Föregående sidaa

Väderradarstationen vid Ase i Lojsta

Samtliga Väderradarsystem PV-883/EWR(vrr) ingår i ett svenskt väderradarnät SWERAD med uppgift att ge SMHI och Försvarsmakten tillgång till väderradarinformation. Denna information är viktig för det utbud av prognoser som SMHI framställer för samhället i stort och för Försvarsmaktens prognosverksamhet bl. a. inför flygningar.

SWERAD består av 12 st. väderradarsystem, ägda av SMHI (5 st.) respektive Försvarsmakten (7 st.). Vid varje väderradarstation registreras mätdata. Vidare är stationerna utrustade med dopplerfunktion som innebär att relativ rörelsedata kan genereras vilket i sin tur medför att vektorinformation kan skapas. Ur dessa genereras olika produkter. Informationen används för allmänna prognoser, för luftfarten och vägtrafiken och även sjöfart i viss mån. Utan radar kan inte nederbördsområden följas vilket för flyget bl.a. skulle innebära sämre information gällande bland annat varningar för åska.

Väghållare följer i stort sett nederbördsområden via radar för att kunna bedöma när t.ex. halkbekämpning skall ske. Mätdata distribueras även från väderradaranläggningar till lokala militära prognosenheter.

Mätdatat används också som indata till väderprognosmodeller. Felaktiga data in i modeller innebär större risk för felaktiga prognosunderlag. Inom SWERAD förmedlas mätdata från väderradaranläggningar för bland annat central sammanställning av väderradarprodukter i kompositform, d.v.s. flera stationers information samlade i en bild samt för framtagning av numeriska prognoser och analyser.

Riksintresset riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära väderradarerna. Störningarna på väderinformationen blir för stora för att säkra prognoser ska kunna tas fram. Därför finns en internationell överenskommelse att inga vindkraftverk ska uppföras inom 5 km radie och ut till ca 20 km måste särskilda analyser genomföras. I Sverige används denna överenskommelse sedan flera år och den förstärktes efter en studie VINDRAD som genomfördes 2010. (Källa: 229)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig