Föregående sidaa

Försvarets Radioanstalt (FRA) på Gotland

Försvarets radioanstalt är en civil myndighet som lyder under försvarsdepartementet. FRA har två huvuduppgifter, de skall bedriva signalunderrättelsetjänst samt stödja informationssäkerheten hos myndigheter och statligt ägda bolag. Kommunikationsspaningen riktas både mot civil som militär telefoni samt datatrafik. Den tekniska signalspaningen riktas i huvudsak mot militära signalkällor.

Den 30 juni 1942 fattade regeringen beslutet om att inrätta Försvarets radioanstalt. Från och med 1943 hade FRA sitt högkvarter på Lovön, endast några kilometer från Drottningholms slott utanför Stockholm. Signalspaning, bedrivs från stationer på lämpliga platser i Sverige, från fartyget HMS Orion samt flygplan av typ Gulfstream IV. Från 2010 kommer även sveriges största örlogsfartyg HMS Carlskrona, som byggs om från minläggning till signalspaning att användas av FRA. All signalspaning sker på uppdrag av olika uppdragsgivare så som Regeringen, Försvarsmakten Rikspolisstyrelsen, Tullverket mm mm.

Militär signalspaning handlar om att inhämta, analysera och rapportera underrättelser från militära telesändningar.

Det finns två huvudområden:

Teknisk signalspaning. Riktas främst mot signaler med andra syften än kommunikation t ex radar- navigerings- och vapensystem. Ur dessa underrättelser framtas information om teknisk och operativ hotbild. Spaningsstationerna är placerade på platser som är fördelaktiga med hänsyn till radiovågornas utbredning. Spaning bedrivs också från flygplan och fartyg.

Kommunikationsspaning. Militär signalspaning på långvåg och kortvåg bedrevs redan 1905 av i första hand marinen. Bl a lyckades man lösa en del av den ryska Östersjöflottans krypterade trafik. Mot slutet av 1950-talet organiserades inom försvarsstaben en signaltjänstavdelning och en kryptoavdelning. Dessa verksamheter utgjorde stammen i den, direkt under regeringen lydande, civila myndigheten FRA som bildades 1942. Kunderna var regeringen, ÖB, försvarsgrenarna, FMV och FOA.

Under andra världskriget hade man stora framgångar med bl a professor Arne Beurlings forcering av den tyska strategiska trafiken mellan Oslo och Berlin, som utnyttjade den svenska västkustkabeln. Underrättelserna hade mycket stor betydelse för den svenska politiken gentemot Tyskland och för försvarets möjligheter till god beredskap.

  

Signalspaning på Gotland

Under 1940-50-talet uppfördes ett flertal spaningsstationer, bl a på Gotland, och för att få längre räckvidd började man även använda flygplan av typ DC-3 "Hugin" påbörjade ordinarie spaningsuppdrag våren 1952 och blev, av en sovjetiskt jaktplan nedskjutet den 13 juni samma år över internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Samtliga ombord, flera man ur FRA och tre av flygvapnet omkom.

Eftersom FRA:s avlyssning är hemligstämplat så finns det få uppgifter om deras verksamhet på Gotland. FRA etablerade sig 1944 i Ljugarn. I ett hus på Storvägen 2 fanns radioutrustning som under sommaren alstrade så mycket värme att samtliga fönster i byggnaden måste stå öppna. Personalen inhystes i hus som man hyrt av lokalbefolkningen. Under många år låg anläggningen vid Hallute backe men under senare år flyttades anläggningen till Folhammar, ett lugnare ställe utanför Ljugarn.

 

Under 1970-talet uppfördes en station väster om Ljugarn där spaning bedrevs av svenskarnas kommunikationer. Att det bedrevs satellitspaning avvisades dock av FRA:s generaldirektör.

En avdelning bildades i samband med en omorganisation 2006 då tre avdelningar slogs ihop till en. Kommunikationavlyssningen sker automatiskt med hjälp av ett antal sökbegrepp, nyckelord, tekniska uppgifter om transmissionen, såsom  kemiska formler. När alla bitarna finns på plats samtidigt sker avlyssningen. Om inte sökkriteringarna stämmer sållas kommunikationen bort. Kortdistanssändningar i Sverige får man emellertid inte lyssna på.

Verksamheten bedrivs numera även från den gamla fyrplatsen vid Faludden på östra Gotland. På ett stort, avspärrat område med telemaster och baracker arbetar ett 20-tal personer med att avlyssna trafik i etern som bedöms vara intressant. Speciellt avlyssnas trafik på arabiska, persiska och albanska.

Som ett resultat av förändringar av hotbild och underrättelsebehov genomfördes ett antal stationsnedläggningar under perioden 1991-2001. Under många år hade FRA upp emot 180 anställda på Gotland och även i dag är FRA en stor arbetsgivare på ön.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig