Föregående sida

Tidningsklipp med anknytning til Gotlands försvar / från beredskapen 1916

 

Minfaran inpå våra knutar

Gotlänningen 12/1 1916

Vid 2-tiden i går (11/1 1916) middag exploderade vid västra stranden af Näsudden en mina, hvarvid en häftig knall hördes och en vattenpelare, insvept i ett rökmoln, sköt högt upp i luften.
− Vid Nors fiskläge i Hall ilandflöt och exploderade i måndags (10/1 1916) en mina.
− I dag (12/1 1916) vid middagstiden ilandflöt vid Chokladvillan strax norr om Visby en mina. Den kommer förmodligen att oskadliggöras af besättningen från ”Claes Horn”.  Minan, som antagligen är rysk, är försedd med sex horn och ligger alldeles vid stranden.

 

 

 

Krigsdomstolens sammanträde

Gotlänningen 8/1 1916

Den nya krigsdomstolen vid Gotlands infanteriregemente har i dag på middagen haft sitt första sammanträde. Ordf. var häradshöfding C. W. af Ekenstam och förutom af auditör Rud. Wiman bestod rätten af de för ett års tid förordnade militära medlemmarna, kapten Hj. Anér och fanjunkaren O. Nilsson, af hvilka den sistnämnde före krigsrättens förhandlingar fick aflägga domared. Som åklagare uppträdde utnämnde krigsfiskalen, stadsfiskal W. Remén.

Krigsrätten hade att rannsaka och döma i ett mål mot värnpliktige nr 55 78/1916(?) J. G. Svensson, bördig från Hamra, angående vägran att ikläda sig uniform och fullgöra arbete för arméns räkning, samt mot värnpliktige nr 52 78/1913(?) Elis (eg. Elias) Hoffman, tilltalad för rymning.

Såsom på sin tid nämndes, har Svensson för några månader sedan, vid inryckningen till första värnpliktstjänstgöring, af enahanda anledning som nu stått tilltalad inför krigsrätt och därvid dömts till en månads fängelse. Efter att ha utstått detta straff hade han nu åter af religiösa skäl vägrat att taga vapenrock och gevär.

Sedan Svensson den 16 december frigivits från fängelset hade han vid inställelsen vid 8:de komp. vägrat att utföra något som helst arbete för regementets behof äfven om han finge civila kläder.

S. som är född i Kristianstads län och son till en fribaptistpredikant, förklarade att orsaken till denna hans vägran lågo i hans samvetsöfvertygelse om att den världsliga lagen stodo i strid med Guds ord. Då åklagaren ville veta svarandens närmare motiv för hans vägran, hänvisade denne till innehållet i Uppenbarelsebokens 19 kap. Han förklarade sig ej heller för framtiden vilja böja sig för värnpliktslagen.

Åkl. yrkade ansvar enl. 76 § i nya krigslagarna och enligt denna paragraf dömdes svar. till fängelse i 2 månader.

Härefter vidtog rannsakning med mobiliserade värnpliktige Elis Hoffman, född 1892 i Etelhem.

H. hade först undergått straffarbete i 8 månader för första resan i Stockholm föröfvad inbrottsstöld och den 19 november ånyo där blifvit häktad för nya inbrottsstölder, hvarefter han af Stockholms rådhusrätt dömts saker till andra resan å skilda tider och ställen i förening med inbrott föröfvad stöld och hitförvisats för vidare rannsakning.

De senaste stölderna i Stockholm hade begåtts i A. Nerliens fotografiska magasin, hvarest H. först varit anställd, därvid han tillgripit bl. a. 4 kameror jämte annan fotografisk material till ett värde af sammanlagt 1,049 kronor. Den 11 oktober skulle han ha inställt sig till förnyad tjänstgöring vid regementet, men uteblifvit. I Stockholm hade han vistats under namnet Gustaf Andersson.

Vid rannsakningen i dag erkände H. oförbehållsamt hvad som lades honom till last.

Domen löd på 6 mån. straffarbete för första resan rymning från mobiliseradt truppförband och 2 års straffarbete utöfver strafftiden. 

 

 

 

Skånska kavallerister drogo omkring på gatorna under skrål och oväsen

Gotlands Allehanda 3/2 1916

De militära gatuuppträdena upprepas nu dagligen. Denna gång är det den här förlagda kavalleritroppen, som ånyo varit framme, och gårdagen var för dem en riktig bemärkelsedag. Förutom att de drogo omkring på gatorna under skrål och oväsen, ofredande mötande personer, togo ett par af ungherrarna sig före att tvinga sig in vid en sluten sammankomst i Templet Mikael, som har sin lokal vid S:t Hansgatan. Där tilldelade de en som ordningsman tjänstgörande mobiliserad artillerist flera slag i ansiktet. Denne måste söka sig väg genom ett fönster ut på taket och därifrån in till en familj som underrättade polisen. Innan denna hann ankomma hade bråkmakarna emellertid dunstat. Den öfverfallne ynglingen eskorterades af polisen ut till stabskvarterets stall vid Kajsarporten, där han fick stanna öfver natten, enär han ej vågade sig hem till kasärnen. Vid sin hastiga flykt förlorade både hatt och kappa.

Enligt polisens uppgift är det kavalleristerna som i grunden äro orsaken till de gatuoroligheter mellan militär, hvilka inträffat här, på sista halfåret särskildt ofta. Det förefaller underligt, att icke vederbörande kunna uträtta något för att råda bot på eländet. Som det nu är, vågar snart ingen gå ut på gatorna om kvällarna, allra minst en dam, då man när som helst riskera att bli antastad och förfördelad, för att inte säga misshandlad af halffulla kavallerister, som dock alltid äro nyktra nog att kunna smita undan för polisen. Det finnes ordentliga personer äfven bland kavalleristerna; vi sågo fyra af dem vid nykterhetsdiskussionen i söndags i kyrkosalen intresseradt följa diskussionen. Men de ordentliga äro tydligen ej i majoriteten, och därför: något måste göras.

 

 

 

Ett par råa öfverfall

Gotlands Allehanda 5/6 1916

Ett par råa öfverfall ha de senaste kvällarna föröfvats utanför Söderport på till Visborgs slätt hemvändande permitteradt manskap. Våldsverkarna, som i båda fallen varit i grå manskapsuniform och af allt att döma artillerister, ha vid dessa tillfällen 6 a 7 till antalet utan orsak öfverfallit tvenne furirer från infanteriregementet, därvid jämväl sporrar användts som tillhyggen. Den i lördags kväll öfverfallne har fått ena ögat skadat, och den, som i går kväll blef offer, för nidingarna, slogs medvetslös och måste bäras ut till Visborgsslätt, där han inlagts på sjukhuset. Öfverfallen lära båda gångerna ha inletts därmed att bråkmakarna i uppfordrande ton begärt att få snus och sedan utan att bry sig om svar genast börjat misshandeln.

Det är att hoppas, att våldsverkarna bli upptäckta och få kännbar näpst, ehuru de båda öfverfallnas tillstånd icke ger anledning till större farhågor.
 

 

 

Skadskjuten markör

Gotlänningen 5/7  1916

Under skjutningen i går f. m. på Tofta skjutfält blef en af de tjänstgörande markörerna vid 10:de komp., inmobiliserade värnpliktige Gustafsson, träffad i ena höften af en rikochetterande kula. Han infördes till garnisonssjukhuset där han nu vårdas. Såret är af ofarlig beskaffenhet.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig