Föregående sida

Gotlandsinfanteristernas kamratförening  /  Gotlands Regementes kamratförening

Gotlandsinfanteristernas kamratförening bildades 1934 med uppgift att "sammanföra personal, fast anställda och värnpliktiga vid Gotlands infanterikår och f d Gotlands regemente att inom föreningen befordra ett gott kamratskap och intresse för försvaret med särskilt aktgivande på Gotlands försvar".

 
 

En regementsförening på Gotland

(14/6 1934) Initiativ har under den senaste tiden tagits för att bilda en regementsförening på Gotland omfattande f. d. värnpliktiga och fast anställda vid Gotlands infanteriregemente.

− Uppslaget eller rättare sagt upphovet till det hela kom från 1909 års värnpliktiga som nu äro bosatta i Stockholm, berättar för Sv. D. överstelöjtnant Axel Wijkmark, bekant chef för åttonde kompaniet. 1900 års värnpliktiga hade nyligen sänt ned en kommitté till Visby för att undersöka möjligheterna för en kamratfest redan i sommar, och militärbefälhavaren, överste Gustaf Törngren, blev genast intresserad för att i samma veva bila en regementsförening. Major Nils Welander sändes därför upp till Stockholm för att undersöka intresset för saken. Vid ett sammanträffande med honom lovade jag att ställa mig i spetsen för de i Stockholm intresserade.

Från början var det meningen att kallelse skulle utsändas till gamla Gotlandsinfanterister, för ett möte i Visby redan 1 juli, men nu har jag föreslagit sista lördagen i juli eller första veckan i september.  Under augusti är d et otänkbart, ty då ligger hela musikkårens på Berns. Utan musik vore ett sådant möte ganska förfelat.

Jag tror, slutar överstelöjtnant Wijkmark, att en sådan förening nere på Gotland skulle ha ett stort ändamål att fylla. Gamla åttonde kompaniet har ju tidigare föreningar i Stockholm, Malmö och Göteborg men även övriga gamla regementskamrater, som hålla styvt på sitt gamla I 27, skulle säkert vilja vara med och återliva de gamla minnena. (Källa: 1239)

 
 
                 

Medlemsnål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten.

 

Veterannål

Den äldre (1934-63) visar lammet på röd botten. Den nyare (1963 - t.v) visar väduren på blå botten. Veterannålen kan utdelas till medlem, då 40 år förflutit från året för rekryttjänstgöringen eller från året för fast anställning vid regementet.

 
 

Kamratfesten på Visborgs slätt

Kamratfesten på Visborgs slätt på söndagen (2/9 1934) blev en särdeles lyckad tillställning. En 200 à 300 deltagare mötte upp på infanterikårens mark på middagen, därav ett 60-tal, som med båtarne kommo från fastlandet på morgonen. Vädret, som på lördagskvällen såg allt än lovande ut, bättrade sig till söndagen och blev, om än blåsigt, dock stundvis soligt och vackert.

Sedan fastlandsdeltagarna debarkerat från dagens två flaggprydda fastlandsbåtar, ställde såväl de som en del Visbybybor upp på hamnen och under infanterimusikens toner skedde avmarsch till Visborgs slätt. Det blev måhända för en del, icke minst musiken, en påfrestande promenad efter nattens upplevelser, men i sinom tid nåddes – nu som förr – slätten, där stabsintendent Örtenblads garde i köket stod färdigt till aktion. Ett flertal deltagare stötte till här ute, och det var en ganska manstark trupp, som gick att återuppliva minnet av gamla tiders kronfrukostar. Det blev en ordentlig schock, ty numera är som bekant den individuella utspisningen införd på Visborgs. Inom parentes, enligt vad vi hörde, systemet fungerar alldeles utmärkt, det är trevligt, ekonomiskt och förmånligt för mathållningen. Dagens frukost var, nu också litet särdeles, falukorv och potatis, två ägg, smör och bröd och kaffe. Både den och systemet gillades hörbarligen.

Efter frukosten blev det en stunds paus, varefter infanterikåren ställde upp på kasernkåren, och därvid bildade skaran av äldre värnpliktiga, befäl och underbefäl, en aktningsvärd kontingent, över vilken befälet togs av överste Nordenskiöld. Sedan major Welander hälsat truppen, överlämnades denna till militärbefälhavaren överste Törngren, som först hälsade sina nu i tjänst varande gossar och därefter vände sig till deltagarna i kamratfesten.

Översten erinrade om den aktualitet, frågan om ordnandet av Gotlands försvar för närvarande har, och såg i de gamla krigskamraterna samlande denna dag ett uttryck för den till synes vaknande insikten om Gotlands betydelse för riksförsvaret och om betydelsen av att detta försvar sättes i nöjaktigt skick. Han ville emellertid gå ännu längre och hoppas, att den kamratförening, som man denna dag avsåg bilda, skulle komma att genom sina medlemmar verka för Gotlands försvars stärkande och för sammanhållningen mellan de gamla kamraterna vid regemente och kår.

Militärbefälhavaren hälsade så framför fronten infanterikårens nye chef överstelöjtnant A. W. Linde välkommen och uttalade förhoppningen, att dennes arbete måtte lända gotlandsförsvaret till gagn och honom själv till tillfredsställelse. Han överlämnade så befälet över kåren till den nye chefen, som tog till orda och hälsade kåren med några hjärtliga ord.

Även han erinrade om vikten av ett väl rustat försvar för Gotland, och han hoppades att samarbetet mellan honom och kårens personal måtte bli angenämt och gott. Han uttalade också sin glädje över de gamla kamraternas i regementet eller kåren närvaro och ville förvänta att även de ville var med i arbetet för stärkandet och främjandet av Gotlandsinfanteriets intressen och öns försvar. Han slutade med att utbringa ett tvåfaldigt leve för Gotland.

Programmet för högtidligheten på kaserngården upptog vidare parad för fanan och korum. Av den sistnämnda fick man emellertid den uppfattningen, att sången behöver odlas mer på slätten, ty nog sjöng man bättre vid korum för 20 år sedan, om man nu får vara litet högfärdig på de äldre årsklassernes vägnar.

Bland de närvarande märktes en hel del såväl äldre och pensionerade befattningshavare vid regementet som ”reservare”, och av högre regementsbefäl kunde man anteckna förutvarande regementschefen överste Fineman, överste Nordenskiöld samt överstelöjtnanterna C. A. Bäckström och Axel Wijkmark.

Ja, sedan blev det enskild framryckning i enskilda riktningar. Man tittade på gamla logement, som nu blivit en hel del förändrade, man bekantade sig med varandra och upplivade gamla minnen. På marketenteriet samlades till slut ganska många, och här underhöllo hrr Charles Grenberg och Simeon Jakobsson med sång till luta. Samtidigt tränade en del sångare av olika årsklasser i gymnastiksalen för att kunna underhålla kamraterna vid middagen.

Vid halv 1-tiden samlades ganska många av festdeltagarna jämte några andra intresserade vid järnvägsövergången nordost om Kungsladugården, varifrån man fick följa en modern infanterikontingents framryckning under strid och med användande av nutida modern attiralj. Där förekom sålunda förbindelsetjänst medelst fältradio, g…srekognoscering, skarpskjutning med kulsprutor och granatkastare, gasbeläggning, etc. Övningen följdes med stort intresse av åskådarna. Densamma hade planlagts och leddes av kapten Nils Söderberg, och såväl han som den tjänstgörande truppen är väl värd ett erkännande för sin möda och sitt offrande av söndagsvilan.

 

Några gotländska deltagare vid föreningens bildande

I kårens gymnastiksal samlades deltagarna i kamratmötet senare på eftermiddagen för att diskutera frågan om bildandet av en kamratförening av äldre och yngre värnpliktiga och befäl av olika grader vid I. 27 och I. 18. Musikkåren spelade som inledning en marsch varefter till ordförande för dagen utsågs överstelöjtnant A. Wijkmark. Ordet överlämnades så till en av 1909 års värnpliktiga bankdirektör O. Rengstrand, (eg. Regnstrand) Stockholm, som i ett kåserande föredrag drog fram en del minnen och erfarenheter från beväringsgiden vid regementet.

Sol och skugga skifta under värnpliktstiden, men även om arbetet i kronans kläder kan synas både tungt och svårt, är det dock av den art, att man nu efteråt, då man förstår och fattar betydelsen av den fostran de unga få i vapenrocken, med glädje och tacksamhet minnes värnpliktsåren. Tal. Underströk betydelsen av vad bara den omständigheten socialt betyder, att ungdomar ur olika samhällslager och från olika hem komma tillsammans under samma bestämmelser och samma ledning. Här på Gotland är man särskilt mån om turistreklamen och tal. ansåg, att kommitterade knappast kunde tänka på en bättre turistreklam än när man trummade samman gångna års värnpliktiga till ett upplivande av gamla minnen på Gotland. Tal. Slutade med att på de gamla värnpliktigas vägnar bringa regementet sitt tack för gångna tider och sin hyllning, och han utbringade ett av rungande hurrarop följt fyrfaldigt leve för I. 27 och för I. 18, följt av fanfarer och paradmarschen.

Dagens ordförande framförde de närvarandes tack till direktör Rengstrand, som även belönades med en varm applåd. Dagens sekreterare ombudsman Olsson redogjorde så för hur tanken på en kamratförening kommit upp, och beklagade, att tid och pengar icke räckt till för en vidsträcktare propaganda för sammankomsten. En del av 1909 års värnpliktiga, bosatta i Stockholm, hade uttalat sig för en kamratförening och här nere i Visby hade sedan saken ordnats av en kommitté, bestående av major Welander, stabsintendenten major Örtenblad och kapten Antonsson. Efter detta anförande beslöto de närvarande enhälligt att bilda Gotlandsinfanteristernas kamratförening, och man antog preliminärt ett föreliggande förslag till stadgar, vars första paragraf lydde:

Gotlandsinfanteristernas kamratförening (G. I. K. F.) har till uppgift att inom föreningen sammanföra personal (fast anställda och värnpliktiga) vid f. d. kungliga Gotlands infanteriregemente och nuvarande kungliga Gotlands infanterikår samt inom föreningen befordra ett gott kamratskap och intresse för försvaret med särskilt aktgivande på Gotlands försvar.”

Styrelsen ska enligt stadgeförslaget ha sitt säte i Visby och bestå av utom ordförande 10 personer, varav fem från Gotland och fem från fastlandet. Till ordförande utsågs enhälligt den nytillträdande kårchefen överstelöjtnant A. W. Linde. Till styrelseledamöter valdes: från Gotland: bankdirektör H. Ihre, banktjänsteman H. Bergström, fanj. O. Lövin, lantbrukare J. Edmark, Ala, och journalist G. Storm med lantbrukarna K. Jakobsson, Norrbys i Hörsne, och K. Olofsson, Grymlings i Eksta, kapten Ivar Sellergren, köpman C. G. Kolmodin och köpman D. Holmert med suppleanter, samt från fastlandet: bankdirektör O. Rengstrand, kapten Einar Råberg, överkonstapel K. Kraft, ombudsman Nils G. Olsson, samtliga från Stockholm, och köpman L. Larsson, Malmö, med till suppleanter T. Söderström och prokurist Carl G. A. Wirström, Stockholm, köpmännen G. Uppström, Göteborg, och R. Björkman, Kalmar, samt disponent H. Gehlin, Norrköping. Till revisorer valdes länsjägmästare Ragnar Melin, Visby, och grosshandlare G. Uhlén, Stockholm, med kapten T. Bergenström och bankkassör F. Johansson, som suppleanter.

Årsavgiften bestämdes till 2 kr. och ett förslag till föreningsmärke hänsköts till styrelsen. Vid sammanträde efter middagen konstituerade sig styrelsen med kapten Einar Råberg som vice ordförande, ombudsman Nils G. Olsson, sekreterare, journalist G. Storm, vice sekreterare, överkonstapel K. Kraft, skattmästare, banktjänsteman H. Bergström, klubbmästare, och grosshandlare T. Söderström, vice klubbmästare.

Något över kl. 5 samlades deltagarna i mötet i matsalen, där en utmärkt middag serverades. Det må i detta sammanhang manifesteras, att I. 18 denna dag visade, att I. 27:s gamla goda renommé, som ett första klassens matregemente, alltjämt upprätthålles. Middagen var enkel men förträfflig och i trots att det endast serverades klass I var stämningen så god man gärna kunde önska – ja, hela mötet präglades för den delen av den bästa stämning, utan störande moment. Musikkåren konserterade under middagen, som inleddes med att militärbefälhavaren överste Törngren hälsade alla välkomna och utbragte ett leve för konungen, följt av hurrarop och kungssången. I ett par omgångar sjöngo sångarna under fanjunkare Lövins ledning ett flertal sånger, ett 15-tal telegram och skrivelser från olika hål föredrogos och unisont sjöngs en vacker och tydligen samma dag diktad kamratvisa. Bland dem, som med telegram ihågkommit mötet märktes general Leijonhufvud, överstelöjtnanterna Sahlin och Hj. Falk, presidenten Hans Lagerloef, New York, m. fl. En del 6-kompanister, samlades i Stockholm till firande av 20-årsminnet av sin tjänstgöring vid regementet, hade också sänt telegrafisk hälsning.

I och med att middagen var slut var också kamratmötet 1934 till ända, och liksom under värnpliktsåren vid denna tid på dagen, ställde de flesta sina steg mot Visby och dess begivenheter. En del av fastlänningarna reste redan i går afton tillbaka till fastlandet, men en del stannade över till i dag. Förvisso kommer dock minnet av den glada samvaron att länge bevaras, och tämligen säkert kan man hoppas, att sedan nu föreningen tagit fast form och fått en del pengar i kassan – praktiskt taget alla närvarande antecknade sig för medlemskap – anslutningen kommande år blir vida talrikare.

Programmet för kamratföreningens verksamhet kan utvidgas och kompletteras. Till en början blir väl medlemsvärvningen en viktig detalj, men vidmakthållandet av intresset för arbetet vid den gren av försvaret, där men en gång gjort sina militära lärospån, behöver därför icke skjutas åt sidan. Om intresset för Gotlands försvar över huvud taget är aktuell just nu, bör det aldrig upphöra att vara det för de gamla krigskamraterna vid I. 27 och I. 18. Sammanslutna i den nybildade föreningen ha de kanske större möjlighet än annars att alltjämt aktivt deltaga i Gotlandsförsvarets stärkande – vikten av detta senare förstår kanske den bäst, som gjort sin värnplikt på det även för rikets försvar viktiga Gotland. (Källa: 1420)

 
 
 

Stockholmskretsen

Stockholmskretsen bildades i september 1935. Stockholmskretsen var den sista av ett antal fristående kretsar och lades ned den 31/12 2013. Stockholmskretsen hade sin inriktning mot medlemmar boende främst inom Stockholm med omnejd.

 

Extra "inryckning" på Visborgs slätt nästa sommar

(8/4 1937) Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are. Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och "stammare" av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt "motoriserat" militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.

Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna.

De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle "mobiliseras" till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25-årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.

Vid nachspielet berättade "Svix" roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet.

Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.

Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander". (Källa: 1351)

 
 
 

Kalmar—Ölandskretsen

Gotlandsinfanteristernas Kamratförening, som konstituerades vid en militär kamratfest å Visborgs slätt 2 sept. 1934, planerar bildande av en krets för Kalmar med omnejd samt för Öland av kamratföreningen. Kallelse till en sammankomst för frågans dryftande har utsänts och dagen för sammankomsten har bestämts till söndagen den 20 juni.Kalmar och Öland har under årens lopp fått släppa till åtskilliga tusental beväringar till Gotland. Därför kommer säkerligen det nu erbjudna tillfället att åter få träffa gamla kamrater från beväringslivet på Gotland att hörsammas i vida kretsar och att hälsas med tillfredsställelse.

Sammankomsten för Kalmar - Ölandskretsens konstituering hålles tt Kristoffersalen å Hotell Witt i Kalmar förenämda dag kl. 12,30. Gemensam middag följer på sammanträdet. (Källa: 1352)

 
 
 
 

 Gotlands Regementes Kamratförening  GRKF

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig