Föregående sidaa

Difteriepidemien på Visborgs slätt 1903

Luftvägsdifteri är en mycket allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie som angriper slemhinnor, oftast i svalget.. Bakterien utsöndrar ett gift som orsakar lokala skador och också kan spridas i kroppen och skada bland annat hjärta och nerver. Sjukdomen sprids genom direktkontakt med en sjuk person, huvudsakligen genom saliv. Inkubationstiden är två till fem dygn från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut.

 
 

Difteriepidemien å Visborgs slätt.

Nya fall. Kraftåtgärder mot sjukdomen vidtagas.

Difteriepidemien bland korpral- och volontärrekrytskolornas elever å Visborgs slätt synes snarare till än aftaga. F. n. äro ej mindre än 27 man insjuknade, däraf flera ganska svårt. Å ett par ha bacillerna trängt ner i halsen och vållat ytterst försvårad sväljningsförmåga. Det synes sålunda som om epidemier, på samma gång den tilltager med afseende på antalet fall, äfven skulle tilltaga i frågan om elakartade symptom.

Regementsläkaren, som funnit verkliga kraftåtgärder till epidemiens hämmande vara af nöden, aflåt 24 dennes till schefen för skolorna, major O. Scherstén följande skrifvelse med förslag till åtgärders vidtagande:

Då difteriepidemi, oaktadt alla strängt vidtagna försiktighetsmått, å mötesplatsen Visborgs slätt fortfarande är i tilltagande, i det att nu 21 volontärer ligga insjuknade i nyssnämda sjukdom, och enär de å mötesplatsen befintliga epidemibarackerna ej rymma flera ä 25 sängar, då man väl näppeligen under den kalla, fuktiga och stormiga väderlek som plägar råda om vårarna på Gotland, eller andra slaget, då vederbörande absolut vägrat att å staden Visby epidemisjukhus mottaga epidemiskt sjuke från landsorten och sålunda äfven från Visborgs slätt i allmänhet ej kan sägas vara tillfredsställande, får undertecknad härmed äran föreslå, att antingen nya lokaler för härbärgerande af kommande sjukdomsfall upplåtas och iordningställas eller ock att såväl korpral- som volontärrekrytskolan upplösas och det friska manskapet efter behandling, ombyte af kläder och noggrann läkarebesiktning och undersökning hemförlofvas tills vidare eller åtminstone till inryckningsdagen till beväringsrekrytskolan  9 nästinstundande April.

Denna skrifvelse blef af skolschefen remitterad till militärbefälhafvaren öfverste G. Björlin. I bifogadt utlåtande öfver densamma förklarade skolschefen, att han, efter att i samråd i t. f. regementsbefälhafvaren och regementsläkaren hafva öfvervägt förhållandena i fråga, kommit till den åsikten att – med bibehållande af korpralskolans verksamhet – hemsändande af volontärrekryterna intill 1 eller 4 nästa April vore nödvändigt, hvilket ock af honom föreslås.

De skäl, hvarpå han grundadt sitt förslag om korpralskolans bibehållande äro, att dess lokaler icke synas vara smittade (därvarande tre fall inträffade för en månad sedan), och att under tiden för barackernas fullständiga desinfektion m. m. korpralskolekompaniet kunde förläggas i musikbaracken.

Skälen för volontärrekryternas hemsändande äro: att epidemien synes bland dem i tilltagande; att alla sängar i epidemibaracken, så när som på två; äro upptagna; att det voro olämpligt att belägga andra än därtill afsedda lokaler med epidemiskt sjuka; att barackerna äro i behof af en grundlig desinfektion, målning m. m. före beväringsstyrkans inryckande; att lägerhyddan är olämplig som förläggningslokal under mars månad, särskildt för försvagadt manskap, samt att de kvarliggande å sjukhuset ännu äro behäftade med difteribaciller, hvadan föga hopp finnes att några sängplatser inom kort kommer att frigöras.

Med anledning af dessa båda skrifvelser har militärbefälhafvaren nu telegrafiskt lämnat förhållningsorder.

Någon upplösning af skolorna tillåtes ej. Däremot  har militärbefälhafvaren upplåtit sin bostad å Visborgs slätt till inredande där af ett provisoriskt epidemisjukhus.

Vidare har mil.-befh. förordnat, att tjänstgörande läkaren skall bo å lägerplatsen och att regementsläkaren dagligen skall inspektera sjukvården å slätten samt därom afgifva rapport till mil.-befh. i slutet af hvarje vecka. Vidare har skolschefen ålagts tillse, att eleverna ej öfveransträngas utan beredas nödig lättnad, på samma gång som erinran göres om, att renligheten å lägerplatsen skall noga öfvervakas.

Närmast till fullgörande af den sistnämda erinringen har i dag förnyad och allsidig desinfektion inom hela lägerområdet börjat företagas. Linne och sängkläder och f. ö. all utrustning utbytes, ända intill utspisningsservisen, och allt synes af skolschefen göras, som i dennes förmåga står för den hotfulla epidemiens stäfjande.

Men detta synes bli ett ingalunda lätt arbete. Slätten företer  en bedröflig anblick med på sina ställen ända till fotsdjupt vatten, stillastående och af ingalunda ren beskaffenhet men ypperligt såsom alstringsort för sjukdomar. Hur det skall gestalta sig, när beväringskontingenten om några veckor skall rycka in och utrymmet i baracker sig till det yttersta blir upptaget, det får väl framtiden utvisa. Utsikterna äro dock allt annat än ljusa, ty att till 9 April hinna kväfva och fullständigt aflägsna difterisjukdomen som med hvar dag synes vilja tilltaga i intensitet och lifskraft, det torde näppeligen låta sig göras. (Källa: 224)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig