Föregående sida

32. Hemvärnsbataljonen

Hemvärnet är utrustat med lättare vapen och åker i oskyddade civila fordon. Hemvärnet, som numera kallas ”Nationella skyddsstyrkor” är egentligen närmast ett bevakningsförband, alltså väktare i militär uniform.
 

32. Bataljonsstaben och Ledningsplutonen

321. Kompaniet

322. Kompaniet

323. Båtplutonen

324. Kompaniet

325. Flyggruppen

Gotlandsgruppen

-------------------------------------------

Hemvärnet på Gotland / Historik

Organisation 1940 - 1990

 

Tilläggsmärke från och med 1/7 2018

 

Gotland är det område som tillhör 32 Hemvärnsbataljonen. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på Gotland och utför uppgifter både på land och till sjöss, runt Gotland. Bataljonen tillhör Gotlands Regemente P18.
 

Den administreras av Gotlandsgruppen som också nu tillhör Gotlands Regemente P18. Chefen för Gotlandsgruppen är direkt underställd chefen för Gotlands Regemente.
I 32 Hemvärnsbataljonen ingår en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani, en båtpluton samt en flyggrupp. Personal från ett antal avtalsorganisationer ingår även i kompanierna och bidrar med sin specialkompetens. Det är exempelvis, hundförare, fordonsförare, signalister, stabsassistenter, kockar, piloter och sjöbefäl.

 
Gotlandsbataljonens uppgifter är att med sin personal:

* Skydda och bevaka samhällets viktigare anläggningar
* Utföra ytövervakning över både land och vattnet runt Gotland
Bataljonen bistår även samhället vid stora påfrestningar som till exempel:
* Skogsbränder och översvämningar
* Eftersök av försvunna personer

Utbildningsgrupp Gotland tränar och utbildar Hemvärnet på Gotland.
Gotlandsgruppen är underställd nya Gotlands Regemente P18 och är grupperad dels på Visborgsslätt i Visby och dels i anslutning till skjutfältet på Tofta.
Utbildningsgrupp Gotlands viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av personal till Gotlands Hemvärnsbataljon, 32 hemvärnsbataljonen samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna. (Källa: https://www.hemvarnet.se)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig