Föregående sida

Ammunitionsdumpningsplatser på Gotland

 
 

Norra Gattet Fårösund

Dumpningen skedde i ett 9 km² stort havsområde NNV om Norra Gattet, Fårösund. Dumpningen pågick under perioden 1954 - 1964. Totalt dumpades ca 40 ton ammunition av typ 40/36 SLhpgr, riv- och slagtändare, knallskott, sprängptr och shgr m/39.
 
 
 

Kappelshamnsviken

Dumpning av ammunition i Kappelhamnsviken. Dumpningen pågick mellan 8/12 och 9/12 1954. Totalt dumpades ca 1 ton ammunition av typ ÖK sar m/41.
 
 
 

Södra Gattet, Fårösund

Dumpning av ammunition i havsområdet straxt öster om Södra Gattet, Fårösund. Dumpningen genomfördes 19/9 1957. Totalt dumpades ca 300 kg ammunition av typ Sar m/34.
 
 
 

Rammträsk i Lojsta

Dumpning av ammunition på 13 meters djup i Rammträsk, Lojsta. Dumpningen pågick mellan 4/12 och 7/12 1954. Totalt dumpades ca 800 kg ammunition av typ ÖK sar m/41 och 7.5 cm övngr m/05B. Dessa har nu bärgats.

  

Sommaren 1996 kom några sportdykare till MKG med en bärgad ammunitionslåda. De hade under dykövningar i Rammträsk hittat denna låda och samtidigt uppmärksammat ytterligare nere i bottensedimentet. Befintlig dokumentation av dumpningen visade att 1 564 st tändrör till artillerigranater (öksar m/41) i 68 lådor dumpades 1954-12-04-07 i den då isfria sjön. Dessutom dumpades 69 st 7,5 cm öuningsgranater m / 05 apterade med samma typ au tändrör, och med hylsa innehållande tre kilos driuladdning av krut. Genom tveksam dokumentation uppfattades dessa övningsgranater vara utan tändrör, vilket emellertid visade sig inte vara fallet, och detta kom att komplicera bärgningen. Orsaken till dumpningarna var att tändrörens kopparacid, genom åldrande, utgjorde en säkerhetsrisk vid hanteringen.

Genom särskilda undersökningar på kända dumpningsartiklar har det visat sig att så länge ammunitionen ligger orörd så är detonationsrisken obefintlig. Emedan detta inte kunde garanteras på en plats som Rammträsk, så fick C MKG, via armeledningen. uppdrag att med stöd av Högkvarterets miljösektion genomföra bärgningen. Planeringen startade omedelbart, och en organisation bildades med Lennart Wiman från HKV som projektledare, och kaptenen Robert Knutas vid MKG som ansvarig bärgningsledare.

Under början av september 1997 etablerades bärgningsorganisationen vid Rammträsk. Måndagen den 8 september påbörjades bärgningen, och från arbetsplattformen togs de första lådorna upp och fördes i land.

Under de två första veckorna bärgades de återstående 67 lådorna med tändrör, och då man fortsatte med övningsgranaterna fann man att dessa bestod av kompletta skott (med apterade tändrör) varvid den ökade hanteringsrisken uppmärksammades. Denna ammunition kunde av säkerhetsskäl inte oskadliggöras på platsen varför en s.k. "bombbil"från FFK fick rekvireras, vilken transporterade dessa skott, med sex stycken i varje last, till Tofta skjutfält för sprängning. Tisdagen den 30 september var samtliga granater oskadliggjorda.

Parallellt med detta pågick sprängningen av tändrören på stranden vid Rammträsk, vilken utfördes i ett kasserat torn till en Centurionstridsvagn.

Rören innehöll vardera 30 gram sprängämne, man sprängde sex stycken åt gången med hjälp av 120 gram sprängdeg, men trots den förhållandevis ringa mängden så lyfte tornet ändå några centimeter vid varje detonation. Hanteringen på land ombesörjdes i huvudsak av amröjspecialisterna Göte Pettersson vid MKG, samt Lennart Persson, FFK.

Resultatet av bärgningen blev mycket gott. Troligen är 100% av den dumpade ammunitionen upptagen och förstörd. Kostnaden var beräknad till en miljon kronor, men denna kom att överskridas, till stor del beroende på upptäckten av att övningsgranaten var apterade med tändrör, vilket kom att föranleda säkerhetsåtgärder som inte kunde förutses. (Källa: Nils-Åke Stenström. Väduren 1998:1)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig