Föregående sida

Tidningsklipp med anknytning til Gotlands försvar / från beredskapen 1915

 

Ett minornas offer

Gotlands Allehanda 4/1 1915

Enligt till härvarande tyska konsulat ingånget meddelande har i Stettin hemmahörande ångaren ”Stockholm” 18 december afgått ifrån Lübeck med destination till Königsberg utan att sedermera hafva afhörts på något sätt. Rederiet hemställer därför, att hvar och en, som på Gotlands kuster till äfventyrs finner något föremål, hvilket kan tänkas hafva tillhöra denna ångare, ville lämna tyska konsulatet i Visby noggrann beskrifning därå. Enligt hvad vi inhämtat hafva en del slipers samt en rödmålad skeppslucka ilandflutit vid Slite. Huruvida dessa föremål tillhöra ”Stockholm” är ännu ej utrönt. Ångaren som mäter 806 reg.ton är bygd i Rostock 1878 och tillhör Neue Dampfercompagnie i Stettin.

 

 

 

A. A. Leatz död

Gotlands Allehanda 7/1 1915

Den gamle krigsbussen, mannen med den trots de 76 åren oböjda gestalten och det långa böljande silfverhvita skägget, f. d. kaptenen vid Gotlands infanteriregemente, f. d. öfverstelöjtnanten i Förenta Staternas armé, majoren i svenska armén Axel Arvid Leatz, en af de få svenskar i vår tid som på allvar ”luktat krutrök” har skattat åt förgängelsen och tillhör ej mera de lefvandes antal. I förgår inslumrade han helt stilla i sitt hem härstädes, närmast sörjd af maka, född Asplund, två söner, hvaribland kaptenen vid Gotlands inf.-reg. Sten Leatz, och två ogifta döttrar.
A. A. Leatz föddes 6 sept. 1838, och föräldrarna voro förste landtmätaren Gustaf Leatz och dennes maka, född Bergner. Våren 1859 aflade Leatz studentexamen i Upsala men valde omedelbart därefter krigarens yrke och utnämdes i juli 1861 till underlöjtnant vid Södermanlands reg. samt erhöll i dec. samma år transport som underlöjtnant till Gotlands nationalbeväring.
Åren 1863-1865 deltog L. i nordamerikanska inbördeskriget. Han inträdde (1863 8/7) som frivillig officer vid 5. Newyorksregementet och medföljde detta regemente, då det (s. å. 26/10) afgick till staten Virginia för att taga del i Potomacarméns operationer mot Richmond. Blef (1864 14/3) löjtnant vid nämda regemente samt förde ett kompani af detsamma i slaget vid Bethesda Church (s. å. 1-2/6), hvarvid han svårt sårad och tagen till fånga affördes till Richmond. Utväxlad redan i augusti transporterades L. till militärlasarettet i Annapolis i Maryland. Härifrån utskrifven i januari det följande året, anstäldes han som adjutant hos chefen för V. armékårens 2. divisons 1. brigad (general Winthrop) och deltog i bataljen vid Katchers Run (7-8/2), hvarefter han omnämdes i general Winthrops rapport ”for the most officient assistance” - ”and conspicious along the line encouraging the men by his own gallant bearing”. Deltog i bataljen vid White Oak Road (31/3) och vid Five Fochs (¼), där general ”Winthrop stupade, samt tjänstgjorde i staben hos dennes efterträdare, general Hayes. Deltog vid Petersburgs och Richmonds intagande, förföljelsen af general Lees armé samt därunder i bataljen vid Appomator Court House (9/3), där denna armé kapitulerade. 1865 (30/3) utnämdes L. till kapten i 5. Newyorksregementet, hvilken utnämning Förenta staternas president på grund af ådagalagda ”gallant and meritorious services” i slaget vid Bethesda Church behagade bestyrka blef (s. å. 15/6) af presidenten befordrad till major samt (13/9) till öfverstelöjtnant i amerikansk tjänst för ”gallant and meritorious conduite” under kriget. 1875 (17/7) kallades L. till ledamot af ”The society of the Army of the Potomac”.
Efter hemkomsten från kriget belönades Leatz af konung Carl XV med guldmedaljen för tapperhet i fält. Han återinträdde nu i sin, underlöjtnantsgrad vid nationalbeväringen, men här gick hans befordran ej lika fort som på slagfältet. Han avancerade emellertid i tur och ordning till kapten och utnämdes, då han år 1891 tog afsked ur den aktiva tjänsten, till major i armén. Dessförinnan hade han 1886 hugnats med Svärdsordens riddarkors.
Efter afskedstagandet ägnade sig Leatz, som äfven dessförinnan varit anstäld vid kontrollvänsendet, mera odeladt häråt samt var under var under en följd af år förordnad som öfverkontrollör inom Gotlands län.
Trots tidtals svåra lidanden, som vållades den gamle kämpen genom blessyrer och å slagfältet ådragen reumatism, bibehöll han till det sista sinnets spänstighet och följde med lifligaste intresse dagshändelserna, framför allt naturligtvis det pågående världskrigets skiftande faser. Han var alltid vänsäll och glad, och med fullt skäl kunde om honom sägas, att han var ”1 med- och motgång lika”. Hvile han nu i frid!

 

 

 

Minfaran alltjämt öfverhängande

Gotlands Allehanda 9/1 1915

Numera går det knappt en dag, utan att underrättelse ingår om att en mina drifvit i land på något ställe af den svenska kusten. Särskildt har ju Gotland länge varit utsatt för påhälsningar af dylika obehagliga tingestar, som göra sjöfarten så riskabel. Senast i natt eller kanske i dag på morgonen har åter en sådan hafvets vagabond drifvit i land på Fårö, där den strandade på ett afstånd af omkring 2,000 meter nordväst om Holmuddens fyr, lyckligtvis utan att explodera. Löjtnant Beckman har emellertid redan från Fårösund afrest till ort och ställe för att oskadliggöra den farliga pjäsen. Det måste verkligen anses som ett rent under, att en minkatastrof icke ännu inträffat i våra farvatten och att våra postbåtar under sina natturer lyckats undgå den fara, som ögonskenligen hvarje stund hotar dem från flytminor. ”Bättre före var än efter snar”, säger ett gammalt ordspråk, som synes ha sitt fulla berättigande i detta fall. Det är därför ägnadt att väcka förvåning, att Gotlandsbolagets anhållan att t. v. få utbyta båtarnas natturer mot dagresor icke möttes med mera förståelse af generalpoststyrelsen.

 

 

 

Jordfästning. Major Leatz

Gotlands Allehanda 9/1 1915

Major Leatz jordfästning äger rum i Domkyrkan tisdagen den 12 jan. kl. 12 midd., hvarefter den aflidne föres till familjegrafven i Västerhejde.

Augusta Leatz, f Asplund.

 

 

 

Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 9/1 1915

Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, som börjar om måndag och pågår i sex veckor, ha samtliga anmälda kommenderats att deltaga. Major E. Nordenskjöld skall utöfva öfverinseende öfver kursen, och kapten C. Schoug har beordrats som chef för kursen med biträde af löjtnant Lundström och underlöjtnant E. Råberg. Deltagarne i kursen komma att beklädas med uniformer, men böra medföra grofva skodon och varma underkläder samt vantar.

 

 

 

Minnen från mobiliseringen 1904

Gotlands Allehanda 11/1 1915

Den kontigent landstorm som för närvarande bestrider bevakningen af våra kuster här på Gotland består till största delen af Visbybor. Då nu snön ligger på marken och vinden hviner i knutarna, så att öfningarna ej kunna fortgå, och endast vaktposterna fullgöra sina pass, sitta vi inne helt sysslolösa, och tankarna gå de tillbaka i tiden till tillfällen som upplefvats under liknande förhållanden.Jag åsyftar här mobiliseringen 1904. Bevakning var då ordnad öfver norra Gotland och bestriddes af första uppbådet växelvis från de olika rullföringsområdena. Den 1 mars inlastades A. 7:s 4:de batteri (positionsbatteriet under kapten Zetterlings befäl) på järnväg och fördes ut till Slite. Till en början förlades hela batteriet vid Länna gård, men där var trångt, hvarför de flesta af beväringen förflyttades till några af kronan nere på Slite förhyrda rum. Det var bra kallt de dagarna och mycket snö, och litet hvar kommer nog ihåg, hur det gick till vid eldningen på Länna i de stora öppna spislarna. Någon sågning och huggning af veden förekom icke förr än dåvarande sergeant F. upptäckte den stora åtgången däraf. Då blef det annan ordning, hvarför det mesta som gjordes de närmast tre veckorna framåt var vedsågning och huggning. Där stodo vi och knekade på träna, och stora P. hade nog rätt i sin anmärkning, att den konsten kunde vi snart. Bilden af när kanonerna transporterades från stationen till Länna är väl inristad. Vi drogo dem i långa linor och voro omkring tjugu man om hvarje pjäs. Det var en syn att se oss plumsa fram i snön som gick oss till knäs. Josef H. och en del andra passerade på tillfälle och knäppte af karavanen, så bilder finnas nog kvar från det tillfället. Myrstenska spritvaruförsäljningen existerade då och droppar hämtades nog ofta där för att lifva humöret, och det gick friskt till ibland. Jag mins, att sämjan mellan infanteristerna, som lågo förlagda i Boge, och artilleristerna icke alltid var den bästa, utan ibland arrangerades en och annan liten stilla batalj. Det stora allvaret och samhörighetskänsla som nu gör sig gällande tycktes ej förefinnas då. Skarpskjutningen på lotsberget, då fönsterrutorna skramlade ut, har väl ej heller glömts.Bland dem som var med var äfven Henrik med sitt glada gemyt och sina historier, som ofta ”drogos” på det lilla marketenteriet på Länna. Han låg bland oss nere i Slite, men då han en dag kom ut från staden med några hundar, så uppskattades ej sällskapet till fullo, hvarför han flyttade tillbaka till Länna. Han och tvänne andra prissar företogo en gång en mycket lustig åktur efter ett par skenande oxar. Munterheter var stor, då herrarne kommo susande fram och förbi oss, där vi stodo uppstälda. Då de skulle stiga af skjutsen, som var i stark fart, stod H. på hufvudet i en snödrifva och applåderades på det kraftigaste. Enholmsvakten är ej att förglömma. Färderna dit och tillbaka vid aflösningarna hade åtskilligt med omväxling att bjuda på. Ibland var det hög sjö och ibland is som lade hinder för bekvämligheten vid öfverfarten; allting gick dock väl, och humorn var alltid med som svit.En afton då vi just voro i färd med att gå till kojs väcktes vår uppmärksamhet af klockringning. Vi sprungo nyfiket ut att höra hvad som stod på. Det var bestämdt eldsvåda i trakten, men någon eld stod ej till att upptäcka. Ringningen som hördes nedifrån varfvet, fortsatte likväl. Hvad kunde vara å färde? Förklaringen kom. De herrar som hade vakten den natten på Enholmen hade det trist och då en af dem erinrade sig, att handlanden i Slite hade bemärkelsedag den dagen, kommo de snart öfverens om att till hans ära kimbe ett slag på den för tillfället på holmen upplagda klockbojen, förklarade de. Historien fick sitt lilla efterspel, men då slutet är godt är allting godt, och så skrattades åt det hela.Ja, litet hvar hemförde nog ett och annat gladt minne från den tiden, då vi 5 april blefvo aflösta af mannar från ett annat rullföringsområde.43:an.

 

 

 

Fastlandsbeväringen

Gotlands Allehanda 11/1 1915

Fastlandsbeväringen har idag ryckt in på Visborgs slätt och därmed börjat årets vapenöfningar här på Gotland. De hitlände med ångfartygen Polhem och Klintehamn närmast från Nynäshamn kl. 1/2 11 på förmiddagen och kommo i år dubbelt så manstarka som vanligt eller inemot 1,000 man. I år rycka nämligen två årsklasser, 1914 ä. och 1914 y., in samtidigt till första tjänstgöring (rekrytskola) och första repetitionsöfning i en följd under resp. 240 och 270 dagar. Utryckningen sker för årsklassen 1914 ä. 9 september och för d:o y. 9 oktober.

 

 

 

Major Leatz griftefärd

Gotlands Allehanda 12/1 1915

Major Leatz griftefärd har i dag på middagen ägt rum härstädes under stora militära hedersbetygelser. Den högtidliga begrafningsakten ägde rum i domkyrkan. Kl. 12 begynte klockorna ringa, och strax därefter satte sig liktåget i rörelse från sorgehuset. Framför likvagnen gick ett hederskompani, företrädt af regementets fana och musikkåren, som blåste Chopins sorgmarsch. Närmast efter likvagnen åkte den aflidnes närmaste anhöriga och några särskildt inbjudna begrafningsgäster, bland hvilka märktes militärbefälhafvaren och borgmästaren. Dessutom hade infanteriregementets officerskår med regementschefen, öfverste Fineman, i spetsen slutit sig till begrafningsföljet för att visa den bortgångne vapenbrodern den sista hederstjänsten. Sedan liktåget anländt till kyrkan, bars den kranshöljda kistan af åtta korpraler in i templet och placerades på katafalken i det med exotiska bladväxter dekorerade koret, under det att Karl 15:des stämningsfulla och vemodsmättade sorgmarsch tonade från orgeln. Den högtidliga akten inleddes därefter med ps. 452:1, hvarpå regementspastor K. Thelander framträdde till båren och förrättade jordfästningen enligt ritualen. Några personalia förekommo icke. Officianten lyste till sist frid öfver stoftet och nedkallade välsignelsen, hvarpå jordfästningsceremonien afslutades med ps. 452:2. Musikkåren blåste därefter från öfre läktaren ”Kyrie eleison” och ”Integer vitä”. Under tonerna af Chopins sorgmarsch, som utfördes å orgeln, utbars så kistan till den utanför väntande likvagnen. Utanför kyrkan paraderade hederskompaniet. Från kyrkan fördes stoftet, åtföljdt af dess närmaste anhöriga, till Västerhejde för att jordas i familjegrafven å därvarande kyrkogård. Vid grafven bildade ett hederskompani under löjtnant Ouchterlonys befäl häck, och då den gamle krigsbussens stoft i den stilla vinterdagens tysta frid öfverlämnades åt jordens sköte, hälsades det med salut i form af tvänne smattrande gevärssalfvor. Bland de många praktfulla kransarna märktes en större dyrbar sådan med guldfransade blå och gula band från Kungl. Gotlands infanteriregementes officerskår.

 

 

 

Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby

Gotlands Allehanda 12/1 1915

Poststyrelsen medgifver inrättande af dagturer. Kort efter det att vi igår å vår telegramafdelning omtalat, att en mina exploderat vid Hufvudskär, meddelade befälhafvaren å ångf. ”Kyros”, som måndag e. m. anlände till Fårösund, att han samma dag vid pass kl. 10 f. m. observerat en mina drifvande 20 minuter S S O om Landsort. Då denna mina alltså anträffats i själfva farvattnet mellan Landsort och Visby och det blef än mera uppenbart än förut, att våra postbåtar skulle vara utsatta för öfverhängande fara, om de fortsatte med att gå på natten, telegraferade Konungens Befallningshafvande ytterligare till Generalpoststyrelsen med energiska föreställningar emot vidare natturer. Sent på aftonen ingick poststyrelsens svar. hvarigenom styrelsen medgaf, att de nuvarande 7 nattturerna till och från Visby finge utbytas emot 5 sådana dagturer. I anledning häraf har landshöfdingen i samråd med ångbåtsbolaget föreslagit Poststyrelsen att turerna tills vidare blifva så ordnade: ”Hansas” turer härifrån söndag och onsdag stå i förbindelse med tåg, som afgår ifrån Nynäshamn kl. 2.40 e. m. med ankomst till Stockholm 4.22 e. m. ”Polhems” turer stå i samband med tåg ifrån Nynäshamn kl. 8.15 e. m. med ankomst till Stockholm 10.04 e. m. Båtarna ifrån Nynäshamn stå endast i förbindelse med det vanliga tåget ifrån Stockholm 9.22 e. m. men passagerare, som ämna sig hit med ”Polhem”, disponera sina platser ombord redan föregående kväll. Måndag och fredag kvällar lämpar det sig bäst att gå med ”Hansa” direkt ifrån Stockholm 11.30 e. m. Äfven här i Visby disponerar den resande sin plats under kvällen. Posten kommer att vid normala förhållanden anlända hit mellan 2 och 3 på middagarna, före afgången, dock inträder en förbättring häri efter handen som dagbräckningen inträder tidigare. I senare hälften af februari torde båtarna sålunda kunna beräknas hitkomma minst 1 timme tidigare, liksom ”Polhem” afgång härifrån då kan sättas så pass tidigt, att äfven den kommer i förbindelse med tåget ifrån Nynäshamn 2,40 e. m. Under den återstående delen af denna vecka, då öfvergången till dagresor sker, blifva turerna något annorlunda, hvarom vi hänvisa till annons i dagens nummer. Utom de nordostifrån kommande minorna hota äfven sådana söderifrån. Så lära olika Sveabolagets ångare hafva observerat en mina utanför södra Öland och en strax sydost om Ölands norra udde. Den så hastigt skärpta minfaran visar, att landshöfding Roos åtgärd att med Generalpoststyrelsen upptaga den af denna förut på ångbåtsbolagets framställning afvisade frågan om dagturer var särdeles välbetänkt och den kraft hvarmed landshöfdingen bedrifvit saken synnerligen väl motiverad. Utom de telegrafiska hänvändelserna har K. B. under gårdagen aflåtit en skrifvelse till Poststyrelsen, i hvilken frågans olika synpunkter uttömmande behandlas. Vid de oroande underrättelsernas ingång i går e. m. vidtog ångbåtsbolagets verkställande direktör genast åtgärder för att inhibera de tilllämnade resorna mellan Visby och Landsort i natt, så att ”Hansa” och ”Polhem” kvarlågo här till kl. 6 i morse och ”Gotland” i Nynäshamn till 6.30 f. m. I följd däraf erhålla vi ingen fastlandspost förrän i e. m. ”Polhem” tur ifrån Nynäshamn och ”Gotlands” härifrån äro uppskjutna till i morgon bittida.

 

 

 

Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara

Gotlands Allehanda 19/1 1915

Den af k. m:t i september 1914 anbefalda utredningen, huruvida Fårösunds kustposition lämpligen skulle kunna ersättas af andra försvarsanstalter, har ännu icke medhunnits, men sjöministern hoppas, att den skall bli färdig i sådan tid, att framställning i frågan skall kunna göras vid innevarande riksdag.

 

 

 

Ättling af gamla Gotland död som engelsk öfverstelöjtnant

Gotlands Allehanda 21/1 1915

Efter långvarig sjukdom, ådragen genom olycksfall under tjänsteutöfning, afled i Shoeburyness vid Themsens mynning den 28 sistlidne december öfverstelöjtnanten vid engelska ingenjörskåren Ernest Haig, 48 år gammal. Den aflidne var äldste son till vår landsman etsaren Axel H. Hägg och dennes maka, född Street. Han var en mycket dugande och populär officer, hvars bortgång omtalas med beklagande af ett flertal engelska tidningar, bland andra Times. Vid krigets utbrott kommenderades Haig från sin station i Shoeburyness till Harwich på ostkusten af England för att ordna försvarsanstalterna därstädes. Under arbetet härmed råkade han ut för det olycksfall som härofvan omtalas. Han återvände nu till Shoeburyness och var sedan ständigt bunden vid sjuksängen, tills döden-befriaren kom och gjorde slut på lidandet. Han bar plågorna som en man, och det enda som smärtade honom var att han genom sjukdomen blef oförmögen att gå ut i kriget och erbjuda fosterlandet sina tjänster och sitt lif i striden på slagfältet.

Ernest Haig, som under gosseåren ett par gånger var sina föräldrar följaktig på besök till Gotland, erhöll efter fullbordad sin första fullmakt som löjtnant vid ingeniörskåren 1890 och befordrades efter hvartannat till kapten och major och slutligen (i juni 1914) till öfverstelöjtnant. Han har tjänstgjort 5 år i Indien och hade förvärfvat stort anseende särskilt som undervattensbyggare. Huru aktad och afhållen han var af såväl öfverordnade som kamrater och underlydande därom vittnade bäst den högtidlighet hvarmed hans likbegängelse firades 31 dec. mängden af de på båren nedlagda minneskransarna och de militära hedersbetygelser som ägnades den bortgångne vid hans sista hvilorum. En hedersvakt på 300 man ur Ingenjörkåren förutom ett batteri af det i Harwich förlagda artilleriet följde liket till grafven, där ingenjörerna afslutade högtidligheten med att affyra tre salfvor, medan nio trumpetare blåste signalen ”The Last Call”.

Utom af hårdt pröfvade föräldrar sörjes den bortgångne närmast af maka, född Blake, och två ogifta döttrar.

 

 

 

Den sista färden

Gotlands Allehanda 22/1 1915

Enligt hvad numera blifvit bestämdt, kommer stoftet af framlidne kaptenen vid Gotlands artillerikår Knut Arnelius att jordfästas i Vasakyrkans krypta i Stockholm om lördag, hvarefter liket skall hitföras.

 

 

 

Militärbefälhafvaren

Gotlands Allehanda 22/1 1915

Militärbefälhafvaren, generalmajor E. W. Bergström, inspekterar i dag Fårösunds kustposition. Han åtföljes därvid af stabschefen kapten Filip Wijkström och adjutanten löjtnant B. Lindwall.

 

 

 

Fårösunds framtid

Gotlands Allehanda 23/1 1915

Från enskildt håll här på Gotland har till styrelsens för föreningen Gotlands fasta försvar förfogande stälts ett belopp af 2,000 kronor, att användas till främjande i positiv riktning af frågan om bibehållandet och utvecklandet af försvarsanstalterna vid Fårösund.

 

 

 

Våldtäktsförsök

Gotlands Allehanda 23/1 1915

För våldtäktsförsök häktade musikvolontären Edvin Oskar Vilhelm Olsson från Visby dömdes i dag för sitt brott, hvilket ansågs vara begånget under förmildrande omständigheter, till tre månaders fängelse, med afräkning af 15 dagar för den tid under hvilken O. suttit häktad.

 

 

 

Fältkrigsrätt

Gotlands Allehanda 29/1 1915

Fältkrigsrätt, bestående af major Bäckström, kaptenerna Beselin och Eek, löjtnant Andreasson och auditör Wiman, har i dag sammanträdt å artilleriet för att ransaka och döma i en del af oss förut omnämda mål rörande förseelser under militär tjänstgöring. Först ransakades korpralen Erik Torsten Napoleon Edvardsson, tilltalad för olofligt undanhållande från sin militärtjänstgöring å Fårösund. Som förmildrande omständighet framhöll Edvardsson, att hans hustru och barn voro sjuka och att han ansett sig ej kunna lämna dem, då, hans permissionstid utgick. Edvardsson har förut flera gånger varit straffad för olofligt undanhållande från militär tjänstgöring. Målet öfverlämnades. Därefter ropades målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbeck och värnpliktige lotslärlingen E. J. Pettersson, hvilka enligt anmälan från stationskrigsrätten i Stockholm stälts till ansvar för försummelse i tjänsten. Dahlbecks försummelse skulle ha bestått däri, att han icke vidtaget åtgärder gent emot de försummelser, hvartill Pettersson gjort sig skyldig. Ransakningen med Dahlbeck och Pettersson hölls emellertid inför lykta dörrar, hvadan vi icke äro i tillfälle att i dag därom meddela något närmare.

 

 

 

Rättegång

Gotlands Allehanda 30/1 1915

Till två månaders fängelse dömdes i går af fältkrigsrätt korpralen Erik Edvardsson, som olofligt undanhållt sig från krigstjänstgöring å Fårösund.

En månads fängelse ådomdes värnpliktige Ivar Vilhelm Eklund för det han underlåtit att i behörig tid inställa sig till krigstjänstgöring.

Slutligen voro värnpliktige signalisterna Johan Sigfrid Johansson och Hans Rikard Vretblad stälda till ansvar för fylleri, Vretlund förklarades häktad och målet mot Johansson uppsköts till 5 febr.

 

 

 

Värnpliktslagen

Gotlands Allehanda 1/2 1915

För i värnpliktslagen § 18:1 angifvet undantag skall chefen för Fårösunds kustposition kapten E. G. J. Ekström närvara vid årets inskrifningsförrättningar inom Gotlands inskrifningsområde.

 

 

 

Visborgs fältridtklubb

Gotlands Allehanda 1/2 1915

Visborgs fältridtklubb hade lördags eftermiddag sitt årsmöte. Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet. Klubbens räkenskaper balansera på kr. 1,279:33. Styrelsens allmänna plan för öfningar och täflingar under innevarande år godkändes.Till styrelseledamöter återvaldes major E. Nordenskjöld och dir. Otto Hanson samt nyvaldes löjtn. N. E. Velander. Till revisorer atsågos löjtnanterna G. Silvén och H. Kylberg med reg.-intendenten kapten S. Rydman och löjtnant H. Andreasson som suppleanter.Till sist godkändes väckt förslag till ändring af stadgarna.

 

 

 

Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland

Gotlands Allehanda 3/2 1915

En mina drifver i land vid Kneippbyn. Vid 3-tiden igår eftermiddag upptäckte löjtnant Borell, då han med reservbefälskursen efter slutad öfning var på hemväg till Visborgs slätt, att en mina drifvit i land vid Kneippbyn. Vid närmare efterseende befans det, att minan till en del gräft ned sig i den lösa sanden på stranden. Genom löjtnant Borells försorg blef den farliga pjäsen emellertid förankrad på platsen, och i middags blef den i närvaro af officerare oskadliggjord af löjtnant Beckman från Fårösunds kustposition. Minan, som oskadliggjordes på så sätt, att den söndertogs och befriades från den inneliggande sprängladdningen, infördes till Visby och ligger nu till allmänhetens beskådande utlagd på trappan till militärbefälets expedition.Det är en rysk mina.

 

 

 

Visby hamn skall skyddas mot minor

Gotlands Allehanda 3/2 1915

Med anledning av en öfverhängande minfaran, som, efter hvad det nu visat sig, äfven hotar vår öppna hamn, har hamndirektionen dag beslutit att anordna bevakning öfver hamninloppen. För detta ändamål kommer å platsen strax söder om vattenkurinrättningen att uppföras en kiosk försedd med eIektrisk strålkastare och telefonledning, så att vakten i de se af behof genast kan komma i förbindelse med bevakningschefen, lotslöjtnant Kullander, som åtagit sig att leda arbetet med infångandet af upptäckta minor. Vidare skall i hamninloppet anbringas en nätanordning afsedd att möjliggöra utestängandet af drifminor.

 

 

 

Sjukvården vid Gotlands trupper

Gotlands Allehanda 4/2 1915

Som chefläkare vid sjukvårdstruppen efter d:r Björklund, som från och med morgondagen frånträder befälet öfver denna tropp för att afgå till tjänstgöring vid Vendes artilleriregemente i Kristianstad, placeras doktor M. Simon. - Till chefen för infanteriregemente förfogande ställes från och med 5 dennes fältläkarestipendiaten Wersén. - Till tjänstgöring vid sjukhuset i Tingstäde har placerats värnpliktige med kandidaten E. W. Rosenström, som konstituerats med löjtnants tjänsteställning.

 

 

 

Skarpskjutning med kanoner

Gotlands Allehanda 4/2 1915

Skarpskjutning med kanoner kommer att äga rum å Tofta skjutfält onsdagen den 10 och torsdagan 11 dennes, då man naturligtvis bör avhålla sig från att beträda, områdat i fråga.

 

 

 

Den ryska minan vid Kneippbyn

Gotlands Allehanda 6/2 1915

 

 

Där minan fans

             

Minan desarmerad

 

 

 

Hemse och Roma rullföringsområden

Gotlands Allehanda 6/2 1915

Hemse och Roma rullföringsområden inspekteras i dag af militärbefälhafvaren, som därvid åtföljes af sin stabschef och stabsadjutant.

 

 

 

Inskrivning av värnpliktiga, tillhörande Gotlands inskrivningsområde

Gotlands Allehanda 6/2 1915

Jämlikt värnpliktslagen den 17 september 1914 och kungl. förordningen angående inskrivning och redovisning av värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. den 31 december 1914, kommer innevarande år inskrivning av de till Gotlands län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att innevarande år undergå inskrivning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen

Visby rullföringsområde n:r 75: Måndagen den 22 februari kl. 11 f. m. å järnvägshotellet i Klintehamn (änkan Amanda Weiss) med inskrivningsskyldiga från Eskelhems, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarns, Klinte, Fröjels, Eksta och Sproge socknar; Tisdagen den 23 februari och onsdagen den 24 februari å rådhuset i Visby (stadsfullmäktiges lokaler), bägge dagarna med början kl. 10 f. m., första dagen med inskrivningsskyldiga från Visby stad och andra dagen med inskrivningsskyldiga från Visby socken samt Vesterhejde, Träkumla och Stenkumla socknar.

 

Tingstäde rullföringsområde n:r 77: Torsdagen den 25 februari kl. 11 f. m. i kasernbyggnaden å Fårösund med inskrivningsskyldiga från Lärbro, Hellvi, Hangvars, Halls, Bute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar; Fredagen den 26 februari kl. 10,45 f. m. i gamla folkskolan vid Tingstäde kyrka med inskrivningsskyldiga från Tingstäde, Stenkyrka, Othems, Boge, Endre, Hejdeby, Bro, Vestkinde, Martebo, Lummelunda, Fole, Lokrume, Hejnums och Bäls socknar; Lördagen den 27 februari kl. 10,45 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

 

Roma rullföringsområde n:r 76: Måndagen den 1 mars kl. 11 f. m. hos änkan Olivia Edmark i Ljungby, Ala socken, med inskrivningsskyldiga från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarns, Gammelgarns och Ardre socknar; Tisdagen den 2 mars kl. 10 f. m. å gästgivaregården i Roma med inskrivningsskyldiga från Follingbo, Akebäcks, Roma, Björke, Dalhems, Ganthems, Halla, Sjonhems, Viklau, Barlingbo, Ekeby, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Gothems, Norrlands, Valls, Hogräns, Atlingbo, Hejde och Väte socknar; Onsdagen den 3 mars kl. 10 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

 

Hemse rullföringsområde n:r 78: Torsdagen den 4 mars kl. 12 f. m. å hotell Karlshäll i Burgsvik med inkrivningsskyldiga från Hablingbo, Silte, Havdhems, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar; Fredagen den 5 mars kl. 11 1. m. i Hemse hotell med inskrivningsskyldiga från Garda, Etelhems, Alskogs, Lye, Fardhems, Linde, Lojsta, Levide, Gerums, Alva, Hemse, Rone, Eke, Burs, Stånga, Närs och Lau socknar; Lördagen den 6 mars kl. 11 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

 

Till dessa inskrivningsförrättningar varda härigenom kallade de värnpliktiga, som under innevarande år fylla 20 år och ej förut undergått inskrivning, samt de äldre värnpliktiga, vilka vid föregående inskrivningsförrättning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke, oaktat sin frånvaro, blivit inskrivna eller från värnpliktens fullgörande frikallade, eller vilka erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivningsskyldiga; dock gäller denna kallelse icke å sjömanshus inskrivna, vilka komma att inkallas genom särskild kungörelse, och ej heller dem, som innehava fast anställning på stat vid krigsmakten, eller är officer eller underofficer i reserven.

Det åligger de till inskrivningen sålunda kallade värnpliktiga att personligen infinna sig å ovan bestämda tider för att av vederbörande läkare besiktigas till utrönande av deras duglighet till krigstjänst, sedan de för sådant ändamål blivit ordnade, för landet sockenvis genom vederbörande länsmans och för staden genom stadsfiskalens försorg; dock må även utan personlig inställelse inskrivas värnpliktig, vilken, på sätt närmare angives i 29 § inskrivningsförordningen, styrker, att han är till krigstjänst duglig och antingen för uteblivande vid inskrivningsförrättning visar laga förfall eller ock innehar anställning utomlands eller därstädes uppehåller sig för idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke.

Jämlikt stadgandet 1 16 § i ovan åberopade kungl. förordning varder till kännedom och efterrättelse vid ifrågavarande förrättningar meddelat:

1:o) att värnpliktig skall inställa sig vid inskrivningsförrättning för den ort, där han är kyrkobokförd; dock må värnpliktig, som vistas å annan ort, undergå inskrivning å vistelseorten, i vilket fall det åligger honom att utan kallelse anmäla sig hos vederbörande inskrivningsnämnd och därvid avlämna prästbetyg;

2:o) att värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflytta från riket, men fortfarande vistas inom landet, är skyldig att inställa sig till inskrivnings undergående;

3:o) att såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om man sitter i häkte;

4:o) att enligt § 41 värnpliktslagen sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, vara styrkt med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa; dock är det värnpliktig, vilken icke kan anskaffa läkarbetytt, tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradanämndea;

5:o) att värnpliktig, som från inskrivningsförrättningen förfallolöst utebliver, skall böta första året 10 kronor och varje år han ånyo därmed beträdes, 40 kronor; varförutom han i varje fall är underkastad äventyr att varda till inskrivnings undergående hämtad på egen bekostnad; kommande, där i följd av den värnpliktiges uteblivande utan laga förfall inskrivning skett ett senare år, tjänstetiden att räknas från början av inskrivningsåret;

6:o) att värnpliktig, som inställt sig vid inskrivningsförrättning för annan ort, än där han är kyrkobokförd, men därvid försummat avlämna prästbetyg samt till följd därav icke kunnat emottagas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrättning;

7:o) att värnpliktig, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till förrättningen medföra alla honom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kunna riktigt fastställas;

8:o) att, därest värnpliktig önskar uppskov med inskrivning eller tjänstgöring, framställning därom skall göras vid inskrivningsförrättningen; och gälla i fråga om de förhållanden, som kunna föranleda till sådant uppskov, samt om sättet för styrkande av desamma följande stadganden:A) i värnpliktslagen:§ 16 mom. 1. Uppskov med inskrivning till nästföljande års inskrivningsförrättning meddelas värnpliktig, som av en eller annan möjligen övergående anledning, såsom tillfällig sjukdom, försenad eller otillräcklig kroppsutveckling eller dylikt vid inskrivningsförrättningen befinnes vara till tjänstgöring oförmögen eller olämplig eller genom de med tjänstgöringen förenade ansträngningarna utsättas för men eller fara. Sådant uppskov kan ock medgivas ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eller övergiven hustru eller ogift kvinna, ende arbetsföre fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfader eller till fostermoder, ävensom ende arbetsföre brodern till ett eller flera minderåriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt uppehälle väsentligen beroende. Har sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig, som nyss nämnts, av samme värnpliktig erhållit försörjning alltifrån början av kalenderåret närmast före inskrivningsförrättningen eller, där behovet av försörjning uppstått först vid senare tidpunkt, alltifrån behovets uppkomst, kan även i det fall, att den värnpliktige icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, dottersonen, fostersonen eller brodern, uppskov med inskrivningen medgivas honom, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nödigt försörjningsbidrag. § 17 mom. 1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven första tjänstgöring kan vid inskrivningen medgivas: c) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egendom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industriell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt d) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter. 3. Uppskov till nästföljande år med föreskriven repetitionsövning eller reservtruppövning må beviljas i den ordning, Konungen bestämmer. B) i inskrivningsförordningen: § 28 mom. 1. Anledning till uppskov med inskrivning, jämlikt §16 värnpliktslagen, skall styrkas:i de fall, som i mom. 1 samma § omförmälas, av den, som har laga förfall för uteblivande från inskrivning med intyg av legitimerad läkare eller, om hans sjukdum är tillfällig och läkarintyg ej kan anskaffas, av annan person, som i § 44 värnpliktslagen sägs; och i de fall, som i § 16 mom. 2. värnpliktslagen omförmälas, med intyg av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande i Stockholm fattigvårdsinspektören, i Göteborgs fattigvårdsdårektören och i annan stad fattigvårdsstyrelsens ordförande. 2. Anledning till uppskov med första tjänstgöring, jämlikt §17 mom. 1 c) och d) i värnpliktslagen, skall styrkas med intyg av präst i församlingen jämte annan trovärdig person; dock att, därest anledning till uppskovet är, att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs, eller av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen, densamma skall styrkas, i förra fallet av rektor eller föreståndare vid den läroanstalt, där studierna idkas, och i senare fallet i den ordning, som här ovan i mom. 1 sista stycket är sagt. 3. Uppskov med repetitionsövning eller reservtruppövning kan meddelas under de i § 17 mom. 1. c) och d) värnpliktslagen angivna omständigheter, vilka skola styrkas på sätt i mom. 2 här ovan stadgas. Rörande ordningen för beviljandet av sådant uppskov stadgas i § 95 mom. 2 inskrivningsförordningen: 4. Sökes hos inskrivningsnämnd förnyat uppskov med samma tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken den värnpliktige tidigare hemförlovats, skall angivas, av vilken anledning uppskovet eller hemförlovningen tidigare medgivits. § 95 mom. 2. Därest värnpliktig av anledning, som finnes omnämnd i § 17 mom. 1 värnpliktslagen, önskar uppskov till nästföljande år med förestående repetitionsövning eller reservtruppövning och, innan han inträtt i tjänstgöring, till vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare gör skriftlig ansökan därom åtföljd av intyg, som i § 28 mom. 2 och 4 samt § 51 e denna förordning sägs, må det sökta uppskovet av nämnda befälhavare beviljas; dock att uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, med nedan nämnda undantag, icke må av inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare beviljas den, som tidigare erhållit uppskov med eller hemförlovats från ifrågavarande övning. Fortfar förfallet eller har nytt förfall yppats och den vårnpliktige på grund därav önskar förnyat uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, eller, där han tidigare från den övning hemförlovats, uppskov med densamma eller med den del därav, som icke är fullgjord, åligger det honom att därom göra framställning hos vederbörande inskrivningsnämnd, som må bevilja det sökta uppskovet, därest förfallet är av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen. Har det nya förfallet yppats så sent, att framställningen ieke kunnat göras hos inskrivningsnämnden, må densamma i ovan stadgad ordning göras hos vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare, som må bevilja uppskovet, därest det är av sistnämnda beskaffenhet.

10:o) att, jämligt § 2 mom., 1 inskrivningsförordningen, med den, som avlagt studentexamen, likställes i värnpliktshänseendea den, som avlagt avgångsexamen från gymnasiets tredje ring vid allmänt läroverk; b) den, som utan att hava, avlagt studentexamen erhållit inträde som ordinarie elev vid läroanstalt, där enligt gällande föreskrifter sådan examen fordras för inträdes vinnande; c) den, som antingen tillhört högsta klass eller ring i enskild läroanstalt med rätt att anställa studentexamen men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda klass eller ring; d) den, som vunnit inträde i Chalmers tekniska institut, högre avdelningen; e) den, som avlagt godkänd avgångsexamen från någon av följande läroanstalter: teknisk elementarskola; folkskoleseminarium; lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp; skogsinstitutet, lägre kursen; handelsgymnasium, ettåriga kursen, eller, för såvitt godkänd realskoleexamen avlagts tvååriga kursen; samt f) den, som antingen vid någon under e) avsedd läroanstalt tillhört högsta årsavdelningen, där avgångsexamen avlägges, men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda avdelning;

11:o) att värnpliktig, som icke kan hänföras till i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen avsedda ynglingar, men dock önska undergå utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, skall därom göra anmälan vid inskrivningsförrättningen och därvid angående sin lämplighet styrka dela medelst intyg av rektor eller lärare vid allmänt läroverk eller rektor eller föreståndare för annan i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen nämnd läroanstalt, att han äger ett kunskapsmått, som icke i väsentlig mån understiger fordringarna hos de i sistnämnda § och mom. omförmälda ynglingar, dela ock medelst intyg av gymnastiklärare eller ledare av militära övningar vid allmänt läroverk, teknisk elementarskola eller folkskoleseminarium, att han besitter förutsättning för utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, eller af chef för praktiskt företag, att han har praktisk läggning samt visat god förmåga att själfvständigt ordna och leda ett arbete;

12:o) att yngling, som avlagt studentexamen eller som kan hänföras till de i mom. 10:o) och 11:o) här ovan omförmälda, må redan det år, då han fyller aderton eller nitton år anmäla sig till inskrivning; för bifall härtill fordras, att han är vapenför; dock att yngling, som avlagt studentexamen eller som avses i mom. 10:o) här ovan och är till krigstjänst duglig men befinnes vara ioke vapenför, jämväl må inskrivas, om han med visshet kan förutses icke bliva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern;

13:o) att i övrigt yngling må redan det år, då han fyller nitton år, anmäla sig till att inskrivas för utbildning till underbefäl eller fackman vid fotfolket, trängen eller intendenturtrupperna eller att för utbildning vid Norrbottens regemente uttagas från annat regementes inskrivningsområde.

14:o) att yngling, som anmäler sig till inskrivning före det år, värnplikten för honom inträder, icke må inskrivas, så framt han icke, jämte företeende av prästbetyg, visar sig hava erhållit laga målsmans ävensom, därest han är i annans tjänst, dennes tillstånd därtill.

15:o) att värnpliktig, som vid tidpunkten för inskrivningen idkar eller vill göra sannolikt, att han kommer att idka studier vid medicinsk fakultet vid universitet, Karolinska medikokirurgiska institutet, tandläkarinstitutet, veterinärhögskolan, tekniska högskolan i dess fackskola för skeppsbyggeri, maskinbyggnad och mekanisk teknologi eller elektroteknik eller vid Chalmers tekniska institut, högre avdelningen, i dess fackskola för skeppsbyggeri, mekanik eller elektroteknik eller vid handelshögskolan samt värnpliktig, som vid inskrivningen är elev å apotek eller vid farmaceutiska institutet utbildar sig till apotekare eller gör sannolikt, att han kommer att såsom elev å apotek påbörja sådan utbildning, skall därom vid inskrivningsförrättningen avgiva skriftlig förklaring, vilken för den, som icke uppnått myndig ålder, skall bekräftas av målsman; samt

16:o) att värnpliktig, som efter under året avlagd studentexamen ärnar utbilda sig till officer vid hären och, jämlikt § 6 mom. 2 värnpliktslagen, må kunna inskrivas, bör inställa sig vid inskrivning och därvid förete av vederbörande truppavdelningschef utfärdat intyg om, att han efter avlagd studentexamen kommer att antagas till officersaspirant;

Här förutom har Honungens befallningahavande ansett sig böra giva vederbörande tillkänna: att värnpliktig, som med inskrivningsnämndens beslut ej åtnöjes, äger att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen avfattade och åtföljda av för klaganden utfärdad inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd, samt ställda till inskrivningsrevisionen för Gotlands inskrivningsområde, böra inom fjorton dagar efter beslutets meddelande till Konungens befallningshavande ingivas eller, med iakttagande av behörig tid, med posten insändas, i vilket senare fall det dock åligger den klagande att behörigen styrka, att han egenhändigt undertecknat besvärsskriften eller att denna på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt; samt att i inskrivningsrevisionens beslut ändring icke få sökas.Det åligger kronolänsmännen och polisbetjäningen i Visby att vid omförmälda förrättningar vara tillstädes för att upprätthålla ordningen bland de värnpliktiga och vid såväl läkarbesiktningen som själva inskrivningen ordna de värnpliktiga församlingsvis samt dem i mån av förrättningens fortgång upprop å.Visby i landskansliet den 27 jannari 1915.Gustaf W. Roos E. Håkanson Rabe.

 

 

 

Vid fältkrigsrätten

Gotlands Allehanda 6/2 1915

Vid fältkrigsrättens fortsatta förhandlingar i går eftermiddag i och för verkställande af utredning angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande artilleriets stab, äfvensom rörande en skadad sjukskrifven häst vid artillerikårens depå uppsköts målet rörande de första två hästarna till 19 februari. Till gårdagens ransakning hade genom något förbiseende de skyldige icke blifvit instämda, hvadan någon utredning i saken gifvetvis inte heller kunde ifrågakomma. Rörande den skadade sjukskrifna hästen vid artillerikårens depå i Tingstäde ansåg krigsrätten att ersättskyldighet icke kunde ådömas någon af de till förhöret inkallade, utan kronan skall vidkännas denna skyldighet.

 

 

 

Fälttjänstöfningar

Gotlands Allehanda 6/2 1915

Fälttjänstöfningar i förening med vinterbivackering skola utföras af Gotlands trupper under militärbefälhafvarens ledning 12 och 13 dennes. Öfningarna komma att utföras på tvänne kårer, A och B; chef för B-kåren blir öfverstelöjtnant Améen och d:o för A-kåren major Gyllencreutz.Af infanteriregementets båda bataljoner å Visborgs slätt  -  beväringsrekryterna undantagna  -  formeras en bataljon så stark som möjligt. Landstormsbefälskursen och landstormen i Slite skola deltaga i öfningarna; öfrig landstorm däremot icke. Som chef för stridsdomarna skall major Nordenskjöld tjänstgöra.

 

 

 

Den fallne landstormsmannens sista färd

Gotlands Allehanda 11/2 1915

Landtbrukare Emil Levedahls, den så oförmodadt hädangångne skyttevännens, jordfästning förrättas i Ekeby kyrka nästa söndag kl. ½ 10 f. m. I anledning däraf uppmanar Gotlands skytteförbunds verkställande utskott skyttarna på ön att i så stor utsträckning, som är möjlig, nämda dag samlas för att följa den aflidne kamraten till hans sista färd. Då den aflidnes stoft tidigt om söndag förmiddag föres från militärsjukhuset på Visborgs slätt, komma samtliga kamrater vid den här förlagda landstormsbefälskursen att paraderna jämte regementets musikkår. Då kistan därefter på släde skall forslas (förbi staden) till Ekeby, medfölja ditut, förutom regementsmusiken och skyttekamrater (med Gotlands skytteförbunds fanan), landstormsbefälskursens chef, kapten Carl Schoug, samt sex landstormsmän, de senare för att bära sin aflidne kamrat till grafven.

 

 

 

Kustartilleriets indelning

Gotlands Allehanda 11/2 1915

K. m:t har förordnat, att kustartilleriets personal skall från och med 1 januari 1915 fördelas på två regementen och en kår, nämligen Vaxholms kustartilleriregemente, förlagdt till Vaxholms fästning, med detachementet i Fårösunds fästning under benämning Fårösunds kustartilleridetachement. Karlskrona kustartilleriregemente, förlagdt till Karlskrona fästning, samt Älfsborgs kustartillerikår, förlagd till Älfsborgs fästning.

 

 

 

Upphandling af Proviantartiklar

Gotlands Allehanda 11/2 1915

Militärbefälhafvaren på Gottland infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å leverans: dels på en gång fritt banvagn Tingstäde eller vid förplägnadsmagasinet därstädes af: 3,500 kilogram rostadt och malet kaffe, 4,000 kilogram margarin, 4,000 kilogram halffet ost, 1,000 kilogram torrsaltad kabeljo och 1,000 kilogram makaroni, allt före 1 instundande mars månad, dels i mån af behof under tiden mars-juni månader åt vid kasernetablissementen i Visby och på Visborgs slätt förlagda trupper: af färskt nötkött, salt nötkött, salt fläsk, fläskkorf, stångkorf, köttkorf, halffet ost, margarin, kabeljo, russin, sviskon, hafregryn och makaroni, samt dessutom potatis för tiden maj-juli månader. Till kännedom och efterrättelse meddelas: att anbud, ställdt till Militärbefälhafvaren på Gottland, Visby, och å omslaget försedt med påskrift om anbudets föremål, skall vara inkommet till Militärbefälhafvarens expedition senast före kl. 12 på dagen lördagen den 20 innevarande månad, att artiklarna skola vara af den beskaffenhet som sägs i Kungl. Medicinalstyrelsens kungörelse den 2 november 1911 (Svensk författningssamling N:r 67, bihang), att därest i en handling göres anbud å mer än en artikel och förbehåll ej gjorts att detsamma endast odeladt gäller, Militärbefälhafvaren äger antaga anbud helt eller deladt, att i anbudet skall angifvas den säkerhet som ställes för leveransens fullgörande (i händelse af borgen borgensmännens namn och adress), att för anbudens pröfning förbehåller tiden t. o. m. den 22 februari, att erforderliga upplysningar jämte uppgift å erforderliga mängder af ofvanstående i mån af behof erforderliga artiklar lämnas af regementsintendenterna Kaptenerna B. Mattson å Visborgs slätt och S. Rydman, kasernetablissementet i Visby, samt att i öfrigt hänvisas till Kungl. förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende den 17 november 1895 (Sv. F. S. n:r 96) samt till, Allmänt tillkännagifvande, i Tidning för leveranser till staten m. m. Visby den 8 februari 1915. Militärbefälhafvaren.

 

 

 

Fårösunds Landstormsförening

Gotlands Allehanda 13/2 1915

Fårösunds Landstormsförening kallas till ordinarie föreningsmöte hos landtbrukaren M. Fardelin, Fardume i Rute, söndagen den 28 febr. 1915 kl. 4 e. hvarvid förekommer val af styrelse m. fl. i stadgarna föreskrifna ärenden. Utsända teckningslistor för medlemmar skola medföras till mötet eller dessförinnan insändas till sekreteraren.

 

 

 

En ståtlig svensk eskader

Gotlands Allehanda 15/2 1915

En ståtlig svensk eskader, bestående af en kryssare, fyra torpedjagare och tio torpedbåtar, hitväntan i eftermiddag mellan kl. 4-6 från Nynäshamn.

 

 

 

Det svenska eskaderbesöket

Gotlands Allehanda 16/2 1915

Det svenska eskaderbesöket härstädes blef kortvarigt. Eskadern utgjordes af jagarna Hugin, Munin, Magne och Mode, som hitlände inemot half 6-tiden på, eftermiddagen, och förtöjde i inre hamnen, samt kryssaren Claes Horn och 10 stycken torpedbåtar, som på grund af tjocka inlöpte först något senare och förtöjde i yttre hamnen. Under aftonens lopp hade blåjackorna landpermission stor utsträckning och öfverbefolkade snart stadshotellets lokaler och stadens öfriga trakteringsställen. Mellan kl. 6 och 7 i morse fortsatte eskadern söderut till Karlskrona.

 

 

 

Det var ingen mina

Gotlands Allehanda 17/2 1915

Sedan ett här för några dagar sedan gängse rykte, om att en rysk mina på lördagen ilandflutit vid Närs fyrplats vunnit spridning äfven utom ön och offentliggjorts i ett par hufvudstadstidningar, torde nu vara, skäl att meddela, att vid den närmare undersökning som föranleddes af den ingångna rapporten om det förmenta minfyndet konstaterades, att det ilandflutna föremålet icke alls var någon mina utan en vanlig boj.

 

 

 

Fältkrigsrätt

Gotlands Allehanda 18/2 1915

Fältkrigsrätt hålles i morgon förmiddag å artillerikårens kasärn för att verkställa utredning angående ersättningsskyldighet för en kronan tillhörig stupad häst. Som ledamöter i rätten ha förordnats major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptener Beselin och Eek och löjtnant Andreasson. Allmän åklagare blir serg. Hjelm.

 

 

 

Härmed infordras

Gotlands Allehanda 18/2 1915

Härmed infordras skriftliga förseglade anbud å leverans af hö för Gotlands trupper att levereras i mån af behof under nästkommande mars och april månader dels vid kasärnetablissementet i Visby och å Visborgs slätt och dels i Tingstäde, banfritt vid järnvägsstationen därstädes. Till kännedom meddelas: att anhud stäldt till Militärbefälhafvaren på Gotland och å omslaget försedt med påskrift "anbud å hö" skall vara afgifvet till Militärbefälets stabskvarter, adressVisby, sist före kl. 12 på dagen den 24 innevarande månad, att åtgången kan beräknas till omkring 4,000 kg. pr dag, och skall ungefär hälften däraf levereras i Tingstäde och hälften vid kasärnerna, att hoet skall vara af den beskaffenhet som säges i Intendentsdepartementets kungörelse den 31 augusti 1906 (S. F. S. n:r 96, bih.) och levereras i pressade balar, att två dagar förbehållas för anbudens pröfning, att nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. af den 17 november 1893 länder till efterrättelse äfvensom i "Tidning för leverans till staten m. m." infördt "allmänt tillkännagifvande", att erforderliga upplysningar i öfrigt lämnas af Stabsintendenten Söderberg, Visby. Visby den 16 februari 1915. Militärbefälhafvaren.

 

 

 

Åter ett dödsfall å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 19/2 1915

Å garnisonssjukhuset på Visborgs slätt afled i går beväringsmannen vid 7:de kompaniet Andersson. Dödsorsaken var lunginflammation. Andersson var bördig från Linköping.

 

 

 

Fältkrigsrätt

Gotlands Allehanda 19/2 1915

Fältkrigsrätt, bestående af major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptenerna Beselin och Eek och löjtnant Andreasson, har i dag sammanträdt å artilleriet för att verkställa utredning dels angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande infanteriregemetets stab, och dels angående ersättningsskyldighet för en kronan tillhörig störtad häst. Till förhöret i det första målet voro inkallade värnpliktige A. J. V. Jakobsson, H. P. Vestberg, N. O. N. Viman och L. J. K. Levander. Det var Jakobsson som vid olyckstillfället varit kusk. Hästarna hade som bekant skrämts till sken af en automobil, hvarvid de ryckt till så häftigt, att samtliga å vagnen varande personer fallit af. För utredning rörande det andra af de båda målen voro en furir och tre volontärer inkallade till förhör. Af den vid rätten förebragta utredningen framgick det, att i intetdera målen de till förhör inkallade bevisligen hade gjort sig skyldiga till något slarf eller någon försummelse, hvarigenom olyckorna inträffat. Efter enskild öfverläggning frikände också krigsrätten samtliga svarandena. Kronan får alltså i båda fallen vidkännas förlusten.

 

 

 

Den första landstormsbefälskursen på Gotland

Gotlands Allehanda 22/2 1915

Den första landstormsbefälskursen på Gotland, som pågått i sex veckor, afslutades i lördags förmiddag, kursdeltagarne aftackades af major Sahlin i dennes egenskap af t. f. regementschef och af kursensinspektor major Nordenskjöld. Omdelbart efter aftackningen, öfverlämnades af kursdeltagarne genom sammanskott hopbragta minnesgåfvor, bestående af prydlika pokaler med inskriptioner, till en hvar af kursens ledare och befäl, nämligen kapten C. Schong, löjtnant E. Lundström och underlöitnant E. Råberg samt serg. Edberg, serg. O. Johansson, furir Nyström, furir O. Wallin och korpral J. Karlsson. I lördags afton hade kursen inbjudit nämda ledare och befäl till en enkel afskedsfest med supé å stadshotellet. Vid kollationen, som präglades af en bästa stämning, utdelade major Nordenskjöld pris till de deltagare, som under kursens skjutöfningar uppnått de bästa träffresultaten. Dessutom förekommo tal för kursen och för fosterlandet m. m.

 

 

 

Förbruksföreningen Visborg

Gotlands Allehanda 22/2 1915

Förbruksföreningen Visborg hade i lördags eftermiddag sammanträde å Visborgs slätt. Ledare af förhandlingarna var kapten Th.. Stålhandske. Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter återvaldes i tur afgående fanjunkarne J. A. U. Böttiger och P. V. Eilertz. Äfvenså omvaldes styrelsesuppleanterna, kapten N. Kruuse och fanjunkare C. O. Pettersson. Till revisorer för 1915 utsågos fanjunkarne G. Dahlman och E. Weström Revisers-suppleanter blefvo sergeant Hjalmar Bodin och kapten G. Lindman. Till sist beslöts, att 8 % utdelning skulle äga rum.

 

 

 

Militärbegrafning

Gotlands Allehanda 23/2 1915

Militärbegrafning ägde rum härstädes i går eftermiddag, då stoftet af den förre torsdagen aflidne beväringsmannen på 7:de kompaniet af Gotlands infanteriregemente från Visborgs slätt till hamnen för att med dagens båt afföras till Linköping, å hvars kyrkogård det kommer att jordas. Processionen afgick från slättan kl. half 4 och föregicks af musikkåren, som blåste Chopins sorgmarsch. Framför likvagnen gick en honnörsvakt, och sist följde 7:de kompaniet med befäl och underbefäl. Då kistan, som var prydd med vackra kransar, fördes ombord å ångaren, bildade hedersvakten häck mellan likvagnen och landgången och musiken spelade en sorgmarsch.Mycket folk hade samlats å hamnen för att åse den högtidliga akten.

 

 

 

Inskrifning af värnpliktiga

Gotlands Allehanda 23/2 1915

Inskrifning af värnpliktiga, tillhörande Gotlands inskrifningsområde, har idag, jämlikt värnpliktslagen 17 september 1914 och kungl. förordningen angående inskrifning och redovisning af värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. 31 december 1914, ägt rum a rådhuset härstädes med inskrifningsskyldiga från Visby stad. Inskrifningsnämden hade följande sammansättning: major E. Nordenskjöld (ordf.) major Hj. Sillén (områdesbefälhafvare) vice auditören G. A. Broms såsom lagfaren ledamot samt redaktör L. E. Larson, Visby, och landstingsman A. Wallin, Klinte, de båda sistnämda utsedda af landstinget, Enligt särskildt förordnande närvar därjämte kommendanten i Fårösund kapten Erik Ekström, och biträdande läkare var doktor O. Brodin.

 

 

 

Såsom rymmare

Gotlands Allehanda 25/2 1915

Såsom rymmare efterlysas värnpliktige n:r 161 75/1912 Per Georg Pettersson och n:r 131 75/1911 Johan Herman Jonsson. Den förre. som är född 5 juni 1890 och skrifven i Visby, uppgaf sin adress under permissionstiden vara Gärdslösa; den senare är född 10 dec. 1887 och likaledes skrifven i Visby, Söderhem 27.

 

 

 

Militärbefälhafvaren på Gotland

Gotlands Allehanda 27/2 1915

Militärbefälhafvaren på Gotland infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å större eller mindre partier hafre, korn eller blandsäd att omkostnadsfritt levereras antingen vid järnvägsstationen i Tingstäde eller uti Kronans spannmålsmagasin därstädes. Till spekulanternas kännedom meddelas: att anbud, ställda till Militärbefälhafvaren på Gotland och försedda med påskrift om den vara anbudet afser, skola vara inlämnade till Militärbefälets expedition senast före kl. 12 på dagen den 9 instundande mars månad; att anbud skall åtföljas af prof på den erbjudna varan; att till leverans antaget parti skall vara aflämnadt senast före mars månads utgång; att ersättning för levererad vara utbetalas kontant så snart densamma vid mottagandet blifvit godkänd, samt att i Kungl. förordningen den 17 nov. 1893 meddelade föreskrifter angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. skola lända till efterrättelse. Öfriga upplysningar meddelas af Stabsintendenten vid Militärbefälet. Visby den 24 februari 1915. Militärbetälhafvaren.

 

 

 

Det vimlar af minor i farvattnen öster om Gotland

Gotlänningen 18/10 1915

I går morse exploderade en mina vid Fårösunds södra gatt och dessförinnan hade en mina exploderat vid Furillen och en annan vid Fårö.

Under de senaste dygnen ha därjämte tvenne minor uppfiskats och oskadliggjorts mellan Gammalgarn och Östergarn. Af dessa var den ena tysk och den andra rysk.

Den ostliga vinden står fortfarande, hvadan ett stopp i denna obehagliga trafik ännu väl icke är att motse.

På förmiddagen meddelas oss från Fårö, att en mina vid 12 tiden i dag exploderat på stranden nedanför prästgården, som ligger cirka 150 meter från stranden, så våldsamt, att prästgårdens alla fönsterrutor krossades och likaledes fönsterrutorna i det bredvid liggande sjukhuset. Stora stenar slungades högt upp på land och en massa metallbitar hvirflade i luften.

 

 

 

Reservofficersexamen

Gotlänningen 18/10 1915

Reservofficersexamen aflade i torsdags utom de af oss i lördags nämnda gotlänningarna äfven af kadetten Martin Klint.

 

 

 

Kustpositionen i Fårösund

Gotlänningen 18/10 1915

Värnpliktige medicine kandidaten nr 494 57/11 Eklund tillhörande Västmanlands regemente är af generalläkaren beordrad att fr. o. m. den 15 dennes tjänstgöra vid till Fårösund förlagda delar af Gotlands stridskrafter.

 

 

 

En förmodligen rysk undervattensbåt

Gotlänningen 18/10 1915

En förmodligen rysk undervattensbåt låg i förmiddags  40 minuter söder om Landsort och passerades af ”Gute” på omkring 500 meters afstånd. Den låg stilla och hade ingen flagg uppe, men kapten Tigerhielm trodde sig på grund af tillgängliga silhuett-teckningar af de olika flottornas undervattensbåtar kunna identifiera den som en rysk U-båt.

 

 

 

Till krigsdomare

Gotlänningen 23/10 1915

Till krigsdomare vid Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår har i dag utnämnts häradshöfding C. W. af Ekenstam.

 

 

 

”Thjelvar”

Gotlänningen 23/10 1915

”Thjelvar” passerade en mina kl. 11,15 i förmiddags mellan Landsort och Visby ungefär 30 distansminuter från Visby.

 

 

 

Militieombudsmannen

Gotlänningen 25/10 1915

Militieombudsmannen, häradshöfding A. R. Östergren, ankom i går hit på tjänsteresa. Han har i dag besökt stabskvarteret, besöker i morgon infanteriregementet och skall sedermera bege sig ut till landstormsförråden.

 

 

 

Åter i reserven

Gotlänningen 25/10 1915

Åter i reserven. K. m:t har tillåtit f. d. underlöjtnanten i Gotlands artillerikårs reserv Elias Arrhenius att inträda såsom underlöjtnant  i Svea artilleriregementes reserv.

 

 

 

Artillerikåren

Gotlänningen 25/10 1915

Artillerikåren. Kapten Karlberg har entledigats från att vara chef för andra batteriet och från förordnandet såsom kasernofficer. I stället äro placerade löjtnant Rosengren som chef för andra batteriet och kapten Eek såsom kasernofficer.

 

 

 

En tysk torpedjagare

Gotlänningen 25/10 1915

En tysk torpedjagare (Hochseetorpedoboot) ankom (25/10 1915) hit vid half nio-tiden i går kväll och ankrade på redden, hvarvid chefen hade förbindelse med land. Efter ett par timmar afgick den men återkom i förmiddags samt inlöpte och förtöjde i yttre hamnen kl. 11,45 f. m. Man uppger maskinskada (fel på kondensorn) som anledning till besöket.

Under det att jagaren inlöpte i hamnen gick en annan tysk jagare på cirka 6 à 7 minuters distans här utanför.

Enligt internationella regler har örlogsmannen rätt att ligga här i 24 timmar.

 

 

 

I främsta ledet bland våra regementen

Gotlänningen 25/10 1915

I främsta ledet bland våra regementen i afseende skjutskickligheten torde Gotlands infanteriregemente stå. Vid den stora prisutdelningen häromdagen utdelades ej mindre än 10 skyttemedaljer och 308 statens skyttemärken i silfver.

 

 

 

En tysk torpedjagare

Gotlänningen 27/10 1915

Den tyska torpedbåt, som inkom här i måndags, (25/10 1915) lämnade hamnen redan klockan half 3 e. m. och ångade söderut.

 

 

 

Infanteriregementet

Gotlänningen 27/10 1915

Infanteriregementet. K. m:t har medgifvit, att till underlättande af rekryteringen vid regementet det manskap, som från orter utom Gotland antagits eller kommer att antagas till fyllande af 1916 års stat vid regementet, må beredas fria resor å båt till Gotland’ efter första anvärfningen och dels därifrån efter erhållet afsked ur krigstjänsten.
− Den sedan månadens början gällande inskränkningen i permitteringen på grund af nervfeberepidemien har nu upphäfts.

 

 

 

Åter en mina, som exploderar vid våra kuster

Gotlänningen 27/10 1915

I morse vid femtiden väcktes befolkningen ute i Vestkinde af en häftig skräll, som kom fönstren att skallra och husen somligstädes att skaka på sina grundvalar. Ljudet hördes nere från stranden och det var tydligt att de varit en mina, som slagit mot land och exploderat. En stalldräng vid Skäggs, som varit på väg ut att fodra hästarna, iakttog samtidigt som han hörde den häftiga skrällen ett skarpt ljussken nere vid stranden mellan Lummelunds bruk och Brucebo.

 

 

 

Hvarje besättningsman på ång. Rumina

Gotlänningen 27/10 1915

Hvarje besättningsman på ång. Rumina var krigarisk försäkrad för 4,000 kr., och detta belopp kommer gifvetvis nu att utbetalas till de efterlefvande.

 

 

 

Från minfälten utanför ryska kusten

Gotlänningen 27/10 1915

Från minfälten utanför ryska kusten ha af allt att döma tvenne större med röda flaggor samt försedda med kättingar och vidhängande bojar, kommit, hvilka i dagarna drifvit i land nere i Rone. Det är tydligen icke blott minor utan äfven annan attiralj från minfälten, som letar sig väg till våra stränder.

 

 

 

Oberleutnant Arthur Metz

Gotlänningen 28/10 1915

Oberleutnant Arthur Metz, bekant som prisbefäl på den i lördags natt minsprängda göteborgsångaren Rumina, blef efter sin hitkomst i lördags internerad och sedermera utförd till Tofta. Emellertid blef han på grund af regeringens beslut i går middags (27/10 1915) frigifven och afreste härifrån med ångf. Gotland i morse.

 

 

 

Femtio minor

Gotlänningen 28/10 1915

Femtio minor ha sedan krigets början tills nu flutit i land vid Gotlands kuster. Lejonparten kommer på de tre sista veckorna, den egentliga minflodens tid. På denna korta tid ha nämligen trettiofem stycken hamnat på våra stränder.

 

 

 

En undervattensbåt utanför Slite

Gotlänningen 28/10 1915

En undervattensbåt utanför Slite. Då ångaren Gute kl. 5,45 i morse på väg från Slite till Katthammarsvik hade hunnit en halftimmes väg från Slite, syntes tornet af en undervattensbåt, som på 20 meters afstånd från ”Gute” kom upp i öfvervattensläge, hvarvid en man vecklade ut ryska örlogsflaggan. U-båten fortsatte sin färd, likaså ”Gute”, från hvilken man sedan observerade en armerad tysk trålare norr om Östergarnsholm och en annan söder om holmen.

 

 

 

Minfloden

Gotlänningen 28/10 1915

 Minfloden. Under de båda senaste dygnen ha ytterligare tre minor ilandflutit vid våra kuster. En flöt i går morse upp vid stranden af Fårö och en annan upptäcktes klockan två i natt utanför Tofta af den vid stranden patrullerande vakten. Den låg och flöt på grundt vatten och befanns vara af ryskt härkomst. En tredje mina har ilandflutit vid Ihreviken i Hangvar.

En mina observerades vid 11-tiden i går på f. m. 40 distansminuter syd från Landsort.

 

 

 

Långväga gåfva till Gotlands försvar

Gotlands Allehanda 23/11 1915

Bröderna Hjalmar och Aron Englund, som äro bosatta i Boulder, Västaustralien, ha genom sin broder, sergeanten vid Gotlands infanteriregemente E. Englund, tillstält militärbefälhafvaren generalmajor E. W. Bergström ett belopp af 100 kr. att användas till Gotlands försvar: Gåfvan beledsagas af följande ord:

”Som sanna fosterlandsvänner och då vi icke på annat sätt kunna bidra till skyddandet af vårt kära fädernesland och fosterö samt i glädjen öfver att Sverige är och — hvilket vi hoppas — fortfarande kommer att kunna hålla sig neutralt, vilja vi härmed vördsamt anhålla att få öfverlämna 100 kr. till Gotlands försvar.”

General Bergström, som anhållit att genom Gotl. Alleh. Få bringa gifvarne sitt tack för den frikostiga gåfvan, har bestämt, att penningarna skola öfverlämnas till kulspruteinsamlingen för Gotland. Beloppet har insatts i bank.

 

 

 

Stockholmslif om kvällarna

Gotlands Allehanda 20/12 1915

Stockholmslif om kvällarna ha vi fått nu sedan flottisterna kommit att utgöra en icke ringa del af vår gatupublik, men det är tyvärr icke det enbart glada och trefliga slagets flottister vi fått hit utan liksom alltid har det äfven här kommit med en hel del som det säkert vore klokast att ha ombord om kvällarna. I lördags (18/12 1915) kväll t. ex. förekom inom tio minuter två särskilda flottistslagsmål på Donnersplan. Först var det två neptunister, som ville ha sällskap med en och samma flicka och härvid kommo i delo med hvarandra. En kapten afstyrde bataljen efter en stund, och en tredje flottist skulle nu gå med de båda andra ombord. När de väl kommit en bit på väg smet emellertid den ene i väg med tösen, och då kommo nykomlingen och den andre sjömannen ihop sig och dängde på hvarandra värre. Sådant är icke trefligt, och det torde därför vara behöfligt att äfven flottans folk patrullerar i staden om kvällarna.

 

 

 

Gåfva till landstormen

Gotlands Allehanda 22/12 1915

Elever i Akebäcks slöjdskola ha genom militärbefälhafvaren, general E. V. Bergström öfversänt två par strumpor till h. k. h. kronprinsessans centralråd för landstormsmännens beklädnad och utrustning.

 

 

 

Militära uppträdanden höra nu mera till ordningen för dagen

Gotlands Allehanda 22/12 1915

Militära uppträdanden höra nu mera till ordningen för dagen, eller rättare kvällarna. Särskildt utmärka sig därvid de hit förlagda kavalleristerna för ohyfsadt och bråkigt uppförande. Senast igår kväll hade polisen ett styft arbete med att afstyra upprepade slagsmål, som bråkmakare från härvarande kontingent af Skånska dragonerna voro i färd med att tillställa. Den patrull af kavallerister som promenerar omkring i staden tog därvid i en del fall kamraternas parti. Såväl civila personer som infanterister öfverföllos af kavalleristerna. Flottans folk, som vi i måndagsnumret hade anledning att ta i uptuktelse, visa åtminstone lystring och en viss hyfsning vid polisens tillsägelse, men kavalleristerna (och äfven ofta artillerister) genera sig icke för att måka gräl med ordningsmaktens upprätthållare. Då vår polis har annat att göra än att se efter berusade och bråkiga kavallerister, vore det förvisso på sin plats, att befälet vidtoge effektiva åtgärder för åstadkommande af en förändring till det bättre. Som det nu är, bör det ej längre få fortgå. Att i nuvarande allvarstider militären uppträder på ett sätt som måste ådraga dem allmänhetens klander och motvilja, det är sannerligen ej alls att rekommendera.

Vi ha f. ö. gunås såvisst tillräckligt med inhemska slynglar utan att sådana behöfva importeras utifrån. Så till exempel utmärkte sig igår afton en nyligen från h. allm. läroverket på ett år relegerad yngling på nytt genom att med ett följe af kumpaner öfverfalla och misshandla fredliga vandrare på väg söderifrån in till staden. Saken är anmäld för polisen och torde alltså få sitt efterspel inför rådhusrätten.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig