla luftvärnsförläggningens plats på Hällarna. Då måste den återstående baracken som använts av Flottans män bort. Baracken går ej att flytta pga sin konstruktion. Våren 2019 lämnades rivningsansökan in och i mars 2020 revs byggnaden.

   

 

   

Nya Marinstugan i Visby

Sedan de tvingats lämna Marinstugan har de varit husvilla. Men den 17 juni 2018 invigdes deras nya lokaler i Villa Manhem. På samma villkor som föreningarna tidigare hade Marinstugan, får de nu disponera bottenvåningen i Villa Manhem på Scandic Hotel i hamnen, ägt av Gotlandsbolaget. Motbudet är att lokalerna får hyras ut när föreningarna inte är där.

Villa Manhem

   
   

Flottans män Gotland har högtidligt invigt Nya Marinstugan

Nationaldagen den 6 juni firades vid Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde tillsammans med bl. a. övriga militära kamratföreningar. Flottans Mäns fana fördes av vår ordförande Lars Ellebring.

Lördagen den 16 juni invigdes Nya Marinstugan i Visby. Ett gediget förarbete har givit ett lysande resultat. Tack vare ett fadderskap med ett generöst stöd från skeppsredare Eric D. Nilsson och GotlandsResor har under våren 2018 en ny Marinstuga i Visby sakta men säkert vuxit fram. En stuga för samkväm och kamratskap men även för att väcka, inspirera och stödja ungdomars intresse för maritima utbildningar och yrken men också för att fylla allas behov av att fylla allas vårt behov av ha en gemensam maritim mötesplats med intressanta maritima program. Glam och skoj blandat med allvar. Med hela Östersjön omkring sig har Marinstugan goda utsikter att kunna bli en inspirerande plats.

Den nya marinstugan ligger i Villa Manhem inom GotlandsResor/Scandic Visby i direkt anslutning till Visby hamn. Vad är då Villa Manhem? En av de tidigaste bostäderna utanför ringmuren med ett stort kulturhistoriskt värde. Längst ned i huset har också varit cykelverkstad i ett rum som senare döptes till Engströmska rummet. 2009 byggdes huset om till dess nuvarande form. Bl. a. konferens och frukostutrymmen för hotellet. Den 16 juni fortsätter historien i detta hus. Marinstugan flyttar in och ger det Engströmska rummet dess nya namn Marinstugan. Angränsande rum tillägnas Eric D. Nilsson, Skeppsredarens rum. Ett nytt liv påbörjas i Villa Manhem. Nu har ramarna för nya Marinstugan formats.

Flottans Män Gotland och Gotlands Sjövärnskår träder nu tillsammans in som likvärdiga avtalspartners med GotlandsResor i Marinstugan. En gemensam Marinstuga som kommer att ge bägge föreningarna goda möjligheter at utveckla sina verksamheter.

Lars Ellebring (Källa: 1250)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig