Föregående sida

Gotlands regemente / Utbildningsgrupp Gotland ”Gotlandsgruppen”

Gotlandsgruppen är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan år 2000. Gruppens tidigare beteckning var Hemvärns- och Frivilligledningen (Hv/FrivL) och var en del av Gotlands regemente (P 18). Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30/6 2000 och från och med den 1/7 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Gotlands län organiserades Gotlandsgruppen.

Genom försvarsbeslutet 2004 kom Gotlands militärdistrikt att avvecklas den 31/12 2004. Detta medförde att Gotlandsgruppen överfördes till Mellersta militärdistriktet. Den 31/12 2005 avvecklades hela militärdistriktsorganisationen och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Gotlandsgruppen (GLG) överfördes från Mellersta militärdistriktet till att bli en enhet inom Första amfibieregementet (Amf 1) från och med den 1/1 2006.

 
 

Utbildningsgrupp Gotland tränar och utbildar Hemvärnet på Gotland. Gotlandsgruppen är underställd nya Gotlands Regemente P18 och är grupperad dels på Visborgsslätt i Visby och dels i anslutning till skjutfältet på Tofta.
Utbildningsgrupp Gotlands viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av personal till Gotlands Hemvärnsbataljon, 32 hemvärnsbataljonen samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig