Föregående sida

Militärbefälet förlägges till gamla S:t Olof. - Bästa lösningen, anse militärmyndigheterna

Gotlands Allehanda 1943: "Som en lösning av lokalfrågan för militärbefälsstaben å Gotland har, såsom i korthet omnämnts, av armsförvaltningens fortifikationsstyrelse ifrågasatts, att för stabens räkning skall tagas i anspråk det f. n. utan permanent användning stående gamla S :t Olofs sjukhus i Visby. Redan i början av året ingick styrelsen till regeringen med förslag i saken och begärde därvid 132,000 kr. till erforderliga ändrings- och iståndsättningsarbeten.
Sedan denna fråga närmare utretts, har fortifikationsstyrelsen hemställt om förslag till riksdagen om anvisande av 247,000 kr. till i byggnadsarbetena, därvid anförts, att det vore meningen att taga i anspråk sjukhusbyggnaden och en intill densamma liggande f. d. portvaktsbyggnad, varvid sjukhuset beräknades inrymma erforderliga expeditionslokaler för militärbefälsstaben och för hemvärnet, medan portvaktsbyggnaden erfordrades för beredande av bostad för eldare och gårdskarl.
Fortifikationsstyrelsen har låtit uppgöra förslag till omändringsarbeten. Från medicinalstyrelsen har inhämtats, att denna myndighet ej motsätter sig ett överförande av byggnaderna till försvaret. Då emellertid sjukhusbyggnaden i händelse av krig avsetts att tagas i bruk för evakuering av ett visst antal patienter från nya S:t Olofs sjukhus, vilket senare är avsett att användas såsom beredskapssjukhus, måste lokaler anskaffas för beredande av plats för de evakuerade patienterna, e:a 100 st. Med hänsyn till att såväl manliga som kvinnliga patienter måste förflyttas, blir det enligt medicinalstyrelsens åsikt nödvändigt att för detta ändamål uppföra två baracker till en kostnad av c:a 130,000 kr.
Lösandet lokalfrågan för militärbefälsstalita genom sjukhusets övertagande komma därmed att stiga utöver vad som först beräknades, nämligen till 247,000 kr. enligt prisläget i juli 1941. Då emellertid en nybyggnad, såsom ursprungligen projekterats, skulle kosta 367,000 kr., bleve en lösning enligt nu föreslaget alternativ ur kostnadssynpunkt ekonomiskt fördelaktigare än nybyggnad. I övrigt har fortifikationsstyrelsen påpekat, att då de för medi. cinalstyrelsens räkning uppförda ba. rackerna bedömts nödvändiga en dast under nu rådande beredskaps. förhållanden, desamma kunna i er framtid flyttas och utnyttjas för truppförbanden å Gotland. Me hänsyn härtill och då gamla S :1 Olofs sjukhus väl lämpar sig för expeditionsändamål, vidhåller forti fikationsstyrelsen sitt förslag om att sjukhuset skall få övertagas för mili tärbefälets räkning. Med hänsyr till önskvärdheten av att militärbo fälsstaben snarast möjligt beredes ändamålsenliga lokaler och då där igenom ett visst antal bostadslägen heter kommer att frigöras och bl tillgängliga i allmänna marknaden anser fortifikationsstyrelsen de före slagna arbetena snarast möjligt böra komma till utförande. Slutligen ha] påpekats, att de ändringsarbeten som avses att utföras, ej komma at innefatta något ingrepp i byggna dernas yttre utseende, varför nödig hänsyn kan tagas till att sjuk husbyggnaderna äro upptagna i för teckningen över kulturminnesmäre". (Källa: 979)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig