Föregående sida

Garnisionskyrkogården för Gotlands Trupper

 

Försvarsmakten på Gotland har en egen kyrkogård (Garnisonskyrkogården) belägen på Visby Norra, mellan staden och Gustafsvik. Närmare bestämt i det NNÖ hörnet, nära de byggnader som finns på baksidan av kyrkogården.

Bakgrunden till garnisionskyrkogården är att fram till Andra världskrigets utbrott fick den avlidnes anhöriga betala transporten av stoftet till hemförsamlingen.

Under kriget påbörjades rutinen med att Försvarsmakten, dåvarande Krigsmakten, skulle ombesörja transporten. Då alla inte hade anhöriga, eller de efterlevande saknade ekonomiska möjligheter att ordna transporter, framkom behov av en garnisonskyrkogård.

1916 invigdes Norra kyrkogården och någon gång under 1920 tillkom garnisonskyrkogården.

1922 restes en minnessten över Gotlands Trupper.

Området är indelat i två kvarter, ett för artilleriet och ett för infanteriet.

Det finns 14 gravstenar på artillerikvarteret och 9 stycken på infanterikvarteret.

P18 vidmakthåller traditionen och ersätter Visby domkyrkoförsamling för grundskötsel av garnisonskyrkogården. (Väduren 1:2004)

 

Garnisonskyrkogårdar

Saken tillfredsställande ordnad i Visby

Stockholm, 19 maj 1939. (Press.) Inom arméförvaltningen pågår f. n. en undersökning rörande behovet av särskilda begravningsplatser för arméns truppförband och om lämpligaste sättet att ordna vården, där sådana redan förekomma. Bl. a. har militärbefälhavaren å Gotland generalmajor G. M. Törngren beretts tillfälle framlägga sina synpunkter på frågan.

Han upplyser därvid, att till Gotlands trupper sedan år 1917 är med nyttjanderätt upplåtet ett område om 600 kvm. i sydöstra hörnet av norra begravningsplatsen i Visby. På området finnes rest en sten med Gotlands vapen och försedd med inskriptionen ”Gotlands trupper”. (eg. Gottlands trupper) På området finnas nu nitton gravplatser och c:a 100 st. kunna inrymmas där. Begravningsplatsen befinner sig i ett prydligt skick. En omläggning av gravkullarna är emellertid nödvändig innevarande år. Likaså böra inskriptionerna å några gravstenar fördjupas och iläggas med färg. För skötsel av begravningsplatsen är avtal träffat med Harry Netzel, tillägger militärbefälhavaren, som finner några åtgärder i den förevarande frågan icke erforderliga med avseende å gotlandstrupperna. (Källa: 101)

 
 

Begravda på Garnisionskyrkogården

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

Jan Georg Lindman

f. 1920  d. 1920

Son till kaptenen vid I 27

Anton Georg Lindman

-----------

Ingen gravsten

Axel Olof Lindström

f. 1884  d. 1924

Styckjunkare

Kungl. Gotlands artillerikår

-----------

Ingen gravsten

Karl Oskar Lennart Ahlberg

f. 1904  d. 1925

Volontär vid 3:e batteriet

Kungl. Gotlands artillerikår

-----------

Ingen gravsten

Dotter till Thure Fransson och gravsatt i faderns grav

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig