Föregående sida

Förläggningen i Tofta

Måndagen den 29/2 2016 lämnade Försvarsmakten sitt budgetunderlag till regeringen gällande satsningen på Gotland. Hittills finns bara en preliminär summa som bygger på den beställning Försvarsmakten i februari lämnade till Fortifikationsverket.

Det skall bland annat uppföras en styrketränings- och motionshall, ett multifunktionshus, stridsfordons- och fordonsförråd med verkstad, en vaktbyggnad och ett repövningsläger med hygienbarack byggas.Enligt den preliminära beräkningen kräver byggnader och infrastruktur investeringar på omkring 600 miljoner kronor.

Till det skall läggas kostnader för material och personal.

Hösten 2017 ska verksamheten vara igång, inledningsvis i en del tillfälliga byggnader.

Den planerade byggstarten är planlagd till februari 2017. Till en början med infrastrukturen, vägar el mm. Första husen som byggs blir förråd och skärmtak. Sedan tidigare finns en kasernbyggnad uppförd Kasern Hallbro. (Källa: 91)

 

Jörgen Andersson Skanska, Gustaf Fahl FMV, Urban Karlström Fortifikationsverket, Johan Svensson och Filip Larsson Försvarsmakten, samt Stanley Englund Peab.

 

Efter flera långdragna överklagandeprocesser satte bygget av Försvarsmaktens nya garnison på Tofta skjutfält igång när det första spadtaget togs fredagen 16/3 2018. Där skall uppföras bl a en stor garageplan med betongplatta där man gör plats för ett antal förråd, drivmedelsanläggning och spolhall. Senare skall det också byggas kontorslokaler, motionshall och verkstäder. De provisoriska lokalerna på skjutfältet kommer successivt att bytas ut i samband med att etapperna blir klara. Totalt rör det sig över tid om 30 000 kvadratmeter kall- och varmyta som ska anläggas samt 130 000 kvadratmeter "hårdgjorda ytor". Bygget på skjutfältet beräknas vara färdigt under 2020 och har en total budget på cirka 900 miljoner kronor.

 
 
Måndagen dem 12/11 2018 blev det klart vilka som vann entreprenaden för 330 miljoner kronor. Det var Peab som fick uppdraget från Fortifikationsverket att bygga ett stridsfordonsgarage, en multifunktionsbyggnad och ett gym- och motionshall. Byggnaderna skulle stå färdiga under 2020.
 
 
(Juni 2020) När det gäller lokaler så är mycket fortfarande väldigt provisoriskt. Regementsstaben sitter i lånade lokaler och skall flytta in i en tillfällig barackbyggnad på Tofta till årsskiftet. 181. pansarbataljonen sitter ännu i tillfälliga baracker på Tofta och flyttar tillsammans med utbildningsgruppen in i nya lokaler i april nästa år. Det som finns färdigt på Tofta nu är förråd, stolplador, stridsfordonsgarage, finspolhall, drivmedels-ansläggning och RU-läger. En ny markverkstad, gymnastiksal och serviceförråd kommer att vara klart cirka 2023. Planering pågår också för ny kasern, matsal, försvarshälsa, grovspolhall och övnings-och vårdhall. Trots alla byggen är det mycket som återstår innan vi har en fullt utbyggd garnison på Tofta. En ny skjutbana på Tofta är under projektering och bedöms vara klar 2022. (Källa: GRKF sommarmeddelande)
 
 

Nu har bygget satt igång. Vaktlokalen snart klar.

   
   

Första spadtaget mars 2018 för etapp 1

Det första spadtaget togs i mars 2018 och har sedan dess har arbetet pågått i ett högt tempo. Vårt uppdrag omfattade bland annat vägar och planer, markarbeten, beläggningsarbeten och belysning.

På området har vi asfalterat 50 000 kvadratmeter cementstabiliserad asfalt. Detta är ganska unikt då denna typ av asfalt oftast används på små områden som utsätts för stora belastningar så som på busshållplatser och industrigolv.

  

Högspänningsanläggning ska förse garnisonen med ström

Vi har även försett garnisonen med teknisk försörjning i form av nytt VA-nät, ett högspänningsnät, en mottagningsstation och fyra nätstationer. Högspänningsanläggningen ska kunna försörja hela garnisonen med ström vid eventuella strömavbrott.

 

Gotlands största solpanelsanläggning

Anläggningen är också försedd med en solpanelinstallation med 1 535 solpaneler och täcker två tak på 120 meter i bredd. Solpanelsanläggningen är den största på Gotland.

Utöver detta har vi även byggt en drivmedelsanläggning, tre skärmtak på totalt 7 500 kvadratmeter, 1 000 kvadratmeter plutonsförråd, en kassunby för 26 vapenkassuner, ett repövningsläger med tältplatser, en hygienbyggnad samt en finspolhall.

 

Återvinning av berg i bullervall

För att inte behöva köra så mycket till deponi och för att öka andelen återvinning av massor på plats har vi byggt en bullervall på 40 000 kubikmeter. Detta medför även minskat buller för de närboende. Vi har använt HVO-bränsle i alla anläggningsmaskiner för att minska utsläppen.

 

Försvarsmaktsverkstad och kontor i etapp 2

I november 2018 startades den andra etappen av projektet upp där en verkstad på 5 200 kvadratmeter samt en förrådsbyggnad på 1 300 kvadratmeter uppförs åt Fortifiaktionsverket. Här kommer reparationer av fordon såsom stridsvagnar, lastbilar och motorcyklar att ske. Projektet håller en fortsatt hög hållbarbetsprofil då även verkstadslokalernas tak förses med solpaneler. I projektets klimathandlingsplan har man i samråd med beställaren kunnat minska miljöpåverkan av bland annat brandskyddsmålning och flytspackel.

 

Den 28 juni 2019 genomfördes slutbesiktning av etapp 1 och under sommaren 2019 tillträddes den nya anläggningen. Etapp 2 beräknas vara slutförd i november 2020. (Källa: Skanska)

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig