Föregående sidaa

Militärt dödsstraff

Efter dödsstraffets avskaffande för civila brott 1921 kvarstod dock straffet för militärer som begått brott i krigstid, i enlighet med 1882 års militära strafflag. Mellan 1921 och 1940 gällde denna lagstiftning endast för soldate. Den 20 juni 1948 sammanfogades den militära lagstiftningen med den allmänna strafflagen. Dödsstraffet kvarstod för brott i krigstid med tillägget att verkställandet av en avrättning måste godkännas av Kungl Maj:t. År 1973 avskaffas dödsstraffet för brott begångna i krigstid i enlighet med lag 1973:17-20. 1975 förbjöds dödsstraffet i grundlagen.

 

 

Verkställande av dödsstraff

  (Enl. Strafflag för Krigsmakten 1942)

§ 24. Dödsstraff medelst skjutning verkställes av militär myndighet med iakttagande av här nedan givna närmare föreskrifter. Angående dödsstraffs verkställande genom halshuggning är stadgat i 16 § av strafflagen för krigsmakten. (K kung 3 juni 1921).

§ 25. Dödsstraff må ej verkställas medelst skjutning, innan den dömde erhållit lämplig tid att bereda sig till döden; dock att i fråga om tid för verkställighet av ståndrätts utslag skall gälla vad därom finnes stadgat i lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes.

§ 26. Vid dödsstraffs verkställande medelst skjutning skall en regementsofficer eller, om sådan icke finnes tillgänglig, en kompaniofficer föra befälet och ansvara för straffets verkställande. Läkare, väbel eller i den sistnämndes ställe annan underofficer samt, där så ske kan, präst skola vid förrättningen närvara.

Såsom vakt på exekutionsplatsen och såsom betäckningstrupp vid den dömdes avhämtande beordras avdelningar av lämplig storlek.

Ett lämpligt antal utvalda meniga, beväpnade med gevär eller karbiner och under befäl aven underofficer, beordras att verkställa skjutningen.

På exekutionsplatsen ordnas vaktstyrkan i sluten fyrkant. Den dömde, klädd i uniform, men utan vapen samt åtföljd av väbeln eller dennes ställföreträdare och prästen, där sådan finnes, föres av betäckningstruppen in i fyrkanten.

Sedan domen blivit uppläst, låter befälhavaren föra den dömde till den för honom utsedda platsen, hans ögon förbindas, och på bröstet fästes ett väl synligt riktmärke. Fyrkanten öppnas på den sida, som är bakom den dömde. Den till skjutningens verkställande avdelade styrkan ordnas i lämplig färdigställning på ett passande avstånd framför den dömde. På tecken av befälhavaren låter underofficeren, dock utan användande av kommandoord, den till skjutningens verkställande avdelade styrkan göra anläggning mot märket på den dömdes bröst samt kommenderar sedermera »fyr», Giver den dömde efter skottens avlossande tecken till liv, låter befälhavaren skjuta honom till döds.

Sedan läkaren intygat, att den dömde ljutit döden, förrättar prästen, där sådan är tillstädes, en kort bön, varefter vaktstyrkan avmarscherar. Begravningen, för vilken alla anstalter förut skola vara fogade, försiggår genast utan militära hedersbetygelser. Den döde begraves i sin uniform.

Den, som fört befälet vid exekutionen, anmäler, att straffet blivit verkställt, till den befälhavare, som därom förordnat, varefter denne i sm ordning gör enahanda anmälan till Konungen.

§ 27. Då dödsstraff, som skall verkställas medelst skjutning, ådömts någon, som tjänstgör ombord på fartyg, bör straffets verkställande i allmänhet ske i land. Endast då så icke lämpligen kan ske, skall straffet verkställas ombord. Fartygets landstigningstrupp skall därvid träda under gevär på den plats på däck, där verkställigheten skall försiggå. Den dömde framföres till nämnda plats av väbeln med biträde av skeppskorpralerna. I övrigt förfares vid straffets Militär bestraffningsförordning. Den döde skall i sin uniform sänkas l havet.

§ 28. För dödsstraffs verkställande genom halshuggning skall vederbörande befälhavare överlämna den dömde jämte dödsdomen till Konungens befallningshavande.

När dödsstraff verkställes annorledes än genom skjutning, får den dömde icke bära uniform.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig