Föregående sida

Militär sjukvård på Gotland

"För Gotlands nationalbeväring hitkommo i onsdags (13/8 1884) från Karlsborg 4 ambulansvagnar försedda med det betydelsefulla tecknet röda korset måladt å sidorna". (Källa: 660)

Under äldre tider sköttes soldatens hälsa i huvudsak av Bardskären, senare Fältskären. Till sin hjälp hade fältskären fältskärsgesäller. Fältskärens främsta uppgift var främst att utföra kirurgiska ingrepp, behandla sår, amputera armar och ben mm.

År 1797 kom regler om att för att bli utnämnd till regements-fältskär måste man vara utexaminerad mästerfältskär. De före detta fältskärsgesällerna blev nu istället kompanifältskärer.

År 1806 tillkom Fältläkarstaten vilken 1812 ombildades till Fältläkarkåren. Där sammanfördes samtliga tjänstgörande läkare vid armén. Organisationen lydde under en chef och personalen indelades i 4 klasser.

1. klassen bestod av kompanifältskärerna (underläkare) vid regementena med fanjunkares rang.

De skulle vara medicine och kirurgi kandidater 2. klassen bestod av regementsfältskärerna (regementsläkarna) med löjtnants rang.  De skulle vara medicine doktorer och kirurgie magistrar.

Gymnasiehuset vid Strandgatan. Huset längst till höger

1812 då Fältläkarkåren bildades ersattes underläkarna med en bataljonsläkare, en vid varje bataljon, med fänriks rang. Regementsläkaren erhöll kaptens rang. Bataljonsläkarna tillsattes av Collegium Medicum.

År 1852 omorganiserades fältläkarkåren. Bataljonsläkarna benämndes nu istället för förste- respektive andre bataljonsläkare. Förste bataljonsläkaren

hade löjtnants rang och 1855 kaptens rang. Andre bataljonsläkaren fick samma år löjtnants rang. Regementsläkaren erhöll majors rang.

Redan på 1830-talet började beväringar att användas som läkarebiträden, medicinaldrängarna eller sjukvaktare. År 1854 började man utbilda dessa sjukvårdssoldater vid de militära sjukhusen. Till detta skulle två beväringar per bataljon uttas och kommenderas till utbildning. Senare bestämdes att 2 beväringar från varje kompani skulle utbildas till sjukvårdssoldat. Under 1890-talet bestod utbildningen av 4 månader.

 

Från 1860-talet-talet behandlades de flesta gotländska beväringar i ett provisoriskt sjukhuset i det forna gymnasiehuset vid Strandgatan. Byggnaden revs 1895 och ersattes av ett annexbygge till Visby hotell.

Från 1895 och fram till dess att det nya Garnisionssjukhuset uppfördes på Visborgsslätt 1908 hyrde militären olika fastigheter som användes som provisoriska sjukhus bl a arbetareföreningens lokal och en fastighet vid Södervärn söder om staden. (Källa: 1707)

Under andra världskriget fanns det även ett antal krigssjukhus på Gotland, Lärbro krigssjukhus, Hemse krigssjukhus, Klinte krigssjukhus samt marinens krigssjukhus vid Bräntings i Rute.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig