Vid drätselkammarens sammanträde i går afton förelåg en skrivelse från biblioteksstyrelsen, vari denna framställt erinringar mot stadsfullmäktiges beslut att till luftskyddsrum taga de källarlokaler, som disponeras av biblioteket, och detta utan att på något sätt träda i förbindelse eller underhandla med biblioteksstyrelsen. Det fårs i kvarteret Nunnan en annan källare, som hade varit lämpligare till skyddsrum, alldenstund dit leder en stor ingång direkt från torget med präktig trappa till källaren, säger styrelsen.
Bibliotekets källarrum disponeras, framhåller styrelsen i sin-skrivelse, till magasinering av 5- á 6,000 bokband samt 5- á 600 tid skriftsårgångar jämte en del inventarier såsom bokhyllor m. m. I det mindre magasinet, som förut a7 drätselkammaren tagits till skyddsrum för fastighetens hyresgäster, hade biblioteket börjat iordningsställa den del av boksamlingen, sorl ej är aktuell och som på grund av utrymmesskäl måste flyttas från lånesalen, men som dock är efterfrågad av en del låntagare. Boksamlingen fick då flyttas över till och läggas på golvet i det större magasinet, där den hittills ej kunnat utnyttjas.
Så kom bestämmelsen om vindsröjning. Biblioteket fick avstå en tredjedel av det stora magasinets golvyta för att bereda övriga hyresgäster plats för sina från vindarna undanröjda saker. Ingen har ännu använt sig av detta utrymme, men efter drätselkammarens framställning står det disponibelt.
Nu skall hela det större magasinet utrymmas. Biblioteksstyrelsen begär då att få överflytta sina böcker och inventarier till den källare, som är ledig och vilken som ovan sagts enligt styrelsens mening borde ha kunnat bli skyddsrum. Denna har emellertid använts som extra kolkällare och måste därför grundligt rengöras, kanske även målas. Alternativt vill styrelsen att drätselkammaren skall anvisa annan lokal. Vidare vill styrelsen att drätselkammaren skall bekosta flyttningen och anhåller att få återkomma för reglering av hyresbeloppen i samband med upprättande av nytt hyreskontrakt.