Föregående sidaa

"Sitta i Buren" - Arreststraff

Frihetsberövande i form av inlåsning i arrest har inom det militära tillämpats sedan lång tid tillbaka. Bestämmelser och straffsatser har varierat. Arreststraff utdömdes av lägst regementschef, och dess lokaler låg oftast i kanslihusets bottenvåning. Omfattade straffet längre tid en en vecka, så var det vanligt att arrestanten deltog i tjänsten dagtid för att inte komma efter i utbildningen. Denna form ansågs som lindrigare än att sitta inlåst under hela strafftiden.

Om förseelsen begicks veckorna före utryckning så påbörjades straffet då de andra ryckte ut. Under dagtid avlägsnades sängen. Tillgänglig litteratur bestod av Bibeln och soldatinstruktionerna. Arreststraffet avskaffades i det militära 1973.

 

Militär bestraffningsförordning 1915

Att cellfånge, som icke undergår disciplinär bestraffning, bör, såvida hinder ej möter, tillbringa minst en halv timme i fria luften en gång varje dag eller, om celltidens längd eller fångens hälsotillstånd finnes det påkalla, två gånger om dagen; att varje cell, däri fånge hyses, skall, när icke annat av straffskärpning, extra judiciell bestraffning eller andra särskilda förhållanden föranledes, vara försedd med stol eller pall, bord, hylla och bädd jämte nödiga matkärl och bekvämlighetskärl; samt att i varje cell skola finnas exemplar av nya testamentet och svenska psalmboken.

Bryter fånge mot anbefalld ordning, kan den befälhavare, som har uppsikt över häktet, ålägga honom disciplinär bestraffning i enlighet med de bestämmelser, som gälla i fråga om fångar, som avtjäna sitt straff i allmän straffinrättning.

Under strafftiden är person av befäls tjänsteställning berättigad att av enskilda, men ej av trupper, vakter eller poster åtnjuta den hedersbevisning, som tillkommer hans tjänsteställning, men får ej utöva sådan myndighet, som eljest tillkommer honom såsom förman eller överordnad.

 

Verkställande av disciplinstraff

§ 32. Sträng arrest, skärpt arrest och vaktarrest verkställas i allmänhet i det häkte, som finnes vid vederbörligt truppförband, skola, fästning, garnison eller station eller på vederbörligt fartyg eller vid annan avdelning av krigsmakten, som den straffskyldige tillhör, men må kunna verkställas även i annat militärhäkte, om sådant på grund av den straffskyldiges vistelseort eller annat förhållande finnes lämpligt.

Medgivande att straffet får verkställas i annat häkte, än ovan är nämnt, lämnas av den befälhavare, som har uppsikt över häktet, efter framställning av den befälhavare, I som har att föranstalta om straffets verkställande. Vid bifall till framställningen åligger det sistnämnda befälhavare att överlämna för straffets verkställande nödiga handlingar till den befälhavare, som har uppsikt över häktet.

§ 33. I sträng arrest bör, där ej särskilda omständigheter I till annat föranleda, insättningen ske på aftonen. Den, som , befrias ur sträng arrest, bör icke beordras till ansträngande i tjänsteförrättning, förrän en natt förflutit efter straffets avtjänande.

§ 34. Arrestant må ej utan tillstånd av den befälhavare, som har häktet under sin uppsikt, mottaga eller avsända brev eller annat skriftligt meddelande; dock må arrestanten icke förvägras att till svensk myndighet avsända skriftlig framställning, såvitt den är avfattad i hövisk form, eller att eljest avsända eller mottaga brev eller annat skriftligt meddelande, där detsamma rörer allenast arrestantens enskilda angelägenheter samt icke är ohöviskt eller innehåller något, varav ordningen eller säkerheten inom häktet kan äventyras. Vill arrestanten avsända skrift, som kan antagas vara ämnad att offentliggöras,må, evad skriften är avfattad som brev eller ej, tillstånd vägras i varje fall, då skriften är av anstötligt innehåll eller dess offentliggörande eljest finnes olämpligt.

Den, som undergår arreststraff med hårt nattläger, skall, där ej på grund av de förhållanden, under vilka straffet verkställes, hinder därför möter, erhålla nattläger å en i arresten anbragt eller för natten insatt träbrits.

Sängkläder få, då sådana icke vid skärpt arrest eller till skärpande av sträng arrest äro förbjudna, begagnas endast mellan klockan nio eftermiddagen och klockan sex förmiddagen. Till den, som ej får nyttja sängkläder, skall under nämnda tid kappa, kavaj eller filt vara utdelad.

Den, som undergår vaktarrest och icke undfår naturaportion, må genom häktets föreståndare låta på egen bekostnad anskaffa vad han behöver för sitt uppehälle, dock icke något, som enligt gällande föreskrifter är förbjudet eller som ej är förenligt med måttlighet och enkelhet. Till den, som undergår vaktarrest och undfår naturaportion eller som undergår skärpt eller sträng arrest utdelas den bestämda dagportionen i samma ordning, som tillämpas för utspisning av manskapet. Friskt dricksvatten skall tillhandahållas arrestant.

§ 35. Då någon utan att deltaga i tjänstgöring undergår vaktarrest av längre varaktighet än tio dagar skall under den del av strafftiden, som överstiger tio dagar, tillfälle lämnas honom att dagligen under minst en halv timme på tid, som bestämmes av den befälhavare, som har uppsikt över häktet, vistas i fria luften under bevakning och inom bestämt område. Även i annat fall än nu är sagt, får sådant medgivande lämnas, om fångens hälsotillstånd finnes det påkalla.

 

Soldatinstruktion för armén 1946

Arrest utan bevakning och vaktarrest må åläggas i högst 15 dagar, skärpt arrest i högst 10 dagar samt sträng arrest i högst 6 dagar. Arrestdag räknades till 24 timmar. Den tid, arresterad följer trupp under marsch eller transport, inräknas icke i strafftiden. Skårpt arrest sker med hårt nattläger, sträng arrest i mörkt enrum.

Den arresterade får icke ta emot besök, om detta ej medges för särskilt fall, och får icke utan tillstånd av den chef, som har häktet under sin uppsikt, ta emot eller sända brev eller annat skriftligt meddelande.

Den som undergår bestraffning i militärhäkte eller avtjänar arreststraff i allmän straffanstalt skall bära uniform, den som avtjänar annat straff än arreststraff, i allmän straffanstalt får icke bära uniform.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig