Föregående sida

18. Stridsgruppen

Stridsgrupp Gotland

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

180. Stabskompaniet "Havdhem"

181. Mekaniserade skyttekompaniet "Roma"

183. Stridsvagnskompaniet "Lärbro"

185. Trosskompaniet "Garde"

Lvkv90 plutonerna (Ingår i 180. Stabskompaniet)

Förläggningsplatsen i Tofta

Rekrytering till 18. Stridsgruppen

-----------------------------------------

Ledning Gotland

Gotlands regemente (Nya)

Den 22/6 2016  mottog 18.Stridsgruppen sin fana. Fanan är en P4 fana med tillägg för 3 bataljonen och väduren har sin plats bredvid lejonet och påminner om Gotlands regemente.

2005 lades Gotlands regemente ner. Kvar på ön finns i stort sätt endast hemvärnet som bara kan användas till bevakningsuppdrag och förrådsvakt. Någon stridande funktion kan inte hemvärnet leva upp till. I flera år har efterfrågan på "riktiga soldater" varit stor.

Med tanke på utvecklingen i Östersjöområdet och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina har Gotland helt plötsligt erhållit en särskilt viktig strategisk position. Från militärstrategisk synvinkel har Gotland en viktig roll för kontrollen av sjö- och luftvägarna till och från Baltikum. Det är ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. En svensk militär närvaro på och runt Gotland har också en stabiliserande effekt på den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. Helt plötsligt anser nu politikerna att det varit ett misstag att avmilitarisera Gotland, men som vanligt "sent skall syndarna vakna". Hur som helst har nu genom ett försvarsbeslut av den 17 april 2015 bestämts att från och med 2018 en stridsgrupp skall finnas på Gotland.

  

Stridsgruppen skulle utgöras av ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani som är kontaktsförband. Som en del av den territoriella ledningen utvecklades med befintliga resurser en framskjuten ledningsfunktion avsedd för Gotland. Funktionen inordnades under Regional stab Mitt.

 

Stridsgruppen var vid bildandet 2016 underställda Skaraborgs regemente (P 4), vilka även kom att vara huvudman för utbildningen av stridsgruppens personal. Personalkaden beräknades uppgå till 301 soldater, varav 164 heltidsanställda. Huvuddelen av de heltidsanställda kom att tillhöras stridsfordonskompaniet. Rekryteringen till det mekaniserade kompaniet började i november  2015. De som antogs påbörjade sin utbildning i Skövde i mitten av 2016.

I slutet av 2019 kommer det fulla ansvaret för 18:e stridsgruppen att överlämnas till Gotlands regemente från Skaraborgs regemente (P 4). Efter den organisatoriska flytten kommer stödet från P 4 fortsättningsvis att vara avgörande i försörjning och utbildning av stridsgruppen.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Onsdagen den 14 september 2016 gav överbefälhavare (ÖB) order om att det från klockan sju på morgonen denna dag skulle det finnas permanenta förband på Gotland. Beslutet grundade sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde och behovet av en ökad militär närvaro. Det kompani med 150 soldater från Skaraborgs regemente (P 4) som vid tillfället övade på Gotland, beordrades att stanna kvar på ön. Ordern innebar en tidigareläggning av fasta förband på ön. Organiseringen av den ordinarie stridsgruppen tidigarelades också med ett halvår och skulle vara på plats i juli 2017. Fram till det att 18. Stridsgruppen var på plats på Gotland upprättshölls beredskapen av olika förband från fastlandet.

 

Den 24 september 2015 tillsatte Försvarsmakten 18. Stridsgruppens första chef. Överstelöjtnant Stefan Pettersson tillträdde sin tjänst den 1/ 11 2015. Pettersson kommer närmst från en civiltjänst som enhetschef inom Pensionsmyndigheten, men har en militärbakgrund från Gotlands regemente (P 18)

Hans första uppgift är att vara med i rekryteringen av personal till nyckelpositioner för att kunna planera utbildning och utveckling av förbandet. 2018 ska hela stridsgruppen vara rekryterad, utbildad och på plats.

 

På våren 2016 hade följande befäl tillsatts: Chef stridsgruppen: Överstelöjtnant Stefan Pettersson. Stabschef för stridsgruppen: Major P. W.. Stridsgruppsförvaltare: Kapten D. M.. Kompanichef för mekaniserade skyttekompaniet: Kapten G. P.. Stridsledare och chef för sektionen S3: Kapten N. A.. Bataljonskvartermästare: kapten O. R. Ställföreträdande chef för ledningsplutonen: Sergeant J. S..

 
 

Fanöverlämning av 18. Stridsgruppens fana vid Skaraborgs regemente (P 4) 22/6 2016.

 
 

Tisdagen 27/6 2017 anlände första delen av 18. Stridsgruppen till Gotland.

Efter 12 år fanns nu ett permanent förband återigen på ön.

 

 

 

 

Från och med årsskiftet 2019/20 överfördes stridsgrupp 18 till det nya Gotlands regemente och erhöll benämningen 181. Pansarbataljonen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig