Föregående sidaa

Försvarets Radioanstalt (FRA) - Holmudden på Fårö

Signalstationen vid Holmudden på Fårö hade tidigare använts av Gotlands marindistrikt som kustsignalstation (KSS 55). På platsen (Tärnbo) fanns uppfört ett trätorn som 1948 övertogs av FRA för signalspaning, den första fasta TES-stationen (Teknisk Signalspaning).

Antennerna var dipoler på trästolpar och mottagare APR-4 och APR-5.

I början mättes enbart tre parametrar: frekvens, pulsfrekvens och sveptid. Under 1949 fick FRA hjälp från FOA3 med teknik. Bl a användes de så kallade Dahlbergsspeglarna som var tre-meters paraboler från nedmonterade tyska radarstationer. Parabolerna blev viktig för utbyggnaden av kommande TES-stationer. Under 1949 hade man på Holmudden ett tjugotal personer från FRA.

Trätornet revs 1958 och ersattes av ett motsvarande torn i stål. Fram till 1967 var det TES som utnyttjade anläggningen.

1968 flyttades TES till en annan anläggning i området. Tornet besattes då av fonister och samtidigt installerades en hiss. Tärnbo Torn revs slutligen år 1983.

Avlyssningsapparaterna som användes till en början var ganska så primitiva. Förutom svaga radiosignaler fick man även in ljudet från teleprintrar, hellskrivare mm.

Som ett resultat av förändringar av hotbild och underrättelsebehov genomfördes ett antal stationsnedläggningar under perioden 1991-2001.

Under många år hade FRA upp emot 180 anställda på Gotland och även i dag är FRA en stor arbetsgivare på ön.

 

En av Gotlands hemligaste platser öppnas

"Försvarets radiostation vid Holmudden på Fårö kan bli ett besöksmål med vandrarhem och restaurang eller kafé.

Försvarets radioanstalt (FRA) använde under mer en 30 år byggnaderna på norra Fårö för radiospaning. 2004 upphörde verksamheten. Fortifikationsverket förberedde då en försäljning genom att begära bygglov för ändrad verksamhet. Byggnadsnämnden avslog dock ansökan om att få ha restaurang och vandrarhem i byggnaden.

Nu är ett nytt förslag till planprogram för Norsta Auren klart. Byggnadsnämnden har ändrat uppfattning, och är positiv till att radiostationen med sina åtta byggnader öppnas för offentlig verksamhet. Man kan även tänka sig att fyren på Holmudden (som ägs av Sjöfartsverket) görs tillgänglig för allmänna ändamål." (Källa: 678)

 
Trätornet vid Holmudden ersattes 1958 av ståltornet, till höger Fyrplatsen vid Holmudden. Ett flertal av byggnaderna användes av signalstationens personal. Fotografiet förmodligen taget från signaltornet

Parabol monteras 1949

 

 

Fortifikationsverkets försäljning av FRA-stationen 2011

Anläggningen uppfördes omkring 1968 och verksamheten upphörde 2004. Tomtarean är 4724 m2 och byggnaderna upptar en sammanlagd yta av 720 . Inom fastigheten finns egen vattentäkt för dricksvatten. Anläggningen var dimensionerad för ett vattenuttag om ca 5 m³/dygn.

På fastigheten har FRA haft verksamhet. Anläggningen uppfördes omkring 1968 och verksamheten upphörde 2004. Det finns även en enskild avloppsanläggning med infiltration. Inom fastighetens stängsel finns följande anläggningar: Gångar, gräsmattor, planteringar, plattlagda ytor, asfaltbelagda ytor, belysning, stängsel och grindar, fundament för master.

   

Vägen mellan fyrplatsen och FRA-stationen

Förvaltningsbyggnad. Om cirka 488 m² byggt av lättbetongelement, tak av betong klätt i papp. Byggnadsår ca 1973 Byggnad i ett plan, kontor, kök, samlingslokaler, våtutrymmen, apparatrum.
   
Förvaltningsbyggnad. Träbyggnad om cirka 189m² med tegeltak. Byggnad i 1 och ½ plan Samlingslokal, övernattningsrum, kontor, våtutrymmen. Träförråd. I ett plan Pumphus med avhärdningsfilter, pump, hydrofor, förråd, UPS-kraft. Bortre byggnaden: Maskinbyggnad. I ett plan med elverk och rum för smörjolja.
   

2 st vindskydd (carport för 6 bilar) resp. (carport för 4 bilar)

Träförråd

   

Plåtförråd

Skyddsvärn (Sk5)

   

Översiktsritning

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig