Föregående sidaa

Regementes marsch

In True fest  -  Lyssna 

  

Till kategorin komponerande officerare hör generallöjtnanten, fil dr hc Gustaf Björlin (1845-1922). Johan Gustaf Björlin föddes den 14 oktober 1845 i Åmål som son till en järnkramhandlare. Han avlade officersexamen 1865 och blev samma år underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente. Han genomgick Krigshögskolan på Marieberg 1867-70 och blev löjtnant i armén 1873. Han pläderade i föredrag och skrifter för allmän värnplikt och var med om att 1890 bilda Allmänna försvarsföreningen. Han var sekreterare i riksdagens försvarsutskott och företog studieresor till diverse krigsskådeplatser. Han blev kapten 1897 och major vid Generalstaben 1888 samt var överste och militärbefälhavare på Gotland 1895-1908, förenad med tjänsten som chef för Gotlands infanteriregemente. Åren 1896-1909 var han ledamot av Första kammaren och tillhörde olika tider försvarsutskottet och särskilda utskottet samt hade dessutom en rad sakkunniguppdrag rörande försvarsväsendet även efter sin riksdagsmannatid. Han var generallöjtnant i generalitetets reserv 1908-18. Sitt krigshistoriska vetande nedlade Björlin i en lång rad arbeten, även delvis skönlitterärt utformade och populärt hållna, samt publicerade även kulturhistoriska skildringar. Han blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1881 och filosofie hedersdoktor i Lund 1918. Han dog den 13 juni 1922 i Stockholm.

Biografin över Gustaf Björlin i Svenska män och kvinnor slutar "B. hade även musikaliska intressen", vilket måste betecknas som en ordentlig underdrift. Under sin tid som chef för Gotlands infanteriregemente komponerade han nämligen en ny marsch till regementet, som sedan 1898, dvs under hans chefstid, hade haft samma marsch som Göta livgarde. Men omkring 1905 antogs i stället den av chefen komponerade marschen, som efter sin upphovsman senare gått under namnet General Björlin. Snart efter att han lämnat regementet bytte man emellertid ut marschen mot det då nya slagnumret In Treue fest av Carl Teike. Under åren före nedläggandet 2005? spelades den emellertid som traditionsmarsch och den var 1994 på förslag som marsch för Militärkommando Gotland, innan man antog General Wahlgrens marsch av Robert Sjölin i denna funktion, en marsch som ingen vill ha och Gotlandsmusiken inte vill spela. Björlin var, innan han utnämndes till överste och militärbefälhavare på Gotland, 1882-95 chef för Generalstabens krigshistoriska avdelning , och dagens efterföljare, Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan har antagit General Björlin som sin marsch. Slutligen är den även marsch för Reservofficerssällskapet på Gotland.

Musikdirektören Per Grundströms åsikt om Björlin framgår av följande citat ur hans tal vid Svenska Militärmusikdirektörsföreningens 50-årsjubileum 1968: "Med 1901 års härordning kom den första attacken mot militärmusiken. På I 1:s kaserngård samlades en kommittté av sakkunniga bestående av general Björlin (militärbefälhavare på Gotland; han hade komponerat en marsch och ansågs vara 'musikalisk'), ...."

(Kungl. Gotlands infanteriregementes marsch Artikel av Lars C Stolt Militärmusiksamfundet)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig