Föregående sidaa

Krigspolis - Fältpolis - Militärpolis

Särskilda militära polisfunktioner har funnits, främst timmermannen och profossen som före år 1815 även fungerade som bödel och ordningens upprätthållare inom förbandet. Den 1 januari 1873 bildades flottans poliskår i Karlskrona och från omkring år 1900 fanns en varvspolis vid Stockholms örlogsvarv.

Militärpolis, tidigare även benämnd fältpolis har som huvuduppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom militära förband. Militärpolisen kan även ha ansvar utanför militära ramar och då ersätta och/eller komplettera de civila polismyndigheterna. Förenklat har militärpolisen samma befogenheter som den civila polisen, men endast inom Försvarsmakten.

År 1914 bestämdes att särskilda krigspoliser skulle ansvara för ordningen inom krigsmakten, framför allt efter mobilisering. Redan i fredstid fanns det från 1903 fästningspoliser i Boden och Karlsborg. De förra uppgick i den kommunala polisen 1942 och de senare först år 1952. I krig ingick fästningspoliserna i krigspolisorganisationen.

År 1940 kom det äntligen ett fältpolisreglemente. De första militärpoliserna börjar utbildas på hemliga platser runtom i Sverige på grund av kriget. Fältpoliserna skulle ingå i särskilda förband för att hantera ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Det första Fältpoliskompaniet bestod av militärer med bakgrund inom polisen. För polisuppsikt inom ett regemente svarade regementsväbeln för. Under beredskapen fanns t.ex. en landstormspolis i Trollhättan. Krigspolisen på Gotland under beredskapen.

 

Efter kriget förlades all utbildning till Svea Livgarde (I 1), Livregementet till häst (K 1) och Livregementes husarer (K 3).

Fältpolisförband ingående i I 18:s organisation

1942

41. Fältpoliskompaniet

1943

7. Fältpoliskompaniet

1949

41. Fältpoliskompaniet

42. Fältpoliskompaniet

1952

41. Fältpoliskompaniet

1954

41. Fältpoliskompaniet

42. Fältpoliskompaniet

1956

71. Fältpoliskompaniet

72. Fältpoliskompaniet

1957-61

71. Fältpoliskompaniet

72. Fältpoliskompaniet

701. Fältpoliskompaniet

1972

71. Militärpolisplutonen

72. Militärpolisplutonen

Senare överfördes all utbildningen till Svea livgarde i Stockholm, med slutövningar i Rommehed.
År 1955 bildas Fältpolisskolan på Svea livgarde men redan åren efter flyttas utbildningen successivt till Livregementets husarer, som då låg i Skövde. Där utbildades ett kompani om 145 man varje år.
År 1964 ändras namnet från fältpolis till militärpolis.
1975 var det åter dags att flytta utbildningsorten. Nu till Livgardets dragoner (K 1) i Stockholm. Där finns den kvar ännu (2010). Under 1980-talet delades militärpolisverksamheten i två olika delar. Ordningstjänst vilket sköttes främst av Militärpoliskompanier och säkerhetstjänsten vilket sköttes främst av Militärpolisskvadroner. Årligen utbildas de cirka 300 militärpoliser.

Det fanns även militärpolisverksamhet vid dåvarande KA 4 (Amf 4) i Göteborg. Andra orter är vid Muskö, P18 på Gotland samt Boden. Denna verksamhet är helt fristående från militärpolisen vid Livgardet.
Numera sker rekrytering, från och med 2002, och utbildning av militärpoliskompanier enligt MP04 konceptet. Och från 2003 finns ett stående militärpoliskompani i beredskap för internationell tjänstgöring med 30 dagars insattsberedskap.

Militärpolisjägarna byter namn till MP-säk 2004 och ingår i Försvarmaktens Säkerhetsbataljon tillsammans med liknande förband från flottan (säkjakt) och flygvapnet (Flygbasjägare). MP-säk utbildas för är att spåra upp och gripa, störa eller nedkämpa sabotageförband. I militärpolisjägarplutonen ingår hundar.
Under samma år använder man delar av det nya internationella MP-kompaniet för internationell tjänst. Enstaka personer skickas ut till befintliga missioner och en tropp skickas till Afghanistan för tjänstgöring med brittiska styrkor.

 

Den svenska militärpolisens uppgifter och särskilda befogenheter regleras i "Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen"

1 §

Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter. Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att

1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt,

2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen och säkerheten störs på annat sätt än genom brott,

3. i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392).

2 §

Militärpolistjänsten fullgörs som ordningstjänst, utredningstjänst och säkerhetstjänst. I ordningstjänsten ingår trafiktjänst.

3 §

Har upphävts genom förordning (1994:392).

4 §

Militärpolisen omfattar militär personal som har utbildats för polistjänst vid försvarsmakten samt civil polispersonal som enligt särskilda föreskrifter ställs till försvarsmaktens förfogande.

5 §

Militärpolisen skall samarbeta med det civila polisväsendet i den utsträckning som det behövs. Chefen för en avdelning ur militärpolisen skall samråda med polismyndigheten när anledning till detta förekommer.

6 §

Chefen för en avdelning ur militärpolisen får av myndigheter begära de upplysningar och det biträde som behövs för militärpolisens verksamhet och som myndigheterna kan lämna. Den som tjänstgör inom Försvarsmakten eller deltar i sådana övningar som sägs i 1 § är skyldig att lämna upplysningar till en militärpolisman och även i övrigt biträda denne i hans verksamhet. Förordning (1994:392).

7 §

Om inte särskilda omständigheter hindrar det, skall en polismyndighet på framställning av Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafikövervakning. Förordning (1994:392).

8 §

När en militärpolisman fullgör polistjänst, skall han, om inte annat föranleds av tjänsten, till uniformen bära en armbindel eller ett motsvarande tecken som tydligt anger hans befattning som militärpolisman. Han skall också vara försedd med en legitimationshandling som visar att han är militärpolisman.

9 §

En krigsman är på begäran av en militärpolisman skyldig att uppge sitt namn, sitt personnummer, sin tjänstegrad samt det förband eller motsvarande vid vilket han tjänstgör.

10 §

En order till en militärpolisman i fråga om polistjänsten får ges endast av den under vilken militärpolismannen lyder i denna tjänst.

11 §

En militärpolisman är, då han eller hon fullgör uppgifter enligt 1 §, att anse som en polisman. Vad som är föreskrivet om polismän inom det civila polisväsendet gäller därför i tillämpliga delar också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig